Διαδικασία : 2017/2931(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0594/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0594/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 482kWORD 51k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία καθορίζουν τις κατηγορίες και τους τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και την αρχή της επικουρικότητας,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της ΣΕΕ όσον αφορά τον κίνδυνο σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και διαρκής παραβίαση του κράτους δικαίου,

 

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολωνική κυβέρνηση έχει την πιο ισχυρή εντολή διακυβέρνησης στην ιστορία της χώρας από την πτώση του κομμουνισμού·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής και της πολωνικής κυβέρνησης σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πλέον αρμόδια της Επιτροπής για τον προσδιορισμό του κινδύνου σοβαρής και διαρκούς παραβίασης του κράτους δικαίου·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία ουδέποτε αμφισβήτησε τη δέσμευσή της υπέρ του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αρχή καθοδηγεί την κυβέρνηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η Πολωνία συμμετέχει σε διεξοδικό διάλογο με την Επιτροπή σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην κυβέρνηση και παρέχει πλήρεις εξηγήσεις, τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στο δικαστικό σύστημα υπόκεινται σε ευρείες δημόσιες και πολιτικές διαβουλεύσεις, και ότι η τελική μορφή της νομοθεσίας που θα διέπει το Ανώτατο Δικαστήριο και το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο παραμένει άγνωστη·

 

Ζ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική κυβέρνηση απάντησε με εμπεριστατωμένο και έγκαιρο τρόπο σε όλες τις προηγούμενες συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, υπογραμμίζοντας ότι τα νομοθετικά μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με τις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με το θέμα αυτό·

 

1.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΣΕΕ, που ορίζει την αρχή της επικουρικότητας σε τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη·

 

2.  επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις, όπως οι προτάσεις για νομοθεσία σχετικά με το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν πρέπει να υπόκεινται σε παρεμβολή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, διότι οι στόχοι τους θα επιτευχθούν καλύτερα από τις πολωνικές αρχές βάσει της αρχής της επικουρικότητας·

 

3.  επαναλαμβάνει ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Πολωνίας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· τονίζει ότι οι αλλαγές στους προαναφερθέντες τομείς, αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και εμπειρογνωμόνων, καθώς και με μη κυβερνητικές και κοινωνικές οργανώσεις·

 

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο του διαλόγου της με την Πολωνία, αναφέρεται σε εν εξελίξει νομοθετική διαδικασία και συμμετέχει, κατ αυτόν τον τρόπο, σε μια εσωτερική πολιτική συζήτηση, η οποία δεν διευκολύνει την επί της ουσίας επίλυση της διαφοράς·

 

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή συχνά εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τις επιφυλάξεις που διατυπώνει, καταδικάζοντας την κυβέρνηση για τη θέσπιση μέτρων τα οποία εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη μέλη, όπως η διαφορετική ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και τους άνδρες·

 

6.  τονίζει ότι παρόμοιες συζητήσεις δεν πρέπει να είναι πολιτικοποιημένες και πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά γεγονότα και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά με τη μη εκτέλεση των αποφάσεών του θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ως προς το θέμα αυτό· σημειώνει ότι η Πολωνία έχει μόνο δύο τέτοιες υποθέσεις σε προδικαστική φάση, αριθμό σαφώς μικρότερο απ’ ό, τι άλλα κράτη μέλη, στα οποία σημειώνονται έως και 11 τέτοιες περιπτώσεις·

 

7.  υπενθυμίζει ότι, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι πιο αρμόδια από την Επιτροπή, για τον προσδιορισμό του κινδύνου σοβαρής και διαρκούς παραβίασης του κράτους δικαίου·

 

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στα κράτη μέλη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου