Päätöslauselmaesitys - B8-0591/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0591/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevasta vihreästä kirjasta

6.11.2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Salvatore Domenico Pogliese

B8‑0591/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevasta vihreästä kirjasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että Euroopan unionin tulee edistää tietoisuutta Euroopan yhteisistä historiallisista, taloudellisista, kulttuurisista ja hengellisistä juurista;

B.  korostaa, että ilman todellisen yhteisen eurooppalaisen identiteetin omaksumista yhdentymisprosessi ei voi toteutua täysimääräisesti;

C.  muistuttaa, että kansat yhdistyvät konkreettisesti vain, jos niillä on siihen painavat syyt ja jos ne kokevat kuuluvansa yhteisöön, jolla on yhteinen kohtalo;

1.  kehottaa komissiota esittämään vihreän kirjan yhteisen eurooppalaisen identiteetin edistämistä koskevan yleisen pohdinnan käynnistämiseksi.