Предложение за резолюция - B8-0583/2017Предложение за резолюция
B8-0583/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на форума „Европейски регион на устойчивия туризъм на годината“ (REstA)

16.10.2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Алдо Патричело

B8‑0583/2017

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно създаването на форума „Европейски регион на устойчивия туризъм на годината“ (REstA)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.    като има предвид, че устойчивият туризъм указва форма на пътуване при осъзнаване на настоящето и бъдещото икономическо, социално, екологично въздействие, което е съобразено с нуждите на посетителите, на промишлеността, на околната среда и на приемащите общности ("Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers” („Постигане на по-устойчив туризъм — ръководство за създателите на политики“), ЮНЕП и Световната организация по туризъм към ООН, 2005 г., стр. 11—12);

 

Б.  като има предвид, че Общото събрание на ООН обяви 2017 г. за „Международна година на устойчивия туризъм“, като призна, че устойчивият туризъм разпространява осъзнаването на огромното наследство на различните култури, включва по-добро оценяване на присъщите ценности на различните култури и следователно насърчава укрепването на мира в света (Резолюция A/RES/70/193);

 

В.  като има предвид, че през 2015 г. Европа беше регионът с най-бърз растеж в абсолютно изражение с 27 милиона туристи повече в сравнение с 2014 г. (Световната организация по туризъм към ООН (UNTWO, "Tourism Highlights” („Основни моменти в сферата на туризма“), 2016 г.);

 

Г.  като има предвид, че градовете, регионите и общините в Европа са основни стълбове за насърчаване на устойчивия и конкурентоспособен туризъм (Талеб Рифаи, генерален секретар на Световната организация по туризъм, Брюксел, 7 декември 2016 г.);

 

1.  приканва Комисията да насърчи създаването на форума „Европейски регион на устойчивия туризъм на годината“ (REstA) и да осигури фонд, който да стимулира създаването на маршрути на устойчивия туризъм в даден регион на ЕС на годишна основа.