Návrh uznesenia - B8-0585/2017Návrh uznesenia
B8-0585/2017

NÁVRH UZNESENIA Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nezákonnom obchodovaní so psami v Európskej únii

23.10.2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Dominique Bilde

B8-0585/2017

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nezákonnom obchodovaní so psami v Európskej únii

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 27. januára 2017, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov Komisie nazvaná „platforma pre dobré životné podmienky zvierat“[1],

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva[2],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003[3],

A.  keďže nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami je v rozpore so smernicou 92/65/EHS a nariadením (EÚ) č. 576/2013 a týka sa najmä psov z členských štátov východnej Európy; keďže v Spojenom kráľovstve sa zvýšil počet psov dovezených z Litvy a Maďarska medzi rokmi 2011 a 2013 o 780 %, resp. 663 %;

B.  keďže podmienky chovu a prepravy týchto psov sú neprimerané a systematicky nespĺňajú zdravotné požiadavky podľa nariadenia (EÚ) č. 576/2013, najmä pokiaľ ide o vakcináciu proti besnote;

1.  vyzýva členské štáty, aby posilnili kontrolu uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 576/2013 a prísne obmedzili výnimky pre tretie krajiny;

2.  vyzýva Komisiu, aby sa spoločenské zvieratá stali prioritou jej platformy pre dobré životné podmienky zvierat;

3.  vyzýva Komisiu, aby posilnila požiadavky nariadenia (EÚ) č. 576/2013 na vakcináciu proti besnote, najmä pokiaľ ide o členské štáty, v ktorých je besnota stále endemická.