Πρόταση ψηφίσματος - B8-0580/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0580/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ

24.10.2017 - (2017/2897(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0576/2017

Διαδικασία : 2017/2897(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0580/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0580/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0580/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ

(2017/2897(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009[1], και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 23 και 31,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε το 2014 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών»[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)[3],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τους δείκτες για την ισότητα των φύλων (Gender Equality Index Report) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–-  έχοντας υπόψη τη δήλωση των τριών Προεδριών της ΕΕ, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας και της Αυστρίας, τον Ιούλιο του 2017, σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, του 1993, σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, το άρθρο 2 της οποίας ορίζει ότι η βία κατά των γυναικών περιλαμβάνει: «σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που εκδηλώνεται στην ευρύτερη κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού, της εμπορίας γυναικών και της καταναγκαστικής πορνείας»,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο, και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου για την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη (1995),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου[4] (οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των ETUC/CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME και CEEP σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στο χώρο εργασίας (2007),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ισότητας (EQUINET) με τίτλο «Η συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων, παρενόχλησης και ανισότητας για τις γυναίκες. Το έργο των φορέων ισότητας για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων», που δημοσιεύθηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, και ιδίως τα άρθρα 2 και 40[5],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014-2015[6], και της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013[7],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ, που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών, βασιζόμενη στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στις βασικές της αρχές και στους βασικούς της στόχους στα πρώτα άρθρα της ΣΕΕ, καθώς και στα κριτήρια προσχώρησης στην Ένωση·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ ότι υπάρχει «όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»[8]·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας των φύλων και συνιστά διάκριση λόγω φύλου και, συνεπώς, απαγορεύεται στην απασχόληση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις προαγωγές·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, για τον ορισμό της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται γενικά εντός της κοινότητας, περιλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού κατά την εργασία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού[9]·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεωρεί τη βία λόγω φύλου μια μορφή διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία (περιλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα παιδιά τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης που συνδέονται με τέτοιου είδους βία[10]·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός φορέα για την προώθηση της ισότητας, που θα προσφέρει ανεξάρτητη βοήθεια στα θύματα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, θα διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες, θα δημοσιεύει ανεξάρτητες εκθέσεις και θα διατυπώνει συστάσεις για θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, την πρόσβαση και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για θέματα που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση και η βία κατά των γυναικών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν καταγραφεί ως πραγματικές και εκτεταμένες πρακτικές[11],[12]·

10. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2014 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο «Βία κατά των γυναικών», το 55 % των γυναικών υφίστανται εκφοβισμό και παρενόχληση σε δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή και το 32 % στον χώρο εργασίας·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σημαντικό βαθμό, η σεξουαλική παρενόχληση και ο εκφοβισμός δεν καταγγέλλονται στις αρχές·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε επίπεδο διαχείρισης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

13. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ ορίζει τι είναι σεξουαλική παρενόχληση[13]·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή της ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα στερεότυπα για το φύλο και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, στο διαδίκτυο και έξω από αυτό, συνιστούν γενεσιουργά αίτια της κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών που έχουν οδηγήσει στην κυριαρχία των αντρών επί των γυναικών και σε διακρίσεις σε βάρος τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών·

15. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξισμός δεν είναι μια αβλαβής στάση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική παρενόχληση·

16. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, έχουν καίρια ευθύνη να δρουν ως θετικά πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην κοινωνία·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ που απαγορεύουν την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και να διασφαλίσουν ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι φορείς για την προώθηση της ισότητας λαμβάνουν σαφή εντολή και τους πόρους για να καλύψουν τα τρία πεδία της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες·

2.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί, να ανταλλάσσει και να συγκρίνει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας καθώς και να διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης όσον αφορά τα αποτελεσματικότερα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη για να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση να προλαμβάνουν κάθε μορφή διακρίσεων λόγω φύλου, και ιδίως σε ό,τι αφορά την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας·

3.  επαναλαμβάνει επίμονα ότι όλες οι μορφές παρενόχλησης υπονομεύουν κατάφωρα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά ότι μορφές βίας και διακρίσεων λόγω φύλου, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, είναι ιδιαίτερα εξευτελιστικές·

4.  ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η παρενόχληση γυναικών στο διαδίκτυο, και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που καλύπτει από την ανεπιθύμητη επικοινωνία, το «τρολάρισμα», τον εκφοβισμό και τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση και τις απειλές βιασμού και φόνου, διαδίδεται διαρκώς περισσότερο στην ψηφιακή κοινωνία μας, γεγονός που οδηγεί επίσης σε νέες μορφές βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, όπως ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, η χρήση των εξευτελιστικών εικόνων στο διαδίκτυο και η διανομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιδιωτικών φωτογραφιών και βίντεο, χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων προσώπων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για προγράμματα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης·

6.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει να κυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το EIGE, να βελτιώσουν και να προωθήσουν τη συλλογή των σχετικών αναλυτικών και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με περιπτώσεις βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, προκειμένου να οικοδομηθεί μια κοινή μεθοδολογία για να συγκριθούν οι βάσεις δεδομένων και να γίνει ανάλυση των δεδομένων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση·

9.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και της έμφυλης βίας·

10.  καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα «γέφυρας», εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως μια μορφή εγκληματικότητας κατά την έννοια του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

11.  ζητεί την καλύτερη ένταξη των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις ανώτερες θέσεις οργανισμών ή επιχειρήσεων·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τις ΜΚΟ, τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς για την προώθηση της ισότητας να λάβουν σημαντικά μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων λόγω φύλου·

13.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αναφέρουν τέτοια περιστατικά αμέσως·

14.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν όλοι οι άνδρες, δεσμευόμενοι ότι θα αλλάξουν και θα θέσουν τέρμα σε όλες τις μορφές παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας, καταπολεμώντας όλες εκείνες τις συνθήκες και τις δομές που καθιστούν δυνατές, ακόμη και με την αδράνειά τους, τις συμπεριφορές που οδηγούν σε τέτοιες πράξεις και αντιδρώντας σε κάθε μορφή καταχρηστικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των ανδρών στις εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης·

15.  καλεί τον Πρόεδρο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου:

–  να εξετάσουν επειγόντως και ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ανταλλάσσουν τα στοιχεία με τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και να προτείνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη νέων υποθέσεων·

–  να προωθήσουν τη δημιουργία και το έργο της συμβουλευτικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για την εξέταση καταγγελιών παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Κοινοβουλίου· να ενισχύσουν το προσωπικό της συμβουλευτικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για την πρόληψη της παρενόχλησης· να διερευνήσουν επίσημες υποθέσεις, να διατηρούν εμπιστευτικό μητρώο καταχώρησης των υποθέσεων και να εφαρμόσουν τα καλύτερα μέσα για την εξασφάλιση μηδενικής ανοχής σε όλα τα επίπεδα του θεσμικού οργάνου·

–  να υποστηρίζουν πλήρως τα θύματα σε διαδικασίες εντός του Κοινοβουλίου και/ή με την τοπική αστυνομία· να ενεργοποιούν τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας ή διασφάλισης όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, και να εφαρμόζουν πλήρως το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων·

–  να εξασφαλίσουν την υποχρεωτική κατάρτιση για όλους τους υπαλλήλους και βουλευτές με αντικείμενο τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μηδενική ανοχή θα γίνει ο κανόνας· να συμμετάσχουν ενεργά σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης με όλους τους βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που κατέχουν πιο ευάλωτες θέσεις, όπως οι ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί και το επί συμβάσει προσωπικό, καθώς και να δημιουργήσουν ένα θεσμικό δίκτυο έμπιστων συμβούλων για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών προς τα θύματα, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή·

16.  καλεί όλους τους συναδέλφους να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τα θύματα να μιλήσουν και να αναφέρουν περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω επίσημων διαδικασιών εντός της διοίκησης του Κοινοβουλίου και/ή στην αστυνομία·

17.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να ενεργούν ως υπεύθυνο πρότυπο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, στα κοινοβούλια και έξω από αυτά·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.