Процедура : 2017/2931(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0594/2017

Внесени текстове :

B8-0594/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 485kWORD 51k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението във връзка с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2017/2931(RSP))


Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Томаш Пьотър Поремба, Ришард Чарнецки, Карол Карски, Едвард Чесак, Беата Гошевска, Чеслав Хоц, Марек Юрек, Славомир Клосовски, Зджислав Краснодембски, Уршула Крупа, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Болеслав Г. Пеха, Ядвига Вишневска, Косма Злотовски от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението във връзка с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Европейският парламент,

 

–  като взе предвид членове 2, 3, 4, 5 и 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които се определят категориите и областите на компетентност на Съюза,

 

–  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и принципа на субсидиарност,

 

–  като взе предвид член 7 от ДЕС относно риска от тежко нарушение или тежко и продължаващо нарушение на принципите на правовата държава,

 

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

 

A.  като има предвид, че настоящото полско правителство има най-силния демократичен мандат за управление в историята на страната от падането на комунизма насам;

 

Б.  като има предвид, че е в ход процес на консултации между Комисията и полското правителство във връзка с Конституционния съд и реформата на Националния съдебен съвет и на Върховния съд;

 

В.  като има предвид, че съгласно член 7 от ДЕС Европейският съвет и Съветът, а не Комисията, са тези, които са компетентни да определят риска от тежко и продължаващо нарушение на принципите на правовата държава;

 

Г.  като има предвид, че Полша никога не е поставяла под въпрос своя ангажимент по отношение на принципите на правовата държава; като има предвид, че именно този принцип ръководи правителството при изпълнението на реформите, обявени по време на предизборната кампания;

 

Д.  като има предвид, че в съответствие с договорния принцип на лоялно сътрудничество, Полша се ангажира с изчерпателен диалог с Комисията относно реформите и предоставя изчерпателни обяснения в това отношение, както на Комисията, така и на държавите членки;

 

Е.  като има предвид, че промените в съдебната система са обект на широки обществени и политически консултации, и като има предвид, че окончателната форма на законодателството, уреждащо Върховния съд и Националния съдебен съвет, все още не е известна;

 

Ж.  като има предвид, че полското правителство реагира изчерпателно и навреме на всички предишни препоръки на Комисията относно принципите на правовата държава в Полша, като подчерта, че предприетите законодателни мерки, които имат за своя основна цел реформа на съдебната система, съответстват на европейските стандарти и отговарят на обществените очаквания в тази област;

1.  подчертава, че съгласно член 5 от ДЕС, в който се определя принципът на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки;

 

2.  отбелязва, че във връзка с това новите законодателни предложения, като например законопроектите за Националния съдебен съвет и Върховния съд, не следва да бъдат обект на намеса от страна на институциите на ЕС, тъй като въз основа на принципа на субсидиарност техните цели ще бъдат постигнати най-добре от полските органи;

 

3.  отново заявява, че са в ход задълбочени консултации между Европейската комисия и Полша; подчертава, че промените в горепосочените области са предмет на обсъждане между правителството, президента, опозицията и експерти, както и неправителствени и обществени организации;

 

4.  посочва, че Комисията в своя диалог с Полша се позовава на текущия законодателен процес и по този начин се превръща в участник във вътрешния политически дебат, и че това не улеснява решаването на спора по същество;

 

5.  изразява съжаление, че Комисията често прилага двойни стандарти, когато изразява своите критики, като осъжда правителството за въвеждането на мерки, които се прилагат в други държави членки, като например различната пенсионна възраст за жените и мъжете;

 

6.  подчертава, че подобно разискване не може да бъде политизирано и следва да се основава на факти и на зачитането на суверенитета на държавите членки; счита, че броят на делата пред Съда относно неизпълнението на неговите решения могат да бъдат показател в това отношение; отбелязва, че Полша има само два такива случая на преюдициален етап, което е много малко в сравнение с някои други държави членки, за които техният брой може да стигне до единадесет;

 

7.  припомня, че Европейският съвет и Съветът, а не Комисията, са тези, които са компетентни да определят риска от тежко и продължаващо нарушение на принципите на правовата държава;

 

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на държавите членки, на Съвета на Европа и на Европейската комисия за демокрация чрез право.

Правна информация - Политика за поверителност