Πρόταση ψηφίσματος - B8-0590/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0590/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ)

8.11.2017 - (2017/2705(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2017 και B8-0000/2017
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan, Benedek Jávor εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2017/2705(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0590/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0590/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0590/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ)

(2017/2705(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063), καθώς και τις 28 συνοδευτικές εκθέσεις ανά χώρα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, με τίτλο «Επίτευξη των οφελών των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της τακτικής επισκόπησης της εφαρμογής τους», (COM(2016)0316),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το γενικό ενωσιακό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (7ο ΠΔΠ)[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030) (A/RES/70/1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον - Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία» (COM(2016)0739),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2017: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις» (COM(2017)0500),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία (COM(2017)0033),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο (O-000065/2017 – B8-0000/2017) και την Επιτροπή (O-000066/2012 – B8-0000/2017) σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΕ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει μεν ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά η πλημμελής και ατελής μεταφορά αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα κενά εφαρμογής απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και επιφέρουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι τα κενά στην εφαρμογή υπονομεύουν την αξιοπιστία της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ υλοποιείται από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ) και οι 28 εκθέσεις ανά χώρα κατέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ των διαφόρων τομέων που αφορούν το περιβάλλον· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κοινοί προβληματικοί τομείς, στους οποίους η εφαρμογή είναι ανεπαρκής σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι οι τομείς αυτοί σχετίζονται συχνά με τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές για την υγεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διετής έκθεση είναι πολύ σημαντική για την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης της εφαρμογής στα κράτη μέλη, αλλά εξίσου σημαντική θα ήταν και η τακτική παρακολούθηση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ΕΕΠΠ αντιμετωπίζονται μεν σημαντικά τμήματα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να είναι δυνατή η παροχή πιο συστηματικών λύσεων για τις προκλήσεις που θέτει η βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ πρέπει να αποτελεί διατομεακό μέσο, ικανό να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλους τομείς, όπως η γεωργία, η αλιεία, η βιομηχανία, οι μεταφορές και γενικώς οι περιφερειακές πολιτικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη καλύτερης συγκρισιμότητας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται στα διάφορα κράτη μέλη αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τη συγκρισιμότητά τους και, εν τέλει, για την εκτίμηση αυτή καθαυτή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην ΕΕΠΠ όλες οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη θεσμική πραγματικότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να επισημανθεί, πιο συγκεκριμένα, ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι περιφέρειες έχουν πλήρεις αρμοδιότητες στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ αποτελεί ένα πλήρως συμπληρωματικό εργαλείο ως προς τα υπόλοιπα μέσα που εστιάζουν στη βελτίωση της εφαρμογής, όπως το IMPEL (δίκτυο της ΕΕ για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος) και το σχέδιο «Make it Work»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μέσο για πολιτική συζήτηση, ιδίως σε υπουργικό επίπεδο, και όχι μόνον ως τεχνικό μέσο·

Σημασία και πλαίσιο της EΕΠΠ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την εισαγωγή της ΕΕΠΠ και αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό της, εφόσον αποδοθεί σε αυτήν η ορθή πολιτική σημασία και υπάρξει πλήρης διαφάνεια· επισημαίνει ότι η ΕΕΠΠ παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν τα προβλήματα υλοποίησης ψηλά στην πολιτική ατζέντα, μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και, σε τελική ανάλυση, να βελτιώσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής·

2.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να γίνει πιο προορατικός ο ρόλος της Επιτροπής στην παρακολούθηση, την καθοδήγηση και τη στήριξη της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής, π.χ. στις οδηγίες για την προστασία της φύσης· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί αποφασιστικά σε περιπτώσεις παραβίασης, αξιοποιώντας ενεργά όλα τα νομοθετικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της·

3.  υποστηρίζει τη διατομεακή, πολυμερή και ολιστική προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να πραγματοποιηθούν αλλαγές επί τόπου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕΠΠ προσδιορίζει τα βασικά αίτια της ανεπαρκούς εφαρμογής και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών με εποικοδομητικό τρόπο·

4.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και για να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη και η Ένωση ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν βαρύτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προσδιορίσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα προωθήσει επίσης την εφαρμογή των σχετικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την υλοποίηση των ειδικών δεικτών και στόχων που έχουν θέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

5.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕΠΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο πρόληψης και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να περιορίσει τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕΠΠ δεν θα πρέπει να αντικαθιστά ή να καθυστερεί την απαραίτητη ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει·

Πώς μπορεί η ΕΕΠΠ να βελτιωθεί και να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕΠΠ καλύπτει την πλειονότητα των θεματικών στόχων του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (7ο ΠΔΠ)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί σημαντικοί τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, τα χημικά προϊόντα και οι βιομηχανικές εκπομπές, καθώς και ορισμένες συστημικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με την ενέργεια, τις μεταφορές, τα προϊόντα και τις περιφερειακές πολιτικές, και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι δείκτες να περιλαμβάνονται στις μελλοντικές εκδόσεις· επισημαίνει ότι τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν ήδη δημοσιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα μπορούσαν τουλάχιστον να έχουν καταστήσει δυνατή μια προκαταρκτική ανάλυση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή και των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

 

7.  εκφράζει επίσης τη λύπη του για την αποτυχία αντιμετώπισης καίριων ζητημάτων όπως είναι οι ορμόνες και τα φαρμακευτικά κατάλοιπα στα υγρά απόβλητα, στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τις επιπτώσεις τους στο πόσιμο νερό, την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και το (υδάτινο) περιβάλλον και καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε στις μελλοντικές εκδόσεις να περιληφθούν και αυτά·

8.  τονίζει το γεγονός ότι το Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και το 7ο ΠΔΠ, σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργούν ένα πλαίσιο για προοδευτικές περιβαλλοντικές πολιτικές·

9.  θεωρεί ότι ένας στενότερος δεσμός μεταξύ της ΕΕΠΠ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ευνοούσε τη συνοχή της δράσης της Ένωσης·

10.  υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε κενά και δυσκολίες εφαρμογής για την επισκόπηση της εφαρμογής·

11.  τονίζει τη σημασία της εναρμόνισης των δεδομένων και των κύκλων υποβολής εκθέσεων προκειμένου να εξορθολογιστούν οι μελλοντικές διαδικασίες επανεξέτασης· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και να περιλάβει στις μελλοντικές ΕΕΠΠ ειδικό τμήμα για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκθέσεων και των στοιχείων που της παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει των διαφόρων οδηγιών· υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη·

12.  τονίζει τη σημασία που έχει η στήριξη της ποιοτικής αξιολόγησης με ποσοτικούς στόχους· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι μια καλύτερη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών·

13.  τονίζει ότι η επανεξέταση θα πρέπει να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει τυχόν σοβαρά προβλήματα και την πιθανή σύγκρουση στόχων μεταξύ των περιβαλλοντικών πολιτικών και άλλων τομεακών πολιτικών, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις, όπου βρίσκονται, και την εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάστασή τους·

14.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μικρότερο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη εφαρμογή·

Πώς θα βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

15.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε άλλες πολιτικές είναι μια από τις βασικές αιτίες των ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής·

16.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσε να βελτιωθεί με την καλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε άλλους τομείς πολιτικής και μέσω της πλήρους εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης·

17.  πιστεύει ότι η έλλειψη διοικητικής ικανότητας και διακυβέρνησης, που είναι δύο από τις κύριες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής, απορρέουν εν μέρει από την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και εν μέρει από την αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων από τα κράτη μέλη· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προβούν σε σχετικές βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα·

18.  πιστεύει ότι, για μία ορθή και ισχυρή διακυβέρνηση, καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη οι δημόσιες αρχές να λειτουργούν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, να υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, να παρέχονται επαρκείς πόροι και να προβλέπεται οικοδόμηση ικανοτήτων και καλύτερος συντονισμό των μηχανισμών·

19.  είναι της άποψης ότι η χρήση των μέσων της αγοράς από τα κράτη μέλη, όπως η φορολογική πολιτική με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποτελεί ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη του στόχου της πλήρους εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής·

20.  υποστηρίζει αποφασιστικά την έμφαση που δίδεται στην ΕΕΠΠ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την μεταξύ ομοτίμων επανεξέταση και θεωρεί ότι τούτο θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας να εξεύρουν καινοτόμες λύσεις· είναι πεπεισμένο ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν χρήσιμες οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής·

21.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αυστηρές προθεσμίες που θα ορίζει η Επιτροπή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη·

22.  θεωρεί ότι η ΕΕΠΠ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ενημέρωση και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού, για την ενδυνάμωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής του ευρέος κοινού και την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική προς όφελος των κρατών μελών και των πολιτών· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μία εργαλειοθήκη με μέτρα για την αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των κρατών μελών, στα οποία περιλαμβάνονται και συγκριτικές αναλύσεις των βέλτιστων πρακτικών και εκθέσεις αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, και τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να δημοσιοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι διαθέσιμα στο κοινό·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων, μέσω της αναβάθμισης και της προώθησης των προσπαθειών για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη·

24.  τονίζει ότι οι ΜΚΟ και το ευρύτερο κοινό μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της καλύτερης εφαρμογής, προασπίζοντας με τον τρόπο αυτό το κράτος δικαίου όταν υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη·

25.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των προτύπων·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης και της διασφάλισης της συμμόρφωσης, νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για την πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο, και να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού Aarhus για την εφαρμογή της Σύμβασης όσον αφορά τη δράση της Ένωσης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη σύσταση της επιτροπής συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus·

Ρόλος των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη μεταπαρακολούθηση της ΕΕΠΠ

27.  καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση στη διαδικασία ΕΕΠΠ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να τις ενθαρρύνουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με το δίκτυο IMPEL και να προαγάγουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων προκειμένου να βελτιωθεί επειγόντως η ανταλλαγή δεδομένων, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, να προωθήσουν τη διάδοση ορθών πρακτικών και τη συμμετοχή των πολιτών και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής των τοπικών αρχών σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής·

29.  καλεί τις αντίστοιχου επιπέδου αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διοργάνωση ανοικτών και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγων για την εφαρμογή, με επαρκή πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά σε αυτούς τους διαλόγους και να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

30.  χαιρετίζει τις προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά το ειδικό πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο εφαρμογής, αλλά θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί στη διαδικασία αυτή διαφάνεια και η συμμετοχή των αρμόδιων ΜΚΟ και των κύριων ενδιαφερομένων μερών·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων στην ομάδα εμπειρογνωμόνων «ενσωμάτωσης της πράσινης διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», αλλά θεωρεί ότι η συμμετοχή μιας ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα μπορούσε να διευκολύνει έναν διαρθρωμένο διάλογο εφαρμογής πέρα από τους εθνικούς διμερείς διαλόγους·

32.  τονίζει ότι το ζήτημα της εφαρμογής θα πρέπει να εμφανίζεται ως θέμα που επανέρχεται συνεχώς στις προτεραιότητες και τα προγράμματα της τριμερούς προεδρίας, θα πρέπει να συζητείται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενδεχομένως μέσω ειδικού συμβουλίου εφαρμογής, και θα πρέπει να συμπληρώνεται από άλλο φόρουμ συζητήσεων στο οποίο θα συμμετέχουν επίσης το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών· ζητεί να συγκαλούνται κοινές συνεδριάσεις του Συμβουλίου για την εξέταση της εφαρμογής διατομεακών και οριζόντιων ζητημάτων, κοινών προκλήσεων, καθώς και ζητημάτων που ανακύπτουν με πιθανές διασυνοριακές επιπτώσεις·

°

°  °

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.