Διαδικασία : 2017/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0589/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0589/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0441

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 587kWORD 63k
8.11.2017
PE614.225v01-00
 
B8-0589/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0000/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP))


Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D’Ornano εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP))  
B8‑0589/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία» (COM(2017)198),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) (SWD(2016) 0472),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2017 με τίτλο «Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τους οικοτόπους και τα πτηνά 2007-2012: η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat του Νοεμβρίου 2016 για τη βιοποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (O-000067/2017 – B8‑0000/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ήμισυ περίπου των προστατευόμενων ειδών πτηνών και ένα μικρότερο ποσοστό των λοιπών προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της Ένωσης βρίσκονται επί του παρόντος σε καλή κατάσταση διατήρησης και ότι μόνο για το 50 % όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 υπάρχουν σχέδια διαχείρισης που περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα διατήρησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες για τη φύση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) 2011-2020, της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΕ με τον τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην ΕΕ το 2015», τα κράτη μέλη αναφέρουν ότι οι κύριες πιέσεις και απειλές για τα χερσαία οικοσυστήματα είναι η γεωργία και η αλλαγή των φυσικών συνθηκών, ενώ για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι η χρήση έμβιων πόρων (αλιεία) και η ρύπανση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι ανθρωπογενείς και έχουν σημαντικό και επιζήμιο αντίκτυπο στη φύση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat του 2016 σχετικά με τη βιοποικιλότητα καταδεικνύουν συνολική μείωση του πληθυσμού και των 167 κοινών ειδών πτηνών της ΕΕ από το 1990 έως το 2014(3)·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των οδηγιών για τη φύση·

2.  επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 και της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα δεν θα επιτευχθούν αν δεν καταβληθούν άμεσες, ουσιαστικές και πρόσθετες προσπάθειες· τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2010 δεν επιτεύχθηκαν·

3.  παρατηρεί ότι τα υγιή και ανθεκτικά οικοσυστήματα διαθέτουν συνθήκες που ευνοούν περισσότερο τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυτή και, κατ' επέκταση, τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη· σημειώνει ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα ακραία καιρικά φαινόμενα και μεγαλύτερη ευκολία ως προς την αποκατάσταση από τα φαινόμενα αυτά, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι·

4.  παρατηρεί ότι, στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των άγριων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση και τα περισσότερα οικοσυστήματα έχουν υποβαθμιστεί τόσο πολύ που δεν είναι πλέον δυνατό να επιτελέσουν τις πολύτιμες λειτουργίες τους· επισημαίνει ότι αυτό επιφέρει στην ΕΕ τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ζημίες, δεδομένου ότι τα βασικά αίτια απώλειας της βιοποικιλότητας, δηλαδή η υποβάθμιση των οικοτόπων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η εισαγωγή και αναπαραγωγή χωροκατακτητικών εξωτικών ειδών και η κλιματική αλλαγή, βαίνουν επιδεινούμενα, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται οι θετικές επιδράσεις των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας·

5.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης σκοπεί στην «επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020, δηλαδή την ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος»· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία άλλη σύνδεση με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ή με τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησής της·

6.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταβληθούν πρόσθετες, ουσιαστικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν υψηλότερη πολιτική προτεραιότητα στο θέμα αυτό·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πλήρης και αυστηρή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση·

8.  τονίζει ότι η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλων ρύπων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικής χρήσης υλικών, πρέπει να συμπληρωθεί με περαιτέρω δράσεις των κρατών μελών για την πλήρη εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών, με σκοπό την καλύτερη προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και της δημόσιας υγείας·

9.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω σύνδεση πολιτικών και γνώσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ευημερίας εντός των ορίων του πλανήτη μας, που συνιστά μακροπρόθεσμο όραμα του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο του σχεδίου δράσης και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει αμελλητί τις εργασίες για την επόμενη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, για την περίοδο μετά το 2020·

Συμμετοχή όλων των φορέων

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζει το σχέδιο δράσης και τονίζει ότι είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη απτών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που παρατηρούνται στην εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά·

12.  υπενθυμίζει ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 1/2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο συντονισμός ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς στα κράτη μέλη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς·

13.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει αποτελεσματική στήριξη στους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της καλύτερης κατανομής πόρων·

14.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να επικαιροποιήσει και να αναπτύξει περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο και να συνδράμει τις δημόσιες διοικήσεις στην ορθή εφαρμογή της, και καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία αυτή και στη σχετική διαβούλευση·

15.  τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών για να εξασφαλιστεί καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus·

16.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για την πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο, καθώς και πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού Aarhus για την εφαρμογή της Σύμβασης όσον αφορά την Ένωση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη σύσταση της επιτροπής συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι διατήρησης και οι απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες για τη φύση, ευέλικτες προσεγγίσεις εφαρμογής που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εθνικές περιστάσεις συμβάλλουν στη μείωση και τη σταδιακή εξάλειψη αναίτιων συγκρούσεων και προβλημάτων που έχουν ανακύψει ανάμεσα στην προστασία της φύσης και τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς και στην αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των παραρτημάτων των οδηγιών·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συμμετοχής των τοπικών φορέων και της ανταλλαγής γνώσεων·

Προστατευόμενα είδη και οικότοποι

19.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υποβαθμιστούν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να εφαρμόσουν μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων·

20.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα διατήρησης που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης δεν προτείνει στρατηγική και συγκεκριμένες δράσεις προτεραιότητας για τη βελτίωση της προστασίας των επικονιαστών, ιδίως όσον αφορά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των κινδύνων για την υγεία και των παρασιτικών ειδών (ειδικά της βαρρόας), του συντονισμού της έρευνας, της εναρμόνισης των μεθόδων ανάλυσης και της ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων για τους επικονιαστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο·

22.  προτρέπει για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία και τη διατήρηση απειλούμενων επικονιαστών η οποία θα αντιμετωπίζει συνολικά και με οριζόντιο τρόπο το θεμελιώδες ζήτημα της μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας των επικονιαστών στην Ευρώπη, ιδίως των μελισσών, που προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στο περιβάλλον και την οικονομία·

23.  προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η καταπολέμηση της βαρρόας σε επίπεδο Ένωσης, να υποστηριχθεί η κατάρτιση των μελισσοκόμων στις μεθόδους προστασίας των μελισσών και να ενθαρρυνθούν οι αγρότες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και οι γεωργοί και οι λοιποί πολίτες να προωθούν την ανάπτυξη φυτικών ειδών, ειδικότερα ανθοφόρων φυτών, στις αγροτικές και αστικές περιοχές προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα μελιφόρων φυτών·

24.  υπενθυμίζει ότι η παράνομη θανάτωση πτηνών, ιδίως των αποδημητικών ειδών στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και αρπακτικών πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία· υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα συντονισμένο σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει επιστημονικών στοιχείων, για τη διαχείριση των αποδημητικών πτηνών που περνούν από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

25.  ζητεί την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του κανονισμού για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και επαρκή χρηματοδότηση προς τούτο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η συμπερίληψη ειδών στον κατάλογο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος πρέπει να βασίζεται σε τυποποιημένη και εναρμονισμένη εκτίμηση επιπτώσεων· θεωρεί ότι η διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ιδίως στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικτυακή πλατφόρμα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για Ξένα Είδη (EASIN), η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν ξένα είδη·

26.  τονίζει ότι η προστασία του κοινού φυσικού μας περιβάλλοντος στην Ευρώπη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τις οικονομίες μας όσο και για την ευημερία μας, ότι το δίκτυο Natura 2000 εκτιμάται ότι φτάνει σε αξία τα 200-300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και μπορεί να αποφέρει έσοδα στις τοπικές κοινότητες μέσω του τουρισμού και της ψυχαγωγίας, και ότι τα υγιή οικοσυστήματα παρέχουν ουσιώδεις οικολογικές υπηρεσίες, όπως γλυκό νερό, δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, έντομα επικονιαστές, και προστασία από πλημμύρες, χιονοστιβάδες και από τη διάβρωση των ακτών(4)· επισημαίνει, συνεπώς, ότι η επένδυση στο δίκτυο Natura 2000 είναι οικονομικά εύλογη·

27.  υπενθυμίζει ότι οι θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000 υστερούν σημαντικά ως προς την οριοθέτησή τους έναντι των χερσαίων περιοχών· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα και την Επιτροπή να διευκολύνει την απαραίτητη συνεργασία με τρίτες χώρες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας στις θαλάσσιες περιοχές·

28.  επισημαίνει ότι τα μεγάλα σαρκοφάγα επιδρούν αρνητικά στη γεωργία και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως στον τουρισμό, και θέτουν ιδίως τη γεωργία των ορεινών περιοχών ενώπιον όλο και μεγαλύτερων προκλήσεων· ζητεί, επομένως, να συνεκτιμηθεί αυτό το στοιχείο στα σχέδια διαχείρισης·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών οικοσυστήματος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι από το σχέδιο δράσης απουσιάζει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για μηδενική καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας·

Σύνδεση με άλλους τομείς πολιτικής

30.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων απώλειας βιοποικιλότητας, συγκεκριμένα για την καταστροφή και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων που προκαλούνται κατά κύριο λόγο από την υπέρμετρη χρήση του εδάφους, τη ρύπανση, την εντατική καλλιέργεια, τη χρήση συνθετικών γεωργικών φαρμάκων, τη διάδοση ξένων ειδών και την κλιματική αλλαγή, και τονίζει επίσης ότι είναι απαραίτητη η διασφάλιση συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ·

31.  επισημαίνει ότι ο έλεγχος καταλληλότητας τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), και υπογραμμίζει την ανησυχητική μείωση των ειδών και των οικοτόπων που συνδέονται με τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα·

32.  επαναλαμβάνει ότι μία από τις έξι βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία, μεταξύ άλλων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· υπενθυμίζει τις πολυάριθμες προσπάθειες που καταβάλλει ο κλάδος της γεωργίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού που θεσπίστηκαν με την αναθεώρηση της ΚΓΠ το 2013· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις της Επιτροπής, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών όσον αφορά την αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις μελέτες της προκειμένου να παράσχει όσο το δυνατό νωρίτερα πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού·

33.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια για την ΚΓΠ ανακατευθύνονται από την επιδότηση δραστηριοτήτων που πλήττουν τη βιοποικιλότητα στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και στη διατήρηση της συναφούς βιοποικιλότητας·

34.  καλεί ακόμη την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες γης, τη δυνατότητα για «πράσινες και γαλάζιες υπηρεσίες» (διαχείριση τοπίων, φύσης και υδάτων) έναντι πληρωμής με βάση τις τιμές της αγοράς·

35.  επισημαίνει ότι είδη που χαρακτηρίζονται στην οδηγία ΕΠΕ ως χρήζοντα ιδιαίτερης προστασίας σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης βρίσκονται πλέον σε καλή κατάσταση διατήρησης και θα μπορούσαν να συνιστούν απειλή για άλλα άγρια είδη και οικόσιτα ζώα, διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία του οικοσυστήματος· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μία διαδικασία εκτίμησης η οποία θα καθιστά δυνατή την τροποποίηση του καθεστώτος προστασίας ειδών σε συγκεκριμένες περιφέρειες όταν επιτυγχάνεται η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης·

36.  υπενθυμίζει ότι η συνύπαρξη του ανθρώπου με μεγάλα σαρκοφάγα, ιδίως τον λύκο, σε ορισμένες περιφέρειες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των κατοικημένων αγροτικών περιοχών, ιδίως όσον αφορά την παραδοσιακή γεωργία και τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και άλλες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την ευελιξία που παρέχεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μέτρα όπως η κατάρτιση αγροτών σχετικά με την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων από τα μεγάλα σαρκοφάγα και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

38.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ΚΓΠ δεν έχει αναπτυχθεί με τρόπο που να προστατεύει την υπό εξαφάνιση παραδοσιακή αγροτική πρακτική του ποιμενισμού, που συνιστά σημαντικό ιστορικό εργαλείο για τη διαχείριση των οικοτόπων και τη διατήρηση της φύσης· ζητεί το σχέδιο δράσης να υποστηρίξει ένα αναπτυξιακό πλαίσιο για τον ποιμενισμό στο δίκτυο Natura 2000·

39.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ειδικότερα την προσαρμοστική διαχείριση των θηραμάτων ως εργαλείο βέλτιστης πρακτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των επαρκώς αφθονούντων πληθυσμών υδρόβιων πτηνών στην ΕΕ και για τη διατήρηση των πληθυσμών που φθίνουν·

40.  επισημαίνει ότι στις θαλάσσιες περιοχές σημειώνονται σημαντικές απώλειες βιοποικιλότητας και εκτιμά ότι η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) θα πρέπει να προωθεί τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη κατανάλωση και τα βιώσιμα πρότυπα παραγωγής· ζητεί να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ΚΑλΠ στη βιοποικιλότητα·

Χρηματοδότηση

41.  χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και συντάσσεται με την εκτίμησή του ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ ώστε να υποστηριχθεί η διαχείριση του δικτύου·

42.  υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών και τονίζει το γεγονός ότι είναι πιθανό τα κενά στην εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση να οφείλονται κατά κύριο λόγο σε έλλειψη χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στον έλεγχο καταλληλότητας·

43.  υπογραμμίζει ότι, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), είναι μάλλον απίθανο το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την επίτευξη των στόχων του 2020 όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· ζητεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένων του χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (LIFE), της ΚΓΠ και των διαρθρωτικών ταμείων·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη πρόταση της Επιτροπής περί αύξησης κατά 10 % των κονδυλίων που διατίθενται για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE·

45.  δηλώνει ότι, ενόψει του επόμενου ΠΔΠ, απαιτούνται περισσότερες προπαρασκευαστικές εργασίες σε επίπεδο επανεξέτασης και προβλέψεων, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τη διατήρηση της φύσης, της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας στις περιοχές του δικτύου Natura 2000· θεωρεί ότι, εν προκειμένω, μεγάλη σημασία έχει η διενέργεια ολοκληρωμένου ελέγχου στις παλαιές δαπάνες, με έμφαση στα διδάγματα που αντλήθηκαν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των παλαιών μέτρων·

46.  ζητεί να συμπεριληφθούν στο επόμενο ΠΔΠ νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη της γεωργίας, της υπαίθρου και της περιφέρειας θα περιλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, τα οποία θα τελούν υπό την κοινή διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών αρχών·

47.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα χρηματοδοτικά προγράμματα στους στόχους του δικτύου Natura 2000 και να δημιουργήσει οριζόντιους δείκτες επιδόσεων του δικτύου Natura 2000 για όλα τα σχετικά κονδύλια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επίσης μηχανισμό παρακολούθησης των δαπανών για το δίκτυο Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας, και να ενσωματώσει τα στοιχεία αυτά στο επόμενο ΠΔΠ·

48.  επαναλαμβάνει ότι τα κεφάλαια που διατίθενται στο πρόγραμμα Natura 2000 προέρχονται συνήθως από συγχρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότησή τους για το δίκτυο Natura 2000, με στόχο να καθοριστούν πιο ελκυστικά ποσοστά συγχρηματοδότησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση των κονδυλίων, και να ληφθούν μέτρα προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των αιτούντων και των δικαιούχων έργων·

49.  επισημαίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη υπηρεσιών οικοσυστήματος, πράσινων υποδομών και άλλων τομέων σχετικών με το φυσικό κεφάλαιο και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου (NCFF) θα συνεχίσει να στηρίζει έργα σχετικά με τη βιοποικιλότητα κατά την περίοδο εφαρμογής 2017-2019·

50.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει και να προτείνει μέσα χρηματοδότησης και ανάπτυξης διασυνοριακών σχεδίων διαχείρισης για είδη μεγάλων σαρκοφάγων και ζητεί επίσης λεπτομερή εξέταση του ρόλου των μεγάλων σαρκοφάγων και την ενδεχόμενη θέσπιση μέτρων προσαρμογής προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας, του αγροτικού τοπίου και της μακραίωνης πρακτικής της ελεύθερης βόσκησης ζώων βοσκής στις ορεινές περιοχές·

Πράσινες Υποδομές

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης σχετικά με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πράσινων υποδομών με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, αλλά επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ουσιαστική πρόταση για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών (ΔΕΔ-Π)·

52.  δηλώνει ότι είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, να αξιοποιούν καλύτερα τις διαδικασίες ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να βελτιωθεί η οριζόντια κατανόηση του ΔΕΔ-Π με ειδικές ανά τομέα γνώσεις και να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της αυξημένης διασύνδεσης, και των πράσινων υποδομών εν γένει, μέσω κονδυλίων για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της περιφέρειας· σημειώνει ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 όσον αφορά τον σχεδιασμό εργασιών υποδομής· επισημαίνει ότι η ιδέα των πράσινων υποδομών συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας, καθώς διατηρεί τα πλεονεκτήματα των οικοσυστημάτων μετριάζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι υποδομές των μεταφορών και της ενέργειας και η οικονομική ανάπτυξη εν γένει·

53.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να μελετηθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πράσινες υποδομές στον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με τις καιρικές και τις κλιματικές αλλαγές, ειδικότερα με τα ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα που προκαλούν ορισμένες από τις πιο σαρωτικές και φονικές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη και τον κόσμο·

 

º

º  º

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.

(2)

  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf

(3)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics

(4)

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου