Resolutsiooni ettepanek - B8-0583/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0583/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK algatuse kohta nimetada igal aastal „Euroopa säästva turismi piirkond“

16.10.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Aldo Patriciello

B8-0583/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek algatuse kohta nimetada igal aastal „Euroopa säästva turismi piirkond“

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.    arvestades, et säästev turism tähendab reisimist viisil, mille puhul ollakse teadlik selle tegevuse majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnamõjust nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis ning arvestatakse turistide, turismitööstuse, keskkonna ja vastuvõtva kogukonna vajadustega (Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, lk 11–12);

 

B.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee nimetas 2017. aasta rahvusvaheliseks säästva turismi aastaks ning märkis, et see aitab tutvustada laiemalt eri tsivilisatsioonide tohutut pärandit, väärtustada kultuurilist mitmekesisust ja seega edendada rahu kogu maailmas (resolutsioon A/RES/70/193);

 

C.  arvestades, et 2015. aastal oli Euroopa absoluutarvudes kõige kiiremini kasvava turismiga piirkond, mida külastas 27 miljonit turisti rohkem kui 2014. aastal (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

 

D.  arvestades, et Euroopa linnadel, piirkondadel ja omavalitsusüksustel on säästva ja konkurentsivõimelise turismi edendamisel keskne roll (Maailma Turismiorganisatsiooni peasekretär Taleb Rifai, Brüssel, 7. detsember 2016);

 

1.  palub komisjonil edendada algatust nimetada igal aastal „Euroopa säästva turismi piirkond“ ja luua fond, mis ergutaks välja pakkuma säästvaid turismimarsruute igal aastal ühes kindlas ELi piirkonnas.