Resolutsiooni ettepanek - B8-0585/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0585/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ebaseadusliku koertega kauplemise kohta Euroopa Liidus

23.10.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Dominique Bilde

B8‑0585/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku koertega kauplemise kohta Euroopa Liidus

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 24. jaanuari 2017. aasta otsust, millega luuakse komisjoni eksperdirühm nimetusega „Loomade heaolu käsitlev platvorm“[1],

–  võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse[2],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003[3],

A.  arvestades, et ebaseaduslik kauplemine lemmikloomadega on vastuolus direktiiviga 92/65/EMÜ ja määrusega (EL) nr 576/2013 ning puudutab eelkõige Ida-Euroopa liikmesriikidest pärit koeri; arvestades, et aastatel 2011–2013 kasvas Ühendkuningriigis Leedust ja Ungarist imporditud koerte arv vastavalt 780 % ja 663 %;

B.  arvestades, et nende koerte elu- ja transporditingimused jätavad soovida ja nende puhul on süstemaatiliselt täitmata määruses (EL) nr 576/2013 esitatud loomatervishoiu nõuded, eelkõige seoses marutaudivastase vaktsineerimisega;

1.  kutsub liikmesriike üles tugevdama määruse (EL) nr 576/2013 kohaldamise järelevalvet ja piirama rangelt kolmandatele riikidele tehtavaid erandeid;

2.  kutsub komisjoni üles seadma lemmikloomad oma loomade heaolu käsitleva platvormi tegevuses kesksele kohale;

3.  palub komisjonil muuta määruses (EL) nr 576/2013 esitatud marutaudivastase vaktsineerimise nõuded rangemaks, eelkõige liikmesriikide puhul, kus marutaud esineb endeemiliselt.