Návrh uznesenia - B8-0584/2017Návrh uznesenia
B8-0584/2017

NÁVRH UZNESENIA o protipovodňových opatreniach a predchádzaní povodniam

25.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

B8‑0584/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o protipovodňových opatreniach a predchádzaní povodniam

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže zmena klímy spôsobuje a zosilňuje extrémne prejavy počasia a prírodné katastrofy, ako sú povodne;

B.  keďže počet a rozsah povodní v Európe – vrátane strednej a východnej Európy – sa výrazne zvýšil;

C.  keďže sa ukázalo, že preventívnymi opatreniami sa dajú obmedziť a znížiť materiálne škody, ktoré povodne spôsobujú na obydliach, infraštruktúre a výrobných činnostiach;

D.  keďže vytvorenie udržateľnej kapacity na predchádzanie katastrofám si vyžaduje zlepšenie koordinácie rôznych nástrojov EÚ;

E.  keďže regióny, ktoré sú ohrozené povodňami, sú obzvlášť citlivé na vplyv zmeny klímy;

1.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby svoje politiky a právne predpisy prispôsobili zabezpečeniu skutočne udržateľného využívania pôdy a aby financovali a podporovali opatrenia na premenu ekosystémov v riekach a údoliach;

2.  pripomína, že musí existovať systém vnútroštátneho alebo regionálneho posudzovania rizika na účely zvládania katastrof, a to aj na medziregionálnej a cezhraničnej úrovni, a musí zohľadňovať otázku prispôsobenia sa zmene klímy ako predbežnú podmienku pre budúce príležitosti v oblasti financovania;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.