Návrh uznesenia - B8-0583/2017Návrh uznesenia
B8-0583/2017

NÁVRH UZNESENIA o udeľovaní každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu

16.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Aldo Patriciello

B8‑0583/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o udeľovaní každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.    keďže udržateľný cestovný ruch prináša uvedomelú formu cestovania, pokiaľ ide o jeho súčasné i budúce dôsledky na hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie, ktorá zohľadňuje potreby turistov, priemyslu, životného prostredia a hostiteľských komunít (UNEP and UNWTO: Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers (UNEP a UNWTO: Na ceste k udržateľnejšiemu cestovnému ruchu – Príručka pre tvorcov politík), 2005, s. 11 – 12);

 

B.  keďže Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu, pričom poukázalo na to, že takto možno šíriť povedomie o veľkom dedičstve rôznych civilizácií, lepšie oceniť rôznorodé hodnoty rôznych kultúr a vďaka tomu podporovať posilnenie mieru na svete (rezolúcia A/RES/70/193);

 

C.  keďže Európa bola v roku 2015 v absolútnom vyjadrení najrýchlejšie sa rozvíjajúcim regiónom, keď ju navštívilo o 27 miliónov viac turistov než v roku 2014 (UNTWO: Tourism Highlights (UNTWO: Hlavné trendy a výsledky v oblasti cestovného ruchu), 2016);

 

D.  keďže európske mestá, regióny a obce sú kľúčovými piliermi z hľadiska podpory udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu (Taleb Rifai, generálny tajomník Svetovej organizácie pre cestovný ruch, Brusel, 7. december 2016);

 

1.  vyzýva Komisiu, aby podporila udeľovanie každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu a určila fond na podporu každoročného vytvorenia turistických trás spĺňajúcich kritériá udržateľného cestovného ruchu v rámci jedného regiónu EÚ.