Postopek : 2017/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0578/2017

Predložena besedila :

B8-0578/2017

Razprave :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Glasovanja :

PV 26/10/2017 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0417

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 428kWORD 49k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.514v01-00
 
B8-0578/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))


Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Richard Corbett v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta  o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))  
B8-0578/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je bila na voljo za podpis od 11. maja 2011 v Istanbulu (v nadaljevanju: Istanbulska konvencija),

–  ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 8, 19, 157, 216 in točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

–  ob upoštevanju členov 21, 23, 24, 25 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 20. septembra 2001 o nadlegovanju na delovnem mestu (2001/2339(INI))(1), z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami(2), z dne 5. aprila 2011 o prednostnih nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad ženskami(3), z dne 15. decembra 2011 o vmesnem pregledu evropske strategije 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu(4), z dne 25. februarja 2014 s priporočili Komisiji o boju proti nasilju nad ženskami(5) in priloženo oceno evropske dodane vrednosti iz novembra 2013, z dne 24. novembra 2016 o pristopu EU k istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njemu(6), in z dne 12. septembra 2017 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima(7),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 z naslovom Strategic engagement for gender equality 2016–2019 (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019) (SWD(2015)0278),

–  ob upoštevanju izjave predsedujoče trojice EU (Estonija, Bolgarija in Avstrija) z dne 19. julija 2017 o enakosti med ženskami in moškimi,

–  ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ(8),

–  ob upoštevanju Direktive 2011/99/EU z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti(9) in Uredbe (EU) št. 606/2013 z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah(10),

–  ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu(11) in Direktive 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi(12), ki opredeljujeta in obsojata nadlegovanje in spolno nadlegovanje,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015(13) in z dne 10. marca 2015 o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013(14),

–  ob upoštevanju poročila Evropskega inštituta za enakost spolov o indeksu enakosti spolov, ki je bilo objavljeno oktobra 2017;

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2016 o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta(15),

–  ob upoštevanju člena 12a kadrovskih predpisov,

–  ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 26. aprila 2006 o politiki Komisije na področju zaščite človekovega dostojanstva ter preprečevanja psihičnega in spolnega nadlegovanja,

–  ob upoštevanju vodnika za poslance Evropskega parlamenta z naslovom Brez nadlegovanja na delovnem mestu, ki je bil izdan septembra 2017, in akcijskega načrta uprave Parlamenta na to ključno temo,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enakost spolov temeljna vrednota EU; ker sta pravici do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljni pravici, zapisani v Pogodbah in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ter bi se morali popolnoma spoštovati, spodbujati in uporabljati v zakonodaji, praksi, sodbah in v vsakdanjem življenju;

B.  ker so po podatkih indeksa enakosti spolov za leto 2017 vse države članice daleč od doseganja enakosti med ženskami in moškimi, napredek pa je počasen; ker je nasilje na podlagi spola tako vzrok kot posledica neenakosti med ženskami in moškimi;

C.  ker „spolno nadlegovanje“ pomeni ravnanje, povezano s spolnostjo, ki ga oseba, na katero je usmerjeno, ne želi, in katerega namen ali učinek je užaliti to osebo ali ustvariti zastraševalno, sovražno, žaljivo ali moteče okolje; ker je treba spolno nadlegovanje obravnavati kot diskriminacijo na podlagi spola; ker se lahko spolno nadlegovanje izrazi z enim samim dejanjem ali z dlje časa trajajočim vedenjem;

D.  ker spolno nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu zadevata zdravje in varnost, zato bi ju bilo treba nemudoma obravnavati in preprečiti;

E.  ker iz poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz marca 2014 z naslovom Nasilje nad ženskami: študija na ravni EU izhaja, da je vsaka deseta ženska izpostavljena spolnemu nadlegovanju ali zalezovanju s pomočjo novih tehnologij in da je 75 % žensk na vodilnih položajih trpelo zaradi spolnega nadlegovanja; ker to jasno kaže, da nobena ženska ali dekle, neodvisno od starosti in socialnega položaja, ni varna pred spolnim nasiljem;

F.  ker je nasilje nad ženskami povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškim, s seksizmom in stereotipi o spolih, ki so pripeljali do nadvlade moških nad ženskami, diskriminacije žensk in preprečevanja njihovega celovitega razvoja;

G.  ker se nasilje nad ženskami, tudi spolno nadlegovanje in spolne zlorabe, preveč zlahka tolerira; ker to nasilje dejansko pomeni sistemsko kršitev temeljnih pravic in hudo kaznivo dejanje, ki ga je treba kaznovati; ker je treba odpraviti nekaznovanje in zagotoviti, da se storilci preganjajo in da so ženske in dekleta, ki so preživele nasilje, deležne primerne podpore in priznanja v okviru pravosodnega sistema, da se prekine začaran krog molka in osamljenosti žrtev nasilja;

H.  ker žrtev nasilja na podlagi spola pogosto pozna storilca in ker je v številnih primerih od njega odvisna, kar še poveča strah pred prijavo nasilja;

I.  ker so spolni stereotipi in seksizem, tudi seksistični sovražni govor, ki so povsod po svetu prisotni v spletu in zunaj njega ter v javni in zasebni sferi, temeljni vzrok za vse oblike nasilja nad ženskami;

J.  ker izpostavljenost fizičnemu, spolnemu ali psihološkemu nasilju in zlorabam močno vpliva na žrtve in lahko povzroči fizično, spolno, čustveno ali psihološko ter ekonomsko škodo; ker te posledice občutijo tudi družine in sorodniki ter družba kot celota;

K.  ker so Istanbulsko konvencijo podpisale vse države članice, ratificiralo pa jo je le 15 držav; ker morajo konvencijo kljub pristopu EU k njej ratificirati tudi države članice na nacionalni ravni;

L.  ker je v členu 40 Istanbulske konvencije določeno, da „pogodbenice sprejmejo potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da se vsaka oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega spolnega dejanja z namenom ali posledico prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja, kazensko ali drugače pravno sankcionira“;

M.  ker sta nasilje in spolno nadlegovanje na javnih mestih močno razširjena po Evropski uniji;

N.  ker sta nasilje in nadlegovanje v političnem življenju nesorazmerno usmerjena v ženske zaradi njihovega spola;

O.  ker takšno nasilje pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno z obveznostjo, da je ženskam zagotovljeno svobodno sodelovanje v političnem zastopanju; ker so te svoboščine zapisane v mednarodnih sporazumih, kot so Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), Pekinška izhodišča za ukrepanje ter cilji trajnostnega razvoja;

P.  ker je bilo v anketi Medparlamentarne unije ugotovljeno, da je med ženskami v političnem življenju po svetu, tudi v 15 evropskih državah, kar 81,1 % anketirank v vseh državah in regijah izkusilo psihološko nasilje, 65,5 % pa jih je bilo med svojim parlamentarnim mandatom večkrat ali pogosto tarča ponižujočih seksističnih opazk;

Q.  ker je za spodbujanje vidika enakosti spolov na vseh političnih področjih in na vseh ravneh poglavitno usposabljanje poslancev in uslužbencev Parlamenta, zlasti tistih na vodstvenih položajih, o vključevanju načela enakosti spolov; ker je za zagotovitev resničnega napredka pri vključevanju načela enakosti spolov v dejavnosti Parlamenta dodeljeno premalo sredstev in človeških virov;

R.  ker je spolno nadlegovanje opredeljeno v členu 12a Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije;

S.  ker je Komisija dne 26. aprila 2006 sprejela sklep o politiki Komisije na področju zaščite človekovega dostojanstva ter preprečevanja psihičnega in spolnega nadlegovanja;

T.  ker večina nacionalnih parlamentov v EU nima aktivnih ukrepov za boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabi na delovnem mestu; ker je Parlament ustanovil poseben svetovalni odbor za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci, svetovalni odbor za obravnavo in preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu pa se ukvarja z drugimi uradnimi postopki, povezanimi z osebjem uprave Parlamenta in političnih skupin;

Ničelna strpnost do spolnega nadlegovanja in spolnih zlorab v EU

1.  obsoja vse oblike nasilja nad ženskami in obžaluje, da so ženske in dekleta pogosto tarča spolnega nadlegovanja in spolne zlorabe, saj gre za hudo kršitev njihovih človekovih pravic in dostojanstva;

2.  opozarja, da ima lahko spolno nadlegovanje različne oblike (telesno, verbalno, pisno ali drugo) in zadeva ljudi nasprotnega ali istega spola; ker lahko različne vrste ravnanja štejejo za spolno nadlegovanje, na primer: obljube za povračilo v obliki nagrade (ugodnosti za poklicno pot itd.) v zameno za spolne usluge ali grožnje z maščevanjem, če se take zahteve zavrnejo; ponavljanje prostaških ali pomenljivih pripomb oziroma namigov na spolno aktivnost; uporaba grobih in opolzkih izrazov ter kretenj; ponavljanje in pretirano hvaljenje videza sodelavca ali sodelavke; telesni dotik, drgnjenje ob osebo, ščipanje ali namerno neželeno poljubljanje; voajerizem ali ekshibicionizem; uporaba pornografskega gradiva;

3.  poziva države članice, naj kriminalizirajo vse oblike spolnega nadlegovanja in spolne zlorabe ter naj si odločno prizadevajo za njihovo učinkovito odpravo; to med drugim vključuje: kriminalizacijo spolnega nadlegovanja na javnih mestih, v političnem življenju ter na delovnem mestu; organizacijo kampanj ozaveščanja o pravicah žrtev spolnega nadlegovanja in ustrahovanja; usposabljanje policije in članov kazenskopravnega sistema o pravicah žrtev ter uveljavljanje strogega protokola za podporo žrtvam in preiskovanje primerov spolnega nadlegovanja in ustrahovanja; zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja in podpore žrtvam, ki se odločijo vložiti tožbo na sodišču;

4.  poziva Komisijo, naj predlaga jasne ukrepe za učinkovitejši boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu; obžaluje, da je kljub zakonodaji EU, ki ščiti posameznike pred diskriminacijo pri zaposlovanju, 30 % transspolnih brezposelnih oseb pri iskanju zaposlitve doživelo diskriminacijo in da so se transspolne ženske v letu pred raziskavo Agencije Evropske unije za temeljne pravice oseb LGBT največkrat počutile diskriminirane; poudarja, da je to kršitev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

5.  poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja spremembe v odnosih in ravnanju ter odpravo seksizma in stereotipnih vlog spolov, tudi s spodbujanjem rabe spolno nevtralnega jezika, ter si usklajeno prizadeva obravnavati ključno vlogo medijev in oglaševanja na tem področju ter spodbuja vse, tudi moške in fante, naj dejavno sodelujejo pri preprečevanju vseh oblik nasilja;

6.  poziva države članice, naj v svoje izobraževalne sisteme vključijo obvezno ozaveščanje o privolitvi v spolnost in spolnem nadlegovanju;

7.  poziva Komisijo, naj vzpostavi in neguje dialog z mediji o njihovi odgovornosti, da posredujejo objektivne informacije o spolnem nasilju in nadlegovanju na javnih mestih, na delovnem mestu in drugje, ter naj jih spodbuja, da ustrezno izpostavijo kampanje ozaveščanja in delo civilne družbe na področju boja proti nasilju nad ženskami;

8.  pozdravlja dejstvo, da je EU 13. junija 2017 podpisala Istanbulsko konvencijo; poziva države članice, naj pospešijo pogajanja za njeno ratifikacijo in izvajanje; poziva estonsko predsedstvo, naj pospeši postopek za ratifikacijo Istanbulske konvencije s strani EU;

9.  poziva države članice, naj izvajajo veljavne direktive EU na tem področju, zlasti Direktivo 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu in Direktivo 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, ki opredeljujeta in obsojata nadlegovanje in spolno nadlegovanje, prav tako pa naj namenijo ustrezne finančne in kadrovske vire za preprečevanje nasilja in boj proti njemu, spolnega nadlegovanja in spolne zlorabe, za krepitev položaja žensk in deklet, zaščito žrtev in zagotavljanje odškodnine;

10.  poziva države članice, naj začnejo v celoti izvajati Direktivo 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti, Uredbo (EU) št. 606/2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah in Direktivo 2012/29/EU o zaščiti žrtev; poziva Komisijo, naj izda poročilo o izvajanju, ki bi moralo biti objavljeno že 1. januarja 2016;

11.  poziva Komisijo, naj predloži pravni akt za podporo držav članic pri preprečevanju in zatiranju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti ter nasilja na podlagi spola;

12.  poziva Svet, naj aktivira premostitveno klavzulo, tako da soglasno sprejme sklep o opredelitvi nasilja nad ženskami in dekleti (in drugih oblik nasilja na podlagi spola) kot enega od področij kriminala, ki so našteta v členu 83(1) PDEU;

13.  poziva Komisijo, naj pregleda veljavni okvirni sklep EU o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval seksizem, kazniva dejanja zaradi predsodkov in spodbujanja k sovraštvu zaradi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnih značilnosti;

14.  poziva Komisijo, naj izboljša zbiranje primerljivih razčlenjenih podatkov o nasilju na podlagi spola na ravni EU;

Spolno nadlegovanje v parlamentih EU, tudi v Evropskem parlamentu

15.  poziva države članice, naj preučijo razmere v zvezi s spolnim nadlegovanjem in zlorabo ter sprejmejo aktivne ukrepe za boj proti njima v nacionalnih parlamentih, prav tako naj začnejo izvajati in ustrezno uveljavljati politiko spoštovanja in dostojanstva na delovnem mestu za izvoljene poslance in osebje; poziva, naj se spremlja izvajanje te politike;

16.  poziva države članice, naj zaščitijo poslance in poslanke, ki so dejavne v javnosti, zlasti tiste, ki so tarča spolne zlorabe in groženj z nasiljem na podlagi spola, tudi v spletu;

17.  poziva k izmenjavi primerov dobre prakse z drugimi institucijami in organizacijami, na vseh ravneh, na primer z Agencijo OZN za ženske, Svetom Evrope, institucijami EU in deležniki, ki sodelujejo pri spodbujanju enakosti spolov;

18.  poudarja, da je treba neprestano voditi odprt dialog z nacionalnimi parlamenti, da se spodbudi skupni pristop in nadaljnji razvoj primerov dobre prakse za dosego napredka na področju vključevanja načela enakosti spolov in preprečevanja spolnega nadlegovanja v parlamentih;

19.  poziva, naj se ustanovi odbor, sestavljen iz neodvisnih strokovnjakov, ki bo imel pooblastila za preučitev razmer v zvezi s spolnim nadlegovanjem in zlorabo v Evropskem parlamentu;

20.  je sklenil pregledati in okrepiti delovanje svetovalnega odbora, ki obravnava pritožbe zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Parlamenta; poziva k okrepitvi svetovalnega odbora za obravnavo in preprečevanje nadlegovanja, da bi povečali število pozitivnih ukrepov in preprečili navzkrižje interesov poslancev v teh pomembnih strukturah, pa tudi k ustanovitvi posebnega, namenskega odbora za obravnavo primerov spolnega nadlegovanja, v katerem bodo tudi pravni svetovalec in predstavniki zdravstvenega osebja, za preiskovanje uradnih primerov, vodenje zaupnega registra primerov in sprejemanje najboljših metod za zagotavljanje ničelne strpnosti na vseh ravneh institucije;

21.  je sklenil odločno podpreti žrtve, ki so v Evropskem parlamentu in/ali pri lokalni policiji vložile prijavo, po potrebi aktivirati zaščito v nujnih primerih ali varnostne ukrepe ter v celoti izvajati člen 12a kadrovskih predpisov, obenem pa zagotoviti, da bo opravljena temeljita preiskava primerov in bodo sprejeti disciplinski ukrepi;

22.  je sklenil poskrbeti za izvajanje trdnega in učinkovitega akcijskega načrta v interesu preprečevanja in podpiranja ter obveznega usposabljanja vseh uslužbencev in poslancev o spoštovanju in dostojanstvu na delovnem mestu, s čimer bi zagotovili, da bi pristop ničelne strpnosti postal pravilo; je sklenil, da bo v celoti sodeloval pri kampanjah ozaveščanja z vsemi poslanci in službami uprave, pri čemer se bo posebej osredotočal na najbolj ranljive skupine, kot so pripravniki, akreditirani parlamentarni pomočniki in pogodbeni uslužbenci;

23.  je sklenil ustanoviti institucionalno mrežo zaupnih svetovalcev za podporo in pomoč žrtvam, kot je to praksa na Komisiji;

24.  priporoča, naj Evropski varuh človekovih pravic skupini Parlamenta na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost enkrat letno posreduje podatke o pritožbah zaradi nepravilnosti v zvezi z enakostjo spolov v Parlamentu, ob upoštevanju sklepa Evropskega parlamenta o predpisih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic;

o

o    o

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje nacionalnim parlamentom in vladam držav članic, Svetu, Komisiji in parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

 

(1)

UL C 77 E, 28.3.2002, str. 138.

(2)

UL C 285 E, 21.10.2010, str. 53.

(3)

UL C 296 E, 2.10.2012, str. 26.

(4)

UL C 168 E, 14.6.2013, str. 102.

(5)

UL C 285, 29.8.2017, str. 2.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0451.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0329.

(8)

UL L 315, 14.11.2012, str. 57.

(9)

UL L 338, 21.12.2011, str. 2.

(10)

UL L 181, 29.6.2013, str. 4.

(11)

UL L 204, 26.7.2006, str. 23.

(12)

UL L 373, 21.12.2004, str. 37.

(13)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0073.

(14)

UL C 316, 30.8.2016, str. 2.

(15)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0072.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov