Návrh usnesení - B8-0582/2017Návrh usnesení
B8-0582/2017

  NÁVRH USNESENÍ o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU

  24.10.2017 - (2017/2897(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber, Esteban González Pons za skupinu PPE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0576/2017

  Postup : 2017/2897(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0582/2017
  Předložené texty :
  B8-0582/2017
  Přijaté texty :

  B8-0582/2017

  Usnesení Evropského parlamentu o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU

  (2017/2897(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky[1],

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění), především na čl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 1 písm. d) této směrnice[2],

  –  s ohledem na směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování[3],

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2015 o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání[4],

  –  s ohledem na služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy pozměněným nařízením Parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

  –  s ohledem na čl. 25 odst. 2 a odst. 3 jednacího řádu a na článek 12 služebního řádu úředníků Evropské unie,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že sexuální obtěžování je formou násilí páchaného na ženách a dívkách a nejextrémnějším typem diskriminace na základě pohlaví, která dosud přetrvává; vzhledem k tomu, že přibližně 90 % obětí sexuálního obtěžování představují ženy a asi 10 % muži; vzhledem k tomu, že ve 28 členských státech EU se odhaduje, že 83 až 102 milionů žen (tj. 45 až 55 % žen) zažilo ve věku od 15 let nejméně jednu formu sexuálního obtěžování;

  B.  vzhledem k tomu, že obtěžování, definované evropským právem jako diskriminace na základě pohlaví, představuje porušení zásady rovného zacházení s muži a ženami, a je proto zakázáno v oblasti zaměstnání, včetně přístupu k němu, odborného vzdělávání i postupu v zaměstnání;

  C.  vzhledem k tomu, že problém sexuálního obtěžování přetrvává ve všech členských státech; vzhledem k tomu, že boj proti obtěžování na základě pohlaví a sexuálnímu obtěžování prostřednictvím zákazu diskriminace přinesl na úrovni EU přidanou hodnotu;

  D.  vzhledem k tomu, že různé formy sexuálního obtěžování, jež se vyskytují v různých oblastech, v Evropské unii přetrvávají a jsou součástí běžné zkušenosti; vzhledem k tomu, že většina obětí jsou ženy, včetně mladých zaměstnankyň, které jsou zvláště zranitelné a jsou tímto jevem nejvíce postiženy;

  E.  vzhledem k tomu, že sexuální obtěžování často není nahlášeno, jelikož o této problematice přetrvává nízké společenské povědomí, nedostatek způsobů, jak poskytnout pomoc obětem, a představa, že se jedná o společensky citlivé téma, a to navzdory existenci formálních postupů pro řešení tohoto jevu na pracovišti a v jiných oblastech;

  F.  vzhledem k tomu, že Parlament zavedl zvláštní strukturu a vnitřní pravidla pro řešení sexuálního obtěžování v Parlamentu, a to na úrovni zaměstnanců, akreditovaných parlamentních asistentů a poslanců Evropského parlamentu, s cílem posoudit možné případy výskytu a předejít nevhodnému a protiprávnímu chování i případům obtěžování;

  1.  důrazně odsuzuje všechny formy sexuálního obtěžování a trvá na účinném provádění stávajícího právního rámce při řešení zmíněného jevu; vybízí členské státy EU, jakož i veřejné a soukromé společnosti, aby přijaly další opatření s cílem účinně ukončit sexuální obtěžování na pracovišti a předcházet mu;

  2.  vítá skutečnost, že rozhodnutím předsednictva ze dne 14. dubna 2014 přijal Evropský parlament nová pravidla zahrnující vytvoření specializovaných subjektů, jako je poradní výbor, který se zabývá stížnostmi ohledně obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu i prevencí obtěžování na pracovišti; ještě dříve byl vytvořen poradní výbor zabývající se stížnostmi na obtěžování na pracovišti a předcházení tomuto jevu pro zaměstnance EP; vítá také, že bylo zahájeno podávání důvěrných zpráv a informační kampaně zaměřené na boj proti sexuálnímu obtěžování uvnitř Parlamentu; vítá skutečnost, že jiné orgány EU vytvořily podobné subjekty;

  3.  vítá iniciativy, jako je hnutí #MeToo, které se zaměřují na oznamování případů sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách; poukazuje na to, že je nutné se řídit zvláštními právními postupy, jež byly zavedeny k řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti;

  4.  vyzývá členské státy EU, aby zavedly opatření pro zřízení a zajištění účinného fungování specializovaných výborů, které šetří hlášené případy sexuálního obtěžování, a aby poskytly obětem podporu, kterou nabízí odborné poradenství, které poskytnou zaměstnanci i členové uvedených výborů specializovaní na poradenství, pokud možno včetně právních poradců, zdravotnických odborníků a důvěrných poradců;

  5.  vyzývá členské státy EU, aby posílily kapacitu lidských zdrojů subjektů, které vykonávají dohled v oblasti diskriminačních praktik, a sice tak, že jim poskytnou dostatečné zdroje k zajištění účinného fungování;

  6.  žádá Komisi a členské státy, aby vytvořily účinné monitorovací systémy, které umožní, aby byla přijata dozorčí a kontrolní opatření ke zlepšení shromažďování důvěrných údajů o případech obtěžování a diskriminace na základě pohlaví, a zajistily, aby byla zachována důvěrnost v rámci vyslechnutí i ochrany obětí;

  7.  vyzývá Komisi, aby navrhla jasná opatření k účinnějšímu boji proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti a aby pozorně sledovala efektivitu vnitrostátních orgánů zabývajících se vyřizováním stížností a jejich postupů v souvislosti s prováděním směrnic o rovnosti žen a mužů;

  8.  vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, vyměňovala a porovnávala stávající osvědčené postupy a šířila výsledky tohoto hodnocení, pokud jde o účinnost opatření přijatých v boji proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti;

  9.  zdůrazňuje význam zvláštních vzdělávacích a osvětových kampaní, jež se týkají stávajících formálních postupů pro hlášení sexuálního obtěžování na pracovišti i práv obětí a které prosazují zásadu důstojnosti na pracovišti a podporují přístup nulové tolerance jako standardní pravidlo;

  10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.