Prijedlog rezolucije - B8-0582/2017Prijedlog rezolucije
B8-0582/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u

  24.10.2017 - (2017/2897(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber, Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0576/2017

  Postupak : 2017/2897(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0582/2017
  Podneseni tekstovi :
  B8-0582/2017
  Doneseni tekstovi :

  B8-0582/2017

  Rezolucija Europskog parlamenta  o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u

  (2017/2897(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Direktivu 2002/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. o izmjenama Direktive Vijeća 76/207/EEZ o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama s obzirom na mogućnosti zapošljavanja, stručnog osposobljavanja, profesionalnog napredovanja i radne uvjete[1],

  –  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točku (c) i članak 2. stavak 1. točku (d)[2],

  –  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga[3],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. listopada 2015. o primjeni Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada[4],

  –   uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije, kako su utvrđeni Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 i posljednji put izmijenjeni Uredbom Parlamenta i Vijeća (EU, Euratom) br. 1023/2013 od 22. listopada 2013., a posebno članak 12.a tog Pravilnika,

  –   uzimajući u obzir članak 25. stavke 2. i 3. Poslovnika Parlamenta, kao i članak 12. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskog unije,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je spolno uznemiravanje oblik nasilja nad ženama i djevojčicama te najekstremniji, ali i najpostojaniji oblik rodno uvjetovane diskriminacije; budući da oko 90 % žrtava spolnog uznemiravanja čine žene, a njih otprilike 10 % muškarci; budući da je u 28 država članica EU-a procijenjeno da je između 83 i 102 milijuna žena (45 % – 55 %) od svoje petnaeste godine doživjelo barem jedan oblik spolnog uznemiravanja;

  B.  budući da je uznemiravanje, koje je u zakonodavstvu EU-a definirano kao diskriminacija na temelju spola, kršenje načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama i da je zato zabranjeno u području zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i profesionalnog napredovanja;

  C.  budući da je problem spolnog uznemiravanja prisutan u svim državama članicama; budući da borba protiv zlostavljanja uvjetovanog spolom i spolnog uznemiravanja s pomoću zabrane diskriminacije ima dodanu vrijednost na razini EU-a;

  D.  budući da su različiti oblici spolnog uznemiravanja u različitim područjima i dalje raširena i česta pojava u Europskoj uniji; budući da su većina žrtava žene, uključujući mlade zaposlenice koje su posebno ranjive i u velikoj mjeri pogođene;

  E.  budući da se spolno uznemiravanje često ne prijavljuje zbog relativno učestale niske razine osviještenosti o tom problemu, nedovoljnog broja kanala za pružanje potpore žrtvama i poimanja da je riječ o osjetljivom pitanju za društvo, unatoč postojanju službenih postupaka za rješavanje tog problema na radnom mjestu i u drugim područjima;

  F.  budući da je Parlament uspostavio posebnu strukturu i unutarnja pravila za rješavanje problema spolnog uznemiravanja u Parlamentu, posebno na razini osoblja te između akreditiranih parlamentarnih asistenata i zastupnika u Europskom parlamentu, kako bi se moglo procijeniti moguće slučajeve uznemiravanja i spriječiti neprimjereno i nezakonito seksualno ponašanje te slučajeve uznemiravanja;

  1.  snažno osuđuje sve vrste spolnog uznemiravanja i ustraje na učinkovitoj provedbi postojećeg pravnog okvira za rješavanje tog problema; potiče države članice EU-a, kao i javna i privatna poduzeća, da poduzmu daljnje mjere za učinkovito sprečavanje spolnog uznemiravanja na radnom mjestu;

  2.  pozdravlja činjenicu da je odlukom Predsjedništva od 14. travnja 2014. Europski parlament usvojio nova pravila koja uključuju uspostavu posebnih tijela kao što su savjetodavni odbor nadležan za prijave zbog uznemiravanja na radnom mjestu između akreditiranih parlamentarnih asistenata i zastupnika u Europskom parlamentu i za njegovo sprečavanje i prijašnji savjetodavni odbor nadležan za prijave zbog uznemiravanja na radnom mjestu za osoblje EP-a i za njegovo sprečavanje; također pozdravlja uvođenje povjerljivog prijavljivanja i pokretanje kampanje za podizanje razine osviještenosti kojoj je cilj spriječiti spolno uznemiravanje u Parlamentu; pozdravlja činjenicu da su i druge institucije uspostavile slična tijela;

  3.  pozdravlja inicijative kao što je #MeToo kojima se nastoje prijaviti slučajevi spolnog uznemiravanja i nasilja nad ženama; ističe da bi trebalo poštovati posebne pravne postupke uspostavljene za rješavanje slučajeva spolnog uznemiravanja na radnom mjestu;

  4.  poziva države članice EU-a da provedu mjere za uspostavu i osiguraju učinkovito funkcioniranje posebnih odbora koji istražuju prijavljene slučajeve spolnog uznemiravanja te da žrtvama pruže podršku u obliku stručnih savjetodavnih članova i osoblja, uključujući, ako je to moguće, pravne savjetnike, medicinske stručnjake i povjerljive savjetnike;

  5.  poziva države članice EU-a da ojačaju kapacitete u pogledu ljudskih resursa tijelâ za rodnu ravnopravnost koja nadziru diskriminirajuće prakse te da osiguraju dostatna sredstva za njihov učinkovit rad;

  6.  poziva Komisiju i države članice da stvaranjem učinkovitih nadzornih sustava uvedu nadzorne i kontrolne mjere za poboljšanje prikupljanja povjerljivih podataka o slučajevima zlostavljanja i diskriminacije na temelju spola te da osiguraju povjerljivo saslušanje i zaštitu žrtava;

  7.  poziva Komisiju da predloži jasne mjere za učinkovitije suzbijanje spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te da pomno prati djelotvornost nacionalnih žalbenih tijela i postupaka u kontekstu provedbe direktiva o rodnoj ravnopravnosti;

  8.  poziva Komisiju da ocijeni, razmjeni i usporedi postojeće najbolje prakse u pogledu učinkovitosti mjera poduzetih protiv spolnog uznemiravanja na radnom mjestu te da priopći rezultate te ocjene;

  9.  naglašava važnost stručnog osposobljavanja i kampanja za podizanje razine osviještenosti o postojećim službenim postupcima prijavljivanja spolnog uznemiravanja na radnom mjestu i pravima žrtava, čime će se ojačati načelo dostojanstva na radnom mjestu i promicati nulta stopa tolerancije kao opće pravilo;

  10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica.