Πρόταση ψηφίσματος - B8-0593/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0593/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017

9.11.2017 - (2017/2861(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Bernd Lange, Paul Rübig εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου


Διαδικασία : 2017/2861(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0593/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0593/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0593/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017

(2017/2861(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 14 Νοεμβρίου 2001[1],

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Χονγκ Κονγκ του ΠΟΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2005[2],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Οκτωβρίου 2008[3], της 16ης Δεκεμβρίου 2009[4], της 14ης Σεπτεμβρίου 2011[5], της 21ης Νοεμβρίου 2013[6] και της 26ης Νοεμβρίου 2015[7],

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 9ης υπουργικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Μπαλί τον Δεκέμβριο του 2013 και ιδίως τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου[8],

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 10ης υπουργικής διάσκεψης που έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2015 και την υπουργική δήλωση που εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2015[9],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε με συναίνεση στις 14 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στη Γενεύη[10],

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, των Ηνωμένων Εθνών, για το 2030[11],

–  έχοντας υπόψη την έκτη σφαιρική ανασκόπηση της βοήθειας για το εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 11 έως τις 13 Ιουλίου 2017[12],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ έχει από την ίδρυσή του διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της πολυμέρειας, την προώθηση μιας χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας οικονομικής τάξης και την προώθηση ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γύρος της Ντόχα ξεκίνησε το 2001 με στόχους τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών, την ενίσχυση των κανόνων του πολυμερούς εμπορίου και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών, θέτοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανέκαθεν ταχθεί υπέρ μιας ισχυρής πολυμερούς και βασιζόμενης σε κανόνες προσέγγισης του εμπορίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συμπληρωματικές προσεγγίσεις, όπως οι διμερείς, περιφερειακές και πλειονομερείς συμφωνίες, μπορούν επίσης να συμβάλουν στο άνοιγμα του εμπορίου και στην οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας ιδίως ώθηση στη φιλελευθεροποίηση και αναβαθμίζοντας τους κανόνες και την πειθαρχία σε τομείς πολιτικής στους οποίους υπάρχει μικρότερη παρέμβαση του ΠΟΕ, και είναι σε θέση να στηρίξουν το πολυμερές σύστημα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, βασίζονται σε κοινούς κανόνες και δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανή μελλοντική πολυμεροποίηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της 9ης υπουργικής διάσκεψης το 2013 ήταν συστημικής σημασίας, και ειδικότερα η σύναψη της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ), η οποία είναι η σημαντικότερη πολυμερής εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί μετά την ίδρυση του ΠΟΕ το 1995·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέλη του ΠΟΕ προσπαθούν να υπονομεύσουν το υφιστάμενο μοντέλο επίλυσης διαφορών διεθνούς εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστές του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ προσεγγίζουν τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν πρόσφατα προτάσεις της ΕΕ και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής να ξεκινήσει διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των ολοένα αυξανόμενων κενών εδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιέξοδο αυτό, εξαιτίας του οποίου έχουν ήδη μείνει κενές δύο από τις επτά έδρες του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ενός συστήματος που είναι αναγκαίο για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών δυνάμεων στον κόσμο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα στην 10η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ το 2015 ήταν επίσης ζωτικής σημασίας, με την έγκριση μιας σειράς από έξι υπουργικές αποφάσεις για τη γεωργία, το βαμβάκι καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δέσμευση για την κατάργηση των επιδοτήσεων όσον αφορά τις γεωργικές εξαγωγές, γεγονός που ίσως είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε ποτέ για τη γεωργία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συνομιλίες σχετικά με τους τρόπους προώθησης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα καταδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να απαιτείται επανεξέταση του επιπέδου φιλοδοξίας των στόχων, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα σε όλους τους άξονες των διαπραγματεύσεων, και ότι για να γίνει αυτό απαιτείται να ληφθεί πλήρως υπόψη η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο περιβάλλον των εμπορικών συναλλαγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας ανοίγει νέους εμπορικούς διαύλους, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο παγκόσμιο εμπόριο, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως θέμα στο οποίο ο ΠΟΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (ΥΔ11) θα πραγματοποιηθεί στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2017·

1.  επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του στη σταθερή αξία της πολυμέρειας και ζητεί μια εμπορική ατζέντα που θα βασίζεται στο ελεύθερο, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο προς όφελος όλων και θα υποστηρίζει την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας πρωταρχική σημασία στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζοντας ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους·

2.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα της 9ης και της 10ης υπουργικής διάσκεψης, προκειμένου να επιτευχθεί και να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος στην 11η υπουργική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες, με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολυμερούς εμπορικής αρχιτεκτονικής· υπογραμμίζει ότι, παρά ταύτα, τα μέρη θα πρέπει να επιδιώξουν νέους στόχους πολιτικής σε τομείς όπως το ψηφιακό εμπόριο και η διευκόλυνση των επενδύσεων·

3.  προτρέπει όλα τα μέλη του ΠΟΕ να αξιοποιήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε με την πρόσφατη πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό στόχο της ενίσχυσης του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και την ανάγκη για την εδραίωση του ΠΟΕ ως κέντρου των εμπορικών διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι θα χρειαστούν νέες προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις· αναγνωρίζει ότι η ευελιξία, ο ανοιχτός και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρας καθώς και η πολιτική δέσμευση είναι βασικής σημασίας για την προώθηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα με τρόπο σφαιρικό, ισόρροπο και ρεαλιστικό· είναι της άποψης ότι από την εποχή που δρομολογήθηκε ο Γύρος της Ντόχα, το 2001, ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά σε οικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, και ότι οι νέες προκλήσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το διαδικτυακό εμπόριο, η διαφάνεια των επενδύσεων, οι επιδοτήσεις και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, οι δημόσιες προμήθειες, οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και η μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των θεματολογίων του εμπορίου, της εργασίας και του περιβάλλοντος πρέπει να συζητηθούν και ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να θίγονται τα εκκρεμή ζητήματα του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να βρουν τις δικές τους προσεγγίσεις για να συνεχίσουν να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε αυτούς τους νέους τομείς·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία του ΠΟΕ ως βήματος ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και ως πλατφόρμας ανοικτού διαλόγου για ζητήματα που άπτονται του παγκόσμιου εμπορίου·

5.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν στο Μπουένος Άιρες προτάσεις σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερο διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι θα πρέπει να έχει γίνει καλή προετοιμασία για την υπουργική διάσκεψη κατά τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιτροπών· επικροτεί, εν προκειμένω, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που καταγράφεται σχετικά με ζητήματα όπως οι επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, ως μέσο για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την εγχώρια στήριξη στον γεωργικό τομέα, περιλαμβανομένης της κοινής πρότασης εκ μέρους της ΕΕ και της Βραζιλίας· θεωρεί ότι η προώθηση της συζήτησης στον τομέα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αποτέλεσμα της ΥΔ11· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βρεθεί μόνιμη λύση για τα δημόσια αποθέματα για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας, για το βαμβάκι και για τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Ναϊρόμπι· υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, καθώς και το δυνητικό αποτέλεσμά τους, δεν πρέπει να υπερισχύσουν των συζητήσεων για το μέλλον και τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής·

7.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να σημειωθούν αποτελέσματα για άλλα ζητήματα που εγείρουν τα μέλη, μεταξύ των οποίων: οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η διευκόλυνση των επενδύσεων, οι οριζόντιες επιδοτήσεις και η βελτίωση της διαφάνειας και οι ορθές ρυθμιστικές πρακτικές προς όφελος των ΜΜΕ·

8.  εκτιμά ότι το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης του 2017 θα πρέπει να αναγνωρίζουν σαφώς τη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 και των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπορικές συναλλαγές στη συμβολή προς την επίτευξη αυτών των στόχων, και ότι πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι τα παγκόσμια πρότυπα και οι πολυμερείς όροι ισότιμου ανταγωνισμού είναι στοιχεία ωφέλιμα για το παγκόσμιο εμπόριο·

9.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σχέση μεταξύ ισότητας των φύλων και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, τονίζοντας ότι η χειραφέτηση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η άρση των φραγμών στη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα του εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη· αναγνωρίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση όλων των φραγμών που περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών στην οικονομία· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να συμπεριλάβουν στα πλαίσια των αποφάσεων της υπουργικής διάσκεψης ένα πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής όπου θα λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων·

10.  εφιστά την προσοχή στην έκτη παγκόσμια διάσκεψη αναθεώρησης της βοήθειας για το εμπόριο, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Γενεύη, με τίτλο «προώθηση του εμπορίου, της αποφυγής των αποκλεισμών και της συνδεσιμότητας για βιώσιμη ανάπτυξη», και η οποία εστίαζε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα·

11.  υποστηρίζει την άποψη ότι αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και να μετατραπούν οι ψηφιακές ευκαιρίες σε εμπορικά δεδομένα· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνδεσιμότητα παρέχει περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθιστώντας ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή την πρόσβαση σε αγορές, μεταξύ άλλων και για επιχειρηματίες σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις σε υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση και ότι είναι καθοριστική η επίτευξη προόδου στον τομέα αυτόν· καλεί, ως εκ τούτου, τα μέλη του ΠΟΕ να προωθήσουν τις επενδύσεις στις υποδομές και να ενθαρρύνουν, ανάμεσα σε άλλες πρωτοβουλίες, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν πιθανές απαντήσεις, μέσω της εμπορικής πολιτικής, στο εντεινόμενο φαινόμενο της υπηρεσιοποίησης στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών (το «είδος παροχής 5»)·

13.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές της για την εκπόνηση μιας δέσμης δεσμευτικών πολυμερών αρχών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ· υποστηρίζει την ανακοίνωση της ΕΕ υπό τον τίτλο «An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions» (Ευνοϊκό περιβάλλον για τη διευκόλυνση των διαδικτυακών συναλλαγών) προς τα μέλη του Συμβουλίου για τις Συναλλαγές στον Τομέα των Υπηρεσιών, του Ιουνίου 2017, με την οποία παρέχεται μια αναγκαία και επίκαιρη δέσμη κοινών αρχών για την προστασία των καταναλωτών, τα μη ζητηθέντα μηνύματα, την ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, που αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διαδίκτυο και να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για το ψηφιακό εμπόριο·

14.  ενθαρρύνει την επανέναρξη των πλειονομερών εμπορικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά·

15.  Εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2017· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και στους σχετικούς οικονομικούς φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου και μειώνοντας τις διοικητικές δαπάνες και τη διάρκεια των τελωνειακών διαδικασιών·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα μέλη του ΠΟΕ να υλοποιήσουν τις αποφάσεις που ελήφθησαν τόσο στο Ναϊρόμπι όσο και στο Μπαλί, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων εξαγωγικών ευκαιριών για τους παρόχους υπηρεσιών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρων (ΛΑΧ), στο πλαίσιο της εξαίρεσης των υπηρεσιών των ΛΑΧ, και της απλούστευσης των κανονισμών που διέπουν τους κανόνες καταγωγής· λαμβάνει υπό σημείωση το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεταξύ των μελών του ΠΟΕ για μια συμφωνία για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών· ζητεί να καταβληθούν ενισχυμένες προσπάθειες σε πολυμερές επίπεδο για τη σημαντική απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων καταγωγής·

17.  τονίζει την καθοριστική σημασία του ΠΟΕ για το σύστημα εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, και θεωρεί κρίσιμη την ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των αποφάσεών του, η επιβολή υποχρεωτικών δεσμεύσεων και η διευθέτηση εμπορικών διαφορών, καθώς και τη μοναδική συμβολή του στην προώθηση μιας μεγαλύτερης διαφάνειας και αξιολόγησης από ομότιμους, ιδίως μέσω του μηχανισμού ελέγχου της εμπορικής πολιτικής (ΜΕΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές θέσεις στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο παραμένουν κενές, γεγονός που περιορίζει σοβαρά το έργο του κρίσιμου αυτού φορέα και απειλεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της επίλυσης διαφορών και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί μια ταχεία απόφαση για την πλήρωση των θέσεων αυτών·

18.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν από τα μέλη, στην τελική δήλωση της ΥΔ11, οι νέοι τομείς, καθώς και αυτοί που περιλαμβάνονται ήδη στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα, για τους οποίους θα ξεκινήσουν και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις·

19.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συμμετέχει στενά στην προπαρασκευή της 11ης υπουργικής διάσκεψης, θα ενημερώνεται άμεσα και, αν χρειαστεί, θα κληθεί να γνωμοδοτήσει όσο διαρκεί η υπουργική διάσκεψη του 2017· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει ενώπιον των άλλων μελών του ΠΟΕ την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ·

20.  καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμότητα και διαφάνεια, ενδυναμώνοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση των βουλευτών στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και η συμμετοχή τους στη διατύπωση και εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ, και ότι υφίσταται κατάλληλος έλεγχος των εμπορικών πολιτικών προς το συμφέρον των πολιτών τους·

21.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η μίνι υπουργική διάσκεψη της 9ης και 10ης Οκτωβρίου στο Μαρακές δεν σημείωσε σημαντική πρόοδο ενόψει της ΥΔ11· καλεί όλα τα μέρη να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους και να κάνουν πράξη στις διαπραγματεύσεις τη βούληση που εκφράζεται στις πολιτικές δηλώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα στην ΥΔ11 στο Μπουένος Άιρες και να δημιουργηθεί μια στέρεη βάση για περαιτέρω ενέργειες και αποφάσεις μετά την υπουργική διάσκεψη του 2017·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.