Förfarande : 2017/2897(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0582/2017

Ingivna texter :

B8-0582/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Omröstningar :

PV 26/10/2017 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0417

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 255kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0576/2017
24.10.2017
PE611.518v01-00
 
B8-0582/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP))


Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber, Esteban González Pons för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU (2017/2897(RSP))  
B8‑0582/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), särskilt artikel 2.1 c och 2.1 d(2),

–  med beaktande av rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2015 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet(4),

–   med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 och senast ändrade genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013, särskilt artikel 12a,

–   med beaktande av artikel 25.2 och 25.3 i arbetsordningen och artikel 12 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.   Sexuella trakasserier är en form av våld mot kvinnor och flickor och är den mest extrema och ihållande formen av könsdiskriminering. Ungefär 90 procent av offren för sexuella trakasserier är kvinnor och ungefär 10 procent är män. I EU:s 28 medlemsstater beräknas mellan 83 och 102 miljoner kvinnor (45–55 procent av alla kvinnor) ha utsatts för någon form av sexuella trakasserier efter det att de fyllt 15 år.

B.  Trakasserier, som i EU-rätten definieras som könsrelaterad diskriminering, är en kränkning av principen om lika behandling av män och kvinnor och får därmed inte förekomma i arbetslivet, t.ex. vad gäller tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran.

C.  Sexuella trakasserier är ett problem i alla medlemsstater. Att bekämpa könsrelaterade och sexuella trakasserier genom att förbjuda diskriminering har ett mervärde på EU‑nivå.

D.  Olika former av sexuella trakasserier är fortfarande vanligt förekommande i olika sammanhang i EU. De flesta offren är kvinnor, bland annat unga kvinnliga anställda, som är särskilt sårbara och i stor utsträckning berörda.

E.  Sexuella trakasserier anmäls sällan eftersom det generellt i samhället finns relativt låg insikt om problemet, det saknas kanaler för stöd till de utsatta och det råder en uppfattning att det är en känslig fråga för samhället, trots att det finns formella förfaranden för att åtgärda problemet på arbetsplatser och i andra sammanhang.

F.  Parlamentet har inrättat en specifik struktur och antagit interna regler för att hantera sexuella trakasserier inom parlamentet, både för personalen och mellan ackrediterade parlamentariska assistenter och ledamöter av Europaparlamentet, så att man kan bedöma möjliga fall och förhindra olämpligt och olagligt sexuellt agerande och trakasserier.

1.  Europaparlamentet fördömer i skarpa ordalag alla former av sexuella trakasserier och betonar att det relevanta existerande regelverket verkligen måste tillämpas. Parlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater och offentliga och privata företag att vidta ytterligare åtgärder för att verkligen sätta stopp för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

2.  Europaparlamentet gläder sig över att presidiet den 14 april 2014 antog nya regler som inbegrep inrättande av särskilda organ, som den rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och Europaparlamentets ledamöter och förebyggande av trakasserier på arbetsplatsen samt en tidigare rådgivande kommitté som sysslar med klagomål om trakasserier och förebyggande av trakasserier på arbetsplatsen för personalen. Parlamentet gläder sig också över införandet av möjligheten att göra en konfidentiell anmälan och lanseringen av en informationskampanj för att bekämpa sexuella trakasserier inom parlamentet. Parlamentet gläder sig över att andra EU-institutioner har inrättat liknande organ.

3.  Europaparlamentet välkomnar initiativ som #MeToo-rörelsen, som syftar till att synliggöra sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Parlamentet påpekar att de särskilda rättsliga förfarandena för att hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen bör följas.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att vidta åtgärder för att inrätta väl fungerande kommittéer som utreder anmälningar om sexuella trakasserier och ger stöd till offer genom specialiserade rådgivande medlemmar och anställda, inbegripet – om möjligt – tillgång till rättslig rådgivning, medicinsk expertis och konfidentiella stödsamtal.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stärka personalkapaciteten i jämställdhetsorgan som övervakar diskriminering, genom att tillhandahålla tillräckliga resurser för att dessa organ ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta väl fungerande övervakningssystem som gör det möjligt att vidta övervaknings- och kontrollåtgärder för att förbättra den konfidentiella insamlingen av data om trakasserier och diskriminering på grund av kön och säkerställa konfidentialitet vid förhör och skydd för offer.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå tydliga åtgärder för att på ett effektivare sätt bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen och noga övervaka hur effektivt de nationella organ som handlägger klagomål och de nationella klagomålsförfarandena fungerar vid genomförandet av jämställdhetsdirektiven.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera, utbyta och jämföra befintlig bästa praxis och sprida resultaten av denna utvärdering vad gäller effektiviteten hos de åtgärder som vidtas mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av specifik utbildning och informationskampanjer om befintliga formella förfaranden för att anmäla sexuella trakasserier på arbetsplatsen och offrens rättigheter, för att på så sätt upprätthålla principen om värdiga arbetsförhållanden och främja nolltolerans.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

 

(1)

EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.

(2)

EUT L 204, 26.7.2006, s. 23.

(3)

EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.

(4)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 56.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy