Postup : 2017/2861(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0593/2017

Predkladané texty :

B8-0593/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0439

NÁVRH UZNESENIA
PDF 283kWORD 57k
9.11.2017
PE614.229v01-00
 
B8-0593/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o mnohostranných rokovaniach o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa uskutoční 10. – 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP))


Bernd Lange, Paul Rübig v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Uznesenie Európskeho parlamentu o mnohostranných rokovaniach o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa uskutoční 10. – 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP))  
B8-0593/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) z Dauhy zo 14. novembra 2001(1),

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie WTO z Hongkongu z 18. decembra 2005(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o rozvojovom programe z Dauhy (DDA), najmä na uznesenia z 9. októbra 2008(3), zo 16. decembra 2009(4), 14. septembra 2011(5), z 21. novembra 2013(6) a 26. novembra 2015(7),

–  so zreteľom na výsledky 9. Konferencie ministrov, ktorá sa konala v decembri 2013 na Bali, a najmä na Dohodu o uľahčení obchodu(8),

–  so zreteľom na výsledky 10. Konferencie ministrov, ktorá sa konala v decembri 2015 v Nairobi, a na ministerské vyhlásenie prijaté 19. decembra 2015(9),

–  so zreteľom na záverečný dokument prijatý konsenzom 14. júna 2016 na výročnom zasadnutí parlamentnej konferencie o WTO v Ženeve(10),

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja(11),

–  so zreteľom na šieste celkové preskúmanie pomoci obchodu, ktoré sa konalo od 11. do 13. júla 2017 v Ženeve(12),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže WTO už od svojho vytvorenia zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie mnohostrannosti, presadzovanie inkluzívneho usporiadania svetovej ekonomiky a podporu otvoreného a nediskriminačného systému mnohostranného obchodu založeného na pravidlách; keďže kolo rokovaní v Dauhe sa začalo v roku 2001 s cieľom vytvoriť nové obchodné príležitosti, posilniť pravidlá mnohostranného obchodu a riešiť aktuálne nerovnováhy v obchodnom systéme tým, že ústredným bodom rokovaní sa stanú potreby a záujmy rozvojových krajín, a najmä najmenej rozvinutých krajín;

B.  keďže EÚ dôsledne obhajuje rázny prístup k obchodu založený na mnohostranných pravidlách, pričom uznáva, že komplementárne prístupy, ako sú dvojstranné, regionálne a viacstranné dohody, môžu takisto napomôcť otvorenie obchodu a hospodársky rozvoj, predovšetkým umožnením liberalizácie a zdokonalením pravidiel a disciplín v politických oblastiach, ktorým sa WTO venovala menej dôkladne, a zároveň podporovať mnohostranný systém za predpokladu, že takéto dohody sú v súlade s pravidlami WTO, vychádzajú zo spoločných pravidiel a vytvárajú podmienky pre možnú budúcu mnohostrannosť;

C.  keďže výsledky 9. Konferencie ministrov z roku 2013, najmä uzavretie Dohody o uľahčení obchodu, ktorá je najvýznamnejšou mnohostrannou obchodnou dohodou uzavretou od zriadenia Svetovej obchodnej organizácie v roku 1995, mali systémový význam;

D.  keďže niektorí členovia WTO sa snažia oslabiť súčasný model urovnávania sporov v rámci medzinárodného obchodu; keďže počet sudcov Odvolacieho orgánu WTO sa blíži k minimu nevyhnutnému pre jeho fungovanie; keďže USA nedávno zamietli návrhy zo strany EÚ a niektorých krajín Latinskej Ameriky začať výberové konanie s cieľom obsadiť rastúci počet voľných pracovných miest; keďže táto patová situácia, kvôli ktorej sú už dve zo siedmich kresiel v Odvolacom orgáne voľné, by mohla viesť ku kolapsu systému, ktorý má zásadný význam pre urovnávanie sporov medzi najmocnejšími obchodujúcimi národmi sveta;

E.  keďže aj výsledky dosiahnuté na 10. Konferencii ministrov v roku 2015 boli veľmi významné vzhľadom na sériu šiestich ministerských rozhodnutí o poľnohospodárstve, bavlne a otázkach súvisiacich s najmenej rozvinutými krajinami vrátane záväzku zrušiť vývozné dotácie pre poľnohospodársky vývoz, čo bol zrejme najvýraznejší výsledok, ktorý bol doteraz v oblasti poľnohospodárstva v rámci WTO dosiahnutý;

F.  keďže nedávne diskusie o tom, ako dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o rozvojový program z Dauhy, jasne ukázali, že v súvislosti so spôsobom postupu rokovaní sa názory členov WTO rôznia, čo poukazuje na potrebu prehodnotiť úroveň ambícií, aby mohli byť v rámci všetkých pilierov rokovaní realisticky dosahované výsledky, a keďže toto preskúmanie musí v plnej miere zohľadňovať realitu súčasného obchodného prostredia;

G.  keďže digitálna transformácia hospodárstva otvára nové obchodné kanály uľahčujúce zapojenie malých a stredných podnikov (MSP) do svetového obchodu prostredníctvom elektronického obchodu; keďže sa to čoraz viac vníma ako oblasť, v ktorej by WTO mohla zohrávať dôležitú úlohu;

H.  keďže jedenásta Konferencia ministrov WTO (MC11) sa bude konať v Buenos Aires v Argentíne od 10. do 13. decembra 2017;

1.  opätovne pripomína svoj pevný záväzok podporovať trvalú hodnotu mnohostrannosti a žiada o prijatie obchodného programu, ktorý sa bude opierať o voľný a spravodlivý obchod založený na pravidlách, bude prospešný pre všetkých a v rámci ktorého bude presadzovaný program trvalo udržateľného rozvoja osobitným zameraním sa na sociálne, environmentálne a ľudské práva a zabezpečením, aby harmonizované pravidlá a pravidlá prijaté na báze mnohostrannosti boli uplatňované rovnako pre všetkých;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné stavať na výsledkoch prijatých na 9. a 10. Konferencii ministrov, aby sa v rámci MC11 v Buenos Aires v decembri 2017 mohol dosiahnuť a zabezpečiť výrazný pokrok, pokiaľ ide o zachovanie a posilnenie mnohostrannej štruktúry obchodu; zdôrazňuje, že strany by mali napriek tomu sledovať nové politické ciele v oblastiach, ako je digitálny obchod a uľahčenie investícií;

3.  naliehavo vyzýva všetkých členov WTO, aby využili dynamiku, ktorú priniesol nedávny pokrok, majúc na pamäti strategický cieľ, ktorým je posilnenie systému mnohostranného obchodu, a potrebu posilniť WTO ako centrum obchodných rokovaní, a zároveň uznali, že s cieľom čeliť súčasným výzvam budú potrebné nové prístupy; uznáva, že pružnosť, otvorenosť, inkluzívnosť a politická angažovanosť budú kľúčové pre dosiahnutie globálneho, vyrovnaného a reálneho pokroku pri riešení otvorených otázok rozvojového programu z Dauhy (DDA); zastáva názor, že od začiatku kola rokovaní v Dauhe v roku 2001 sa svet výrazne zmenil, pokiaľ ide o hospodárstvo, politiku a technológie, a že je potrebné diskutovať o nových výzvach, akými sú elektronický obchod, digitálny obchod, transparentnosť investícií, subvencie a nadmerná kapacita, globálne hodnotové reťazce, verejné obstarávanie, vnútroštátne právne predpisy v oblasti služieb, mikropodniky, malé a stredné podniky a lepšie zosúladenie obchodných, pracovných a environmentálnych programov nad rámec rozvojového programu z Dauhy, čo sa dá uskutočniť bez toho, aby boli dotknuté otvorené otázky súvisiace s rozvojovým programom z Dauhy; zdôrazňuje potrebu umožniť rozvojovým krajinám nachádzať vlastné prístupy zamerané na kontinuálne zabezpečovanie rovnakých príležitostí v týchto nových odvetviach;

4.  zdôrazňuje význam WTO vo funkcii účinného a účelného fóra rokovaní o všetkých otázkach, ktoré zaujímajú jej členov a skutočnosť, že WTO poskytuje platformu na otvorenú diskusiu o globálnych otázkach súvisiacich s obchodom;

5.  zdôrazňuje, že do Buenos Aires je potrebné prísť s výrazne pokročilými textovými návrhmi s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť a inkluzívnosť rokovaní o obchode, keďže Konferencia ministrov by mala byť dôkladne pripravená na komplexné rokovania na úrovni výborov; v tejto súvislosti chváli pokročilé rokovania o témach, ako sú dotácie pre oblasť rybolovu ako prostriedok na boj proti nadmernému rybolovu a nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;

6.  berie na vedomie návrhy predložené v oblasti vnútroštátnej podpory poľnohospodárstva vrátane spoločného návrhu EÚ a Brazílie; domnieva sa, že pokrok v diskusii v tejto oblasti by mohol byť kľúčovým výsledkom MC11; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu nájsť trvalé riešenie, pokiaľ ide o verejné skladové hospodárstvo, v záujme potravinovej bezpečnosti, podpory bavlny a subvencií, v súlade s rozhodnutím Konferencie ministrov v Nairobi; zdôrazňuje, že rokovaniam o tejto téme a ich možnému výsledku nemôže byť prikladaná väčšia dôležitosť, ako diskusiám o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky;

7.  opätovne potvrdzuje význam napredovania rokovaní a dosahovania výsledkov v iných otázkach, na ktoré poukázali členovia, vrátane: vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti služieb, elektronického obchodu, uľahčenia investícií, horizontálnych subvencií a zlepšenia transparentnosti a osvedčených regulačných postupov v prospech MSP;

8.  je presvedčený, že vo výsledku Konferencie ministrov v roku 2017 by mala byť jasne zohľadnená dôležitosť cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a záväzkov Parížskej dohody v oblasti boja proti zmene klímy a miera, ktorou môže obchod prispieť k ich dosahovaniu, a že sa v ňom musia stanoviť konkrétne opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti majú prijať vzhľadom na skutočnosť, že celosvetové normy a mnohostranné podmienky sú pre svetový obchod prospešné;

9.  opätovne poukazuje na spojenie medzi rodovou rovnosťou a inkluzívnym rozvojom, zdôrazňujúc, že posilnenie postavenia žien je kľúčom k odstráneniu chudoby a že odstránenie prekážok brániacich zapojeniu žien do obchodu má rozhodujúci význam pre hospodársky rozvoj; uznáva, že je potrebné vypracovať opatrenia na riešenie mnohých prekážok, ktoré obmedzujú hospodárske príležitosti žien; vyzýva členov WTO, aby vytvorili aj pracovný program s cieľom zabezpečiť, aby výsledky Konferencie ministrov v roku 2017 zahŕňali aj obchodnú politiku zohľadňujúcu rodovú rovnosť;

10.  upriamuje pozornosť na šieste celkové preskúmanie pomoci obchodu, ktoré sa konalo v júli 2017 v Ženeve pod názvom „Podpora obchodu, inkluzívnosti a pripojenia pre trvalo udržateľný rozvoj“ a ktoré bolo zamerané okrem iného na potrebu preklenúť digitálnu priepasť;

11.  podporuje názor, že by sa to malo premietnuť do konkrétnych opatrení na uľahčenie elektronického obchodu a premenu digitálnych príležitostí na obchodnú realitu; zdôrazňuje, že lepšie prepojenie ponúka viac podnikateľských príležitostí z dôvodu jednoduchšieho a menej nákladného prístupu na trhy aj pre podnikateľov v mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch v rozvojových krajinách; v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že investície do infraštruktúry sú stále kľúčovou výzvou a že je veľmi dôležité dosiahnuť v tejto oblasti pokrok; vyzýva preto členov WTO, aby podporovali investície do infraštruktúry a presadzovali verejno-súkromné partnerstvá a iné iniciatívy;

12.  zdôrazňuje význam diskusií o možných reakciách obchodnej politiky na stále častejší jav servitizácie v oblasti obchodu s tovarom („spôsob 5“);

13.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o vytvorenie súboru záväzných viacstranných pravidiel v oblasti elektronického obchodu v rámci WTO; podporuje oznámenie EÚ „An enabling environment to facilitate online transactions“ (Priaznivé prostredie pre uľahčenie online transakcií), ktoré bolo predložené členom Rady pre obchod so službami v júni 2017 a obsahuje veľmi potrebný a včasný súbor spoločných zásad v oblasti ochrany spotrebiteľa, nevyžiadaných správ, autentifikácie a dôveryhodných služieb a elektronických zmlúv, ktorý by posilnil dôveru spotrebiteľov online a vytvoril priaznivé prostredie pre digitálny obchod;

14.  nabáda na obnovenie viacstranných obchodných rokovaní o dohode o environmentálnych tovaroch;

15.  víta skutočnosť, že 22. februára 2017 vstúpila do platnosti Dohoda o uľahčení obchodu; domnieva sa, že táto dohoda prinesie významné výhody pre všetkých členov WTO, najmä pre rozvojové krajiny a príslušné hospodárske subjekty, posilnením transparentnosti a právnej istoty a obmedzením administratívnych nákladov a trvania colných režimov;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby všetci členovia WTO vykonávali rozhodnutia prijaté v Nairobi a na Bali vrátane vytvorenia nových vývozných príležitostí pre poskytovateľov služieb z najmenej rozvinutých krajín v rámci výnimky v oblasti služieb pre najmenej rozvinuté krajiny a zjednodušenia právnych predpisov týkajúcich sa pravidiel pôvodu; berie na vedomie rastúci záujem členov WTO o dohodu o uľahčení služieb; vyzýva na zintenzívnenie úsilia na mnohostrannej úrovni s cieľom výrazne zjednodušiť a harmonizovať pravidlá pôvodu;

17.  zdôrazňuje kľúčový význam WTO pre systém obchodovania založený na pravidlách a nazdáva sa, že je nevyhnutné zabezpečiť vykonávanie rozhodnutí, presadzovanie pevných záväzkov a riešenie obchodných sporov, zároveň zdôrazňuje jej jedinečný príspevok k presadzovaniu väčšej transparentnosti a partnerských preskúmaní, najmä prostredníctvom mechanizmu preskúmania obchodných politík; vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že viacero pracovných miest v rámci Odvolacieho orgánu zostáva neobsadených, čo výrazne obmedzuje činnosť tohto kľúčového orgánu, keďže hrozí, že bude ohrozené súčasné a riadne fungovanie mechanizmu na urovnávanie sporov, a trvá na prijatí urýchleného rozhodnutia, pokiaľ ide o obsadenie týchto pracovných miest;

18.  zdôrazňuje potrebu záverečného vyhlásenia MC11, v ktorom by členovia mohli uviesť nové oblasti a oblasti uvedené v programe rokovaní z Dauhy, v rámci ktorých začnú viesť rokovania alebo budú pokračovať v rokovaniach;

19.  žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude aj naďalej úzko zapojený do príprav MC11, bude promptne informovaný o najnovšom vývoji a budú sa s ním viesť konzultácie počas Konferencie ministrov v roku 2017; vyzýva Komisiu, aby pred ostatnými členmi WTO neprestávala obhajovať rastúcu dôležitosť parlamentného rozmeru WTO;

20.  vyzýva členov WTO, aby posilnením parlamentného rozmeru WTO zaistili demokratickú legitimitu a transparentnosť; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby mali poslanci lepší prístup k obchodným rokovaniam a boli zapojení do formulovania a vykonávania rozhodnutí WTO a aby sa v záujme jej občanov uskutočňoval riadny dohľad nad obchodnými politikami;

21.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tzv. malá Konferencia ministrov, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. októbra v Marrákeši, neviedla k výraznému pokroku v súvislosti s MC11; vyzýva všetky strany, aby v plnej miere plnili svoje záväzky a premietli ochotu vyplývajúcu z politických vyhlásení do konkrétnych krokov v rámci rokovaní s cieľom dosiahnuť pozitívny výsledok na MC11 v Buenos Aires a vytvoriť pevný základ pre ďalšie kroky a rozhodnutia presahujúce rámec Konferencie ministrov v roku 2017;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu riaditeľovi WTO.

(1)

ministerské vyhlásenie z Dauhy (WT/MIN (01)/DEC/1) z 20. novembra 2001

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(2)

ministerské vyhlásenie z Hongkongu (WT/MIN(05)/DEC) prijaté 18. decembra 2005

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm

(3)

Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 31.

(4)

Ú. v. EÚ C 286 E, 22.10.2010, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 84.

(6)

Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 6.

(7)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 140.

(8)

ministerské vyhlásenie z Bali (WT/MIN(13)/DEC) zo 7. decembra 2013

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm

(9)

ministerské vyhlásenie z Nairobi (WT/MIN(15)/DEC) z 19. decembra 2015

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm

(10)

http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf

(11)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

(12)

https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia