Предложение за резолюция - B8-0593/2017Предложение за резолюция
B8-0593/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес, 10 – 13 декември 2017 г.

9.11.2017 - (2017/2861(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Бернд Ланге, Паул Рюбиг от името на комисията по международна търговия


Процедура : 2017/2861(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0593/2017
Внесени текстове :
B8-0593/2017
Приети текстове :

B8‑0593/2017

Резолюция на Европейския парламент относно многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес, 10 – 13 декември 2017 г.

(2017/2861(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Министерската декларация от Доха на Световната търговска организация (СТО) от 14 ноември 2001 г.[1],

–  като взе предвид Министерската декларация от Хонконг на СТО от 18 декември 2005 г.[2],

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Програмата за развитие от Доха, и по-специално резолюциите от 9 октомври 2008 г.[3], 16 декември 2009 г.[4], 14 септември 2011 г.[5], 21 ноември 2013 г.[6] и 26 ноември 2015 г.[7],

–  като взе предвид резултатите от 9-ата Министерска конференция в Бали през декември 2013 г., и по-специално Споразумението за улесняване на търговията[8],

–  като взе предвид резултатите от 10-ата Министерска конференция, състояла се в Найроби през декември 2015 г., и Министерската декларация, приета на 19 декември 2015 г.[9],

–  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 14 юни 2016 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Женева[10],

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие[11],

–  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.[12],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе важна роля за задълбочаване на многостранното сътрудничество, за популяризиране на един приобщаващ световен икономически ред и за насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че началото на кръга „Доха“ беше поставено през 2001 г. с цел създаване на нови търговски възможности, укрепване на правилата за многостранна търговия и предприемане на мерки във връзка със съществуващите дисбаланси в търговската система чрез поставяне на потребностите и интересите на развиващите се държави, и особено на най-слабо развитите държави, в центъра на преговорите;

Б.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, като същевременно е признавал, че допълнителни подходи, като двустранни и регионални споразумения и споразумения между няколко страни, също могат да насърчават отварянето на търговията и икономическото развитие, особено чрез отключването на либерализацията и укрепването на правилата и дисциплината в области на политиката, които не са разгледани толкова задълбочено в рамките на СТО, и могат да подпомагат многостранната система, при условие че тези споразумения са съвместими с правилата на СТО, основани са на общи правила и създават условия за евентуална бъдеща многостранност;

В.  като има предвид, че резултатите от 9-ата Министерска конференция през 2013 г. са от системно значение, и по-специално сключването на Споразумението за улесняване на търговията, което е най-значимото многостранно търговско споразумение, сключено след създаването на СТО през 1995 г.;

Г.  като има предвид, че някои членове на СТО се опитват да подкопаят настоящия модел за уреждане на международни търговски спорове; като има предвид, че Апелативният орган на СТО се приближава до минималния брой съдии, от които се нуждае, за да може да функционира; като има предвид, че САЩ неотдавна отхвърли внесени от ЕС и някои държави в Латинска Америка предложения за започването на процес на подбор за запълване на нарастващия брой свободни работни места; като има предвид, че настоящото безизходно положение, при което вече две от седемте места в Апелативния орган са незаети, би могло да доведе до срив на система, която е от съществено значение за решаването на споровете между най-могъщите търгуващи нации в света;

Д.  като има предвид, че резултатите, постигнати в рамките на 10-ата Министерска конференция през 2015 г. също са от изключително значение, с поредицата от шест решения на министрите в областта на селското стопанство, памука и въпроси, свързани с най-слабо развитите държави, включително ангажимент за премахване на експортните субсидии за селскостопански износ – вероятно най-важният резултат в областта на селското стопанство, постиган някога в рамките на СТО;

Е.  като има предвид, че неотдавна проведените дискусии относно начините за постигане на напредък по Програмата за развитие от Доха ясно показаха, че мненията на членовете на СТО относно това как да се процедира при преговорите се различават, което доказва, че е необходим преглед на равнището на амбиция с цел да се постигнат действителни резултати във всички стълбове на преговорите; като има предвид също така, че този преглед трябва да вземе предвид реалностите на съвременната търговска среда в тяхната цялост;

Ж.  като има предвид, че цифровото преобразуване на икономиката отваря нови канали за търговия, улеснявайки участието на малките и средните предприятия (МСП) в световната търговия посредством електронната търговия; като има предвид, че това все повече се възприема като въпрос, във връзка с който СТО би могла да играе важна роля;

З.  като има предвид, че 11-ата Министерска конференция на СТО (МК11) ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, от 10 до 13 декември 2017 г.;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на многостранното сътрудничество като непреходна ценност и призовава за програма за търговията, основана на свободната и справедлива, основана на правила търговия в полза на всички, която подкрепя програмата за устойчиво развитие, като определя социалната сфера, околната среда и правата на човека като въпроси от първостепенно значение и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички;

2.  подчертава необходимостта да се използват като основа резултатите, договорени на 9-ата и 10-ата министерски конференции, за да се предприемат и осигурят съществени постепенни действия на МК11 в Буенос Айрес през декември 2017 г. с оглед на поддържането и укрепването на многостранния характер на търговията; подчертава, че независимо от това страните следва да преследват нови цели на политиката в области като цифровата търговия и улесняването на инвестициите;

3.  настоятелно призовава членовете на СТО да се възползват от импулса, породен от постигнатия в последно време напредък, като имат предвид стратегическата цел за укрепване на многостранната търговска система и необходимостта от утвърждаване на СТО като център на търговските преговори, като в същото време отчитат, че ще бъдат необходими нови подходи, за да се посрещнат настоящите предизвикателства; признава, че гъвкавостта, откритостта, приобщаването и политическият ангажимент ще бъдат от основно значение за постигането на балансиран и реалистичен напредък в световен план по оставащите нерешени въпроси от Програмата за развитие от Доха; счита, че, тъй като началото на кръга „Доха“ беше поставено през 2001 г., светът междувременно претърпя драстични икономически, политически и технологични промени и че нови предизвикателства, като електронната търговия, цифровата търговия, прозрачността на инвестициите, субсидиите и свръхкапацитетът, глобалните вериги за създаване на стойност, обществените поръчки, вътрешната нормативна уредба в областта на услугите, микро-, малките и средните предприятия и по-голямата съвместимост между програмите в областта на търговията, труда и околната среда, излизащи извън рамките на Програмата за развитие от Доха, трябва да бъдат обсъдени, което може да се направи, без да се засягат нерешените въпроси относно Програмата за развитие от Доха; подчертава необходимостта да се даде възможност на развиващите се държави да намерят свои собствени подходи, за да продължат да се обезпечават равни възможности в тези нови сектори;

4.  подчертава, че е важно СТО да изпълнява функциите на ефикасен и ефективен форум за преговори по всички въпроси от интерес за членовете на организацията и да осигурява платформа за открити дискусии по въпросите, свързани със световната търговия;

5.  подчертава, че е необходимо в Буенос Айрес да се отиде с добре разработени предложения, за да се гарантират по-прозрачни и приобщаващи преговори, тъй като следва да бъде проведена внимателна подготовка за Министерската конференция чрез преговори на равнище комисия; приветства в това отношение напредналия етап на преговори по въпроси като субсидиите за сектора на рибарството като начин да се води борба срещу прекомерния улов, както и срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;

6.  отбелязва предложенията във връзка с подпомагането на селското стопанство на национално равнище, включително съвместното предложение от ЕС и Бразилия; счита, че постигането на напредък по дебата в тази област би могло да бъде резултат от МК11 от решаващо значение; посочва отново във връзка с това необходимостта от намиране на трайно решение на въпроса за поддържането на държавен резерв за целите на продоволствената сигурност, подпомагането на памука и субсидиите в съответствие с решението на министрите от Найроби; подчертава, че преговорите по този въпрос и възможният резултат от тях не трябва да вземат превес над дискусиите относно бъдещето на общата селскостопанска политика

7.  отново потвърждава, че е важно да се отбележи напредък в преговорите и да се постигнат резултати по други въпроси, повдигнати от членовете, сред които: вътрешната нормативна уредба относно услугите, електронната търговия, улесняването на търговията, хоризонталните субсидии и повишаването на прозрачността и добрите регулаторни практики в полза на МСП;

8.  счита, че резултатите от Министерската конференция от 2017 г. следва ясно да признаят значението на целите за устойчиво развитие за 2030 г. и на ангажиментите на Парижкото споразумение във връзка с борбата срещу изменението на климата и ролята, която може да има търговският обмен, за да допринесе за постигането им, както и че тя следва да определи конкретни действия, които да бъдат предприети в това отношение, като се има предвид, че световните стандарти и многостранните еднакви условия на конкуренция са благоприятни за световната търговия;

9.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; признава необходимостта от подготвяне на интервенции, насочени към преодоляване на различните препятствия, които ограничават възможностите за жените в икономиката; призовава членовете на СТО да включат сред резултатите от Министерската конференция от 2017 г. работна програма, чиято цел е включването в търговската политика на аспекти, свързани с проблематиката на равенството между половете;

10.  обръща внимание на 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева и озаглавен „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“, който беше посветен, наред с другото, на необходимостта от преодоляване на цифровото разделение;

11.  подкрепя мнението, че следва да бъдат предприети конкретни действия в тази насока, с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности да бъдат претворени в търговски реалности; подчертава, че по-добрата свързаност предлага повече възможности за стопанска дейност, като улеснява достъпа до пазарите и намалява съответните разходи, включително за предприемачите в микро-, малките и средните предприятия в развиващите се държави; отбелязва във връзка с това, че инвестициите в инфраструктура продължават да бъдат основно предизвикателство и че е от съществено значение да се постигне напредък в тази област; призовава следователно членовете на СТО да насърчават инвестициите в инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

12.  подчертава, че е важно да бъдат обсъдени евентуални ответни действия в рамките на търговската политика с оглед на нарастващото значение на услугите в областта на търговията със стоки („режим 5“);

13.  призовава Комисията да продължи усилията си за разработване на набор от задължителни многостранни правила относно електронната търговия в рамките на СТО; подкрепя съобщението на ЕС, озаглавено „An enabling environment to facilitate online transactions“ (Благоприятна среда за улесняване на онлайн сделките), представено на членовете на Съвета по търговията с услуги през юни 2017 г., в което е представен един много необходим и навременен набор от общи принципи относно защитата на потребителите, нежеланите съобщения, установяването на автентичността и удостоверителните услуги и електронните договори, който ще повиши доверието и увереността на потребителите онлайн и ще създаде благоприятна среда за цифровата търговия;

14.  насърчава възобновяването на многостранните търговски преговори по Споразумението за екологичните стоки;

15.  приветства влизането в сила на 22 февруари 2017 г. на Споразумението за улесняване на търговията; счита, че това споразумение ще донесе значителни ползи за всички членове на СТО, и по-специално за развиващите се държави и съответните стопански субекти, чрез увеличаване на прозрачността и правната сигурност и чрез намаляване на административните разходи и продължителността на митническите процедури;

16.  подчертава, че е важно всички членове на СТО да изпълняват решенията, взети в Найроби и в Бали, включително създаването на нови възможности за износ за доставчиците на услуги от най-слабо развитите държави чрез освобождаването от задължения в рамките на СТО в областта на услугите за най-слаборазвитите държави и опростяването на разпоредбите, уреждащи правилата за произход; отбелязва нарастващия интерес сред членовете на СТО към договарянето на споразумение за улесняване на услугите; призовава за повече усилия на многостранно равнище за значително опростяване и хармонизиране на правилата за произход;

17.  подчертава решаващото значение на СТО за изграждането на търговска система, основана на правила, и счита, че необходимостта да се гарантира прилагането на нейните решения, изпълнението на обвързващите ангажименти и решаването на търговски спорове е критично важна, също както и нейният уникален принос за насърчаване на по-голяма прозрачност и партньорски проверки, особено чрез механизма за преглед на търговската политика; изразява изключително безпокойство, че няколко длъжности в Апелативния орган остават незаети, което сериозно ограничава работата на този важен орган, като застрашава да подкопае текущото и правилно функциониране на уреждането на спорове, и настоява за бързото постигане на решение относно попълването на тези длъжности;

18.  подчертава необходимостта от окончателна декларация на МК11, в която членовете биха могли да определят нови области и области, посочени в рамките на програмата от кръга „Доха“, по които ще започнат и ще продължат да водят преговори;

19.  призовава Комисията и Съвета да гарантират, че Парламентът продължава да бъде тясно ангажиран в подготовката на МК11, че получава бързо актуална информация и че с него се провеждат консултации по време на Министерската конференция през 2017 г.; призовава Комисията да продължи да се застъпва пред другите членове на СТО за повишаването на значението на парламентарното измерение на СТО;

20.  призовава членовете на СТО да осигурят демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури по-добър достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и че търговските политики подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

21.  изразява съжаление, че министерската конференция в тесен кръг, проведена на 9 и 10 октомври в Маракеш, не доведе до значим напредък с оглед на МК11; призовава всички страни изцяло да поемат своята отговорност и да преобразуват готовността, изразена в политическите декларации, в конкретни действия в рамките на преговорите с цел постигане на положителни резултати на МК11 в Буенос Айрес и създаване на солидна основа за по-нататъшни действия и решения след Министерската конференция през 2017 г.;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.