Návrh usnesení - B8-0584/2017Návrh usnesení
B8-0584/2017

NÁVRH USNESENÍ o protipovodňové ochraně a prevenci

25.10.2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8-0584/2017

Návrh usnesení Evropského parlamentu o protipovodňové ochraně a prevenci

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že změna klimatu způsobuje a zesiluje extrémní povětrnostní jevy a přírodní katastrofy jako např. povodně;

B.  vzhledem k tomu, že počet a rozsah povodní v Evropě, včetně středoevropských a východoevropských oblastí, značně vzrostl;

C.  vzhledem k tomu, že materiální škody, jež utrpěly obytné domy, infrastruktura a výroba, se díky preventivním opatřením podařilo omezit;

D.  vzhledem k tomu, že je třeba zefektivnit koordinaci různých nástrojů EU, aby bylo možné vybudovat udržitelnou kapacitu pro prevenci katastrof;

E.  vzhledem k tomu, že oblasti ohrožené povodněmi jsou obzvlášť náchylné vůči následkům klimatické změny;

1.  naléhavě vyzývá členské státy, aby politiky a právní předpisy upravily tak, aby napomáhaly skutečně udržitelnému využívání půdy, a aby financovaly a podporovaly opatření pro přeměnu ekosystémů v řekách a údolích;

2.  připomíná, že je třeba zavést posuzování rizik pro zvládání katastrof na národní či regionální úrovni, včetně meziregionální a přeshraniční úrovně, a že otázku přizpůsobení se změně klimatu je třeba zohledňovat jakožto předběžnou podmínku při rozhodování o budoucích příležitostech v oblasti financování;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.