Procedure : 2017/2931(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0594/2017

Indgivne tekster :

B8-0594/2017

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 261kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om retsstatsprincippet og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retsstatsprincippet og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Europa-Parlamentet,

 

–   der henviser til artikel 2, 3, 4, 5 og 6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der fastlægger Den Europæiske Unions kompetencekategorier og -områder;

 

–  der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og nærhedsprincippet,

 

–  der henviser til artikel 7 i TEU om risikoen for en alvorlig krænkelse eller en alvorlig og vedvarende krænkelse af retsstatsprincippet,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.  der henviser til, at den siddende polske regering har det største mandat i landets historie siden kommunismens fald;

 

B.  der henviser til, at der foregår en høringsprocedure mellem Kommissionen og den polske regering om forfatningsdomstolen og reformen af det nationale domstolsråd og højesteret;

 

C.  der henviser til, at det i henhold til artikel 7 i TEU er Rådet og Det Europæiske Råd, snarere end Kommissionen, der er kompetente til at fastslå risikoen for en alvorlig og vedvarende overtrædelse af retsstatsprincippet;

 

D.  der henviser til, at Polen aldrig har vaklet i sin opbakning til retsstatsprincippet; der henviser til, at det er dette princip, der leder regeringen i gennemførelsen af de reformer, der blev bebudet under valgkampagnen;

 

E.  der henviser til, at Polen i overensstemmelse med traktatens princip om loyalt samarbejde indgår i en udtømmende dialog med Kommissionen om regeringens reformer og giver omfattende redegørelser herom både til Kommissionen og medlemsstaterne;

 

F.  der henviser til, at ændringer i retssystemet er underlagt brede offentlige og politiske konsultationer, og at den endelige udformning af lovgivningen om højesteret og det nationale retsråd stadig er ukendt;

 

G.  der henviser til, at den polske regering har reageret i fuldt omfang og i rette tid på alle tidligere henstillinger fra Kommissionen om retsstatsprincippet i Polen og understreget, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der hovedsagelig har til formål at reformere retssystemet, er i overensstemmelse med europæiske standarder og opfylder borgernes forventninger herom;

1.  understreger, at i henhold til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, der fastsætter nærhedsprincippet, handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne;

 

2.  påpeger derfor, at nye lovgivningsmæssige forslag, f.eks. forslagene til lovgivning om det nationale retsråd og højesteret ikke bør være genstand for indgriben fra EU's institutionernes side, da deres mål bedst opnås af de polske myndigheder på grundlag af nærhedsprincippet;

 

3.  gentager, at der foregår udvidede høringer mellem Kommissionen og Polen; understreger, at ændringer i de nævnte områder er genstand for drøftelser mellem regeringen, præsidenten, oppositionen og eksperter samt NGO'er og sociale organisationer;

 

4.  påpeger, at Kommissionen i sin dialog med Polen henviser til en igangværende lovgivningsproces og dermed bliver en deltager i en intern politisk debat, hvilket ikke fremmer en omfattende bilæggelse af tvisten.

 

5.  beklager, at Kommissionen ofte anvender dobbeltstandarder i forbindelse med sine forbehold, der fordømmer regeringen for at indføre foranstaltninger, som anvendes i andre medlemsstater, såsom forskellige pensionsaldre for mænd og kvinder;

 

6.  understreger, at en sådan debat ikke kan politiseres og bør være baseret på fakta og på respekt for medlemsstaternes suverænitet; mener, at antallet af sager ved Domstolen vedrørende manglende efterkommelse af dens domme kunne være en indikator i denne henseende; noterer sig, at Polen har kun to sådanne sager i den præjudicielle fase, hvilket er langt færre end visse andre medlemsstater, der har så mange som 11;

 

7.  der henviser til, at det er Rådet og Det Europæiske Råd, snarere end Kommissionen, der er kompetente til at fastslå risikoen for en alvorlig og vedvarende overtrædelse af retsstatsprincippet;

 

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne, Europarådet og Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik