Förslag till resolution - B8-0593/2017Förslag till resolution
B8-0593/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017

9.11.2017 - (2017/2861(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Bernd Lange, Paul Rübig för utskottet för internationell handel


Förfarande : 2017/2861(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0593/2017
Ingivna texter :
B8-0593/2017
Antagna texter :

B8‑0593/2017

Europaparlamentets resolution om multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 december 2017

(2017/2861(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) ministerdeklaration i Doha den 14 november 2001[1],

–  med beaktande av WTO:s ministerdeklaration i Hongkong av den 18 december 2005[2],

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om utvecklingsagendan från Doha, särskilt resolutionerna av den 9 oktober 2008[3], 16 december 2009[4], 14 september 2011[5], 21 november 2013[6] och 26 november 2015[7],

–  med beaktande av resultatet från den nionde ministerkonferensen, som hölls på Bali i december 2013, särskilt avtalet om förenklade handelsprocedurer[8],

–  med beaktande av resultatet från den tionde ministerkonferensen, som hölls i Nairobi i december 2015, och ministerdeklarationen som antogs den 19 december[9],

–  med beaktande av det resultatdokument som enhälligt antogs den 14 juni 2016 vid WTO:s årliga parlamentariska församling i Genève[10],

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling[11],

–  med beaktande av den sjätte globala översynen av ”Aid for Trade” som genomfördes i Genève den 11–13 juli 2017[12],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  WTO har sedan sin tillkomst spelat en avgörande roll för att stärka multilateralismen, främja en inkluderande ekonomisk världsordning och bidra till ett öppet, regelbaserat och icke-diskriminerande multilateralt handelssystem. Doharundan inleddes 2001 med målsättningen att skapa nya handelsmöjligheter, förstärka de multilaterala handelsreglerna och åtgärda rådande obalanser i handelssystemet genom att ställa utvecklingsländernas, särskilt de minst utvecklade ländernas, behov och intressen i centrum för förhandlingarna.

B.  EU har konsekvent argumenterat för en stark regelbaserad multilateral handelsstrategi och samtidigt insett att kompletterande strategier, såsom bilaterala, regionala och plurilaterala avtal, också kan främja en öppnare handel och ekonomisk utveckling, särskilt genom att möjliggöra liberalisering och uppgradering av såväl regler som föreskrifter inom områden som behandlas mindre ingående inom WTO, och som även kan stödja det multilaterala systemet, under förutsättning att dessa avtal är förenliga med WTO:s bestämmelser, grundas på gemensamma regler och skapar förutsättningar för en eventuell multilateralisering i framtiden.

C.  Resultatet av den nionde ministerkonferensen år 2013 var av systemvikt, särskilt ingåendet av avtalet om förenklade handelsprocedurer (TFA), som är den mest betydelsefulla multilaterala handelsöverenskommelsen sedan upprättandet av WTO år 1995.

D.  Vissa WTO-medlemmar försöker undergräva den nuvarande modellen för lösning av internationella handelstvister. WTO:s överprövningsorgan har nästan nått det minsta antal domare som det behöver för att kunna fungera. Förenta staterna förkastade nyligen förslag från EU och vissa latinamerikanska länder om att inleda ett urvalsförfarande för att tillsätta det växande antalet lediga tjänster. Detta dödläge, som har lett till att två av sju platser i överprövningsorganet inte är tillsatta, kan leda till att ett system som är väsentligt för att hantera tvister mellan världens mäktigaste handelsnationer faller samman.

E.  Resultatet av den tionde ministerkonferensen år 2015 var också mycket viktigt med de sex ministerbesluten om jordbruk, bomull och frågor med anknytning till de minst utvecklade länderna, inbegripet ett åtagande om att avskaffa exportstödet till jordbruket, vilket förmodligen var det mest betydelsefulla resultatet på jordbruksområdet någonsin inom WTO.

F.  Den senaste tidens diskussioner om hur man kan gå vidare med utvecklingsagendan från Doha visar tydligt att uppfattningarna går isär bland WTO:s medlemmar om de vidare förhandlingarna. Det är därför nödvändigt att se över ambitionsnivån för att få realistiska möjligheter att uppnå resultat inom alla förhandlingspelare, och därvid ta full hänsyn till handelsmiljön i dag.

G.  Ekonomins digitala omvandling öppnar nya kanaler för handel som underlättar små och medelstora företags deltagande i världshandeln tack vare e-handeln. Detta betraktas allt mer som ett område där WTO skulle kunna spela en viktig roll.

H.  Den elfte WTO-ministerkonferensen (MC11) kommer att äga rum i Buenos Aires, Argentina, den 10–13 december 2017.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla engagemang för multilateralismens bestående värde och efterlyser en handelsagenda baserad på fri, rättvis och regelbaserad handel för alla, som stöder agendan för hållbar utveckling genom att ge största vikt åt sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter, och säkerställa att multilateralt överenskomna och harmoniserade regler tillämpas på ett enhetligt sätt för alla.

2.  Europaparlamentet betonar behovet av att bygga vidare på de resultat som uppnåddes vid den nionde och tionde ministerkonferensen för att uppnå och garantera påtagliga framsteg vid den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires i december 2017 i syfte att upprätthålla och stärka den multilaterala handelsstrukturen. Parlamentet betonar dock att parterna bör eftersträva nya mål på områden såsom digital handel och underlättande av investeringar.

3.  Europaparlamentet uppmanar bestämt alla WTO-medlemmar att utnyttja den dynamik som skapats av den senaste tidens framsteg, med hänsyn till det strategiska målet att stärka det multilaterala handelssystemet och behovet av att befästa WTO som centrum för handelsförhandlingar, men konstaterar samtidigt att det behövs nya metoder för att hantera de aktuella utmaningarna. Parlamentet konstaterar att flexibilitet, öppenhet, delaktighet och politiskt engagemang kommer att vara nyckeln till globala, balanserade och realistiska framsteg avseende alla de kvarstående frågorna inom ramen för utvecklingsagendan från Doha. Parlamentet inser att sedan Doharundan inleddes 2001 har världen förändrats radikalt i ekonomiskt, politiskt och tekniskt hänseende, och att man måste diskutera nya utmaningar såsom e-handel, digital handel, transparenta investeringar, subventioner och överkapacitet, globala värdekedjor, offentlig upphandling, inhemska bestämmelser för tjänster, mikroföretag, små och medelstora företag och större förenlighet mellan prioriteringarna på området för handel, arbete och miljö som ligger utanför utvecklingsagendan från Doha, vilket kan göras utan hänsyn till kvarstående frågor inom ramen för utvecklingsagendan från Doha. Parlamentet betonar behovet av att göra det möjligt för utvecklingsländerna att utforma sina egna strategier så att det även i framtiden kan garanteras lika villkor inom dessa nya sektorer.

4.  Europaparlamentet understryker vikten av att WTO fungerar som ett effektivt och ändamålsenligt forum för förhandlingar om alla frågor som är av intresse för dess medlemmar och för öppna diskussioner om globala handelsrelaterade frågor.

5.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att komma till Buenos Aires med långt framskridna förslag, i syfte att säkra mer transparenta och inkluderande förhandlingar, eftersom ministerkonferensen bör vara väl förberedd genom förhandlingar på kommitténivå. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang de långt framskridna förhandlingarna om frågor såsom fiskesubventioner som ett sätt att bekämpa överfiske och illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

6.  Europaparlamentet noterar de förslag som lagts fram om nationellt stöd inom jordbruket, däribland det gemensamma förslaget från EU och Brasilien. Parlamentet anser att framsteg i debatten på detta område skulle kunna bli ett avgörande resultat vid den elfte ministerkonferensen. Parlamentet upprepar i detta sammanhang behovet av att finna en permanent lösning på frågorna om offentlig lagerhållning för försörjningsberedskapsändamål, ett stödsystem för bomull och subventioner i enlighet med ministerbeslutet från Nairobi. Parlamentet understryker att förhandlingarna på detta område och det potentiella förhandlingsresultatet inte får väga tyngre än diskussionerna om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken

7.  Europaparlamentet betonar på nytt vikten av att föra förhandlingarna framåt och uppnå resultat i andra frågor som förs fram av medlemsstaterna, däribland inhemska bestämmelser för tjänster, e-handel, underlättande av investeringar, horisontella subventioner, ökad transparens och god regleringspraxis till förmån för små och medelstora företag.

8.  Europaparlamentet anser att resultaten från 2017 års ministerkonferens tydligt bör bekräfta den betydelse som målen för hållbar utveckling till 2030 och åtagandena i Parisavtalet har för kampen mot klimatförändringarna, och den roll som handeln kan spela för att bidra till uppnåendet av dem, och fastställa konkreta åtgärder som ska vidtas på detta område, eftersom globala standarder och multilaterala bestämmelser gagnar den globala handeln..

9.  Europaparlamentet bekräftar kopplingarna mellan jämställdhet och en inkluderande utveckling, och betonar att kvinnors egenmakt är avgörande för att utrota fattigdom samt att undanröjandet av hinder för kvinnors deltagande i handeln är av största betydelse för ekonomisk utveckling. Parlamentet konstaterar att det är nödvändigt att utforma åtgärder för att bekämpa de hinder som begränsar kvinnornas möjligheter i ekonomin. Parlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att inkludera ett arbetsprogram för att säkerställa att en jämställdhetsbaserad handelspolitik blir ett av resultaten från ministerkonferensen 2017.

10.  Europaparlamentet vill uppmärksamma den sjätte konferensen för översyn av ”Aid for Trade”, som hölls i juli 2017 i Genève om främjande av handel, integration och konnektivitet för hållbar utveckling och som fokuserade bland annat på behovet av att överbrygga den digitala klyftan.

11.  Europaparlamentet stöder uppfattningen att detta bör omsättas i konkreta åtgärder för att underlätta e-handel och omvandla digitala möjligheter till handelsmässig verklighet. Parlamentet understryker att bättre konnektivitet ger fler affärsmöjligheter genom att det blir lättare och billigare även för företagare i mikroföretag och små och medelstora företag i utvecklingsländer att få tillträde till marknaderna. Parlamentet konstaterar i detta avseende att investeringar i infrastruktur förblir en viktig utmaning och att det är av största vikt att nå framsteg på detta område, och uppmanar därför WTO‑medlemmarna att främja investeringar i infrastruktur genom att bland annat uppmuntra offentlig-privata partnerskap.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av att diskutera möjliga handelspolitiska åtgärder för att hantera den stigande tjänstefieringen inom varuhandeln (leveranssätt 5).

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att utveckla en rad bindande multilaterala bestämmelser för e-handel inom WTO. Parlamentet stöder EU:s meddelande ”An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions”, som lades fram för medlemmarna i tjänstehandelsrådet i juni 2017 och som vid en lämplig tidpunkt gav en välbehövlig rad principer om konsumentskydd, oönskade meddelanden, autentisering och betrodda tjänster samt elektroniska avtal, vilka skulle stärka konsumenternas förtroende online och skapa ett gynnsamt klimat för digital handel.

14.  Europaparlamentet stöder återupptagandet av de plurilaterala handelsförhandlingarna om avtalet om miljöanpassade varor.

15.  Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av avtalet om förenklade handelsprocedurer den 22 februari 2017. Parlamentet anser att detta avtal kommer att medföra stora fördelar för alla WTO-medlemmar, framför allt utvecklingsländerna och relevanta ekonomiska aktörer, genom att öka transparensen och den rättsliga säkerheten, minska de administrativa kostnaderna och påskynda tullförfarandena.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av att samtliga WTO-medlemmar genomför de beslut som fattats både i Nairobi och i Bali, inbegripet införandet av nya exportmöjligheter för tjänsteleverantörerna i de minst utvecklade länderna enligt undantaget för tjänster för dessa länder och en förenkling av bestämmelserna om ursprungsregler. Parlamentet noterar det ökade intresset bland WTO-medlemmarna av ett avtal om att underlätta tjänstehandeln. Parlamentet kräver förstärkta insatser på multilateral nivå för att avsevärt förenkla och harmonisera ursprungsreglerna.

17.  Europaparlamentet betonar WTO:s avgörande roll för det regelstyrda handelssystemet och anser att det är absolut nödvändigt att säkerställa tillämpningen av dess beslut, genomförandet av bindande åtaganden och lösningen av handelstvister, och framhäver dess unika bidrag för att främja utökad transparens och expertgranskning, särskilt genom avtalet om handelspolitisk granskning (TPRM). Parlamentet uttrycker sin oro över att flera tjänster fortfarande är vakanta inom överprövningsorganet, vilket kraftigt begränsar arbetet i detta viktiga organ och riskerar att undergräva tvistlösningssystemens nuvarande och framtida funktion, och kräver att ett beslut snabbt fattas om tillsättningen av dessa tjänster.

18.  Europaparlamentet betonar behovet av en slutförklaring från den elfte ministerkonferensen i vilken medlemmarna kan ange både de nya områdena och de områden som redan finns med på dagordningen för Doharundan inom vilka de avser att inleda eller fortsätta förhandlingar.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att parlamentet förblir djupt involverat i förberedelserna av den elfte ministerkonferensen, omedelbart får ny information och rådfrågas under ministerkonferensen 2017. Kommissionen uppmanas att även i fortsättningen uppmana andra WTO-medlemmar att stärka WTO:s parlamentariska dimension.

20.  Europaparlamentet uppmanar WTO-medlemmarna att garantera demokratisk legitimitet och transparens genom att stärka WTO:s parlamentariska dimension. Parlamentet understryker i detta sammanhang att man måste se till att parlamentsledamöterna får bättre tillgång till handelsförhandlingarna och deltar i utformningen och genomförandet av WTO-besluten samt att handelspolitiken, i medborgarnas intresse, granskas ordentligt.

21.  Europaparlamentet beklagar att miniministerkonferensen den 9 och 10 oktober i Marrakesh inte ledde till några betydande framsteg inför den elfte ministerkonferensen. Parlamentet uppmanar alla parter att fullt ut ta sitt ansvar och att omvandla den politiska vilja som uttrycks i deras förklaringar till konkreta åtgärder inom ramen för förhandlingarna för att uppnå ett positivt resultat vid den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires och skapa en solid grund för nya åtgärder och beslut efter ministerkonferensen 2017.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till WTO:s generaldirektör.