Menetlus : 2017/2931(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0594/2017

Esitatud tekstid :

B8-0594/2017

Arutelud :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 260kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukorra kohta Poolas (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi põhimõtete ja demokraatia olukorra kohta Poolas (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Euroopa Parlament,

 

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 2, 3, 4, 5 ja 6, milles määratakse kindlaks ELi pädevuse liigid ja valdkonnad,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ja subsidiaarsuse põhimõtet,

 

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 7 õigusriigi põhimõtete olulise rikkumise või olulise ja jätkuva rikkumise ohu kohta,

 

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

 

A.  arvestades, et praegusel Poola valitsusel on tugevaim valitsemismandaat riigi ajaloos alates kommunismi langemisest;

 

B.  arvestades, et Euroopa Komisjoni ja Poola valitsuse vahel on käimas konsultatsiooniprotsess konstitutsioonikohtu ning kohtute nõukogu ja ülemkohtu reformi küsimuses;

 

C.  arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 7 kohaselt on õigusriigi põhimõtete olulise rikkumise või olulise ja jätkuva rikkumise ohu kindlakstegemise pädevus nõukogul ja Euroopa Ülemkogul, mitte Euroopa Komisjonil;

 

D.  arvestades, et Poola ei ole kunagi vaidlustanud oma ustavust õigusriigi põhimõtetele; arvestades, et just sellest põhimõttest juhindub valitsus valimiskampaania ajal välja kuulutatud reformide elluviimisel;

 

E.  arvestades, et vastavalt aluslepingus sätestatud lojaalse koostöö põhimõttele peab Poola valitsuse teostatavate reformide osas laiaulatuslikku dialoogi Euroopa Komisjoniga ja annab selles küsimuses põhjalikke selgitusi nii komisjonile kui ka liikmesriikidele;

 

F.  arvestades, et kohtusüsteemi muudatuste üle käib ulatuslik ühiskondlik ja poliitiline arutelu ning et ülemkohtu ja kohtute nõukogu puudutavate õigusaktide lõplik kuju on endiselt teadmata;

 

G.  arvestades, et Poola valitsus on täitnud täielikult ja õigeaegselt kõiki Euroopa Komisjoni seniseid soovitusi seoses õigusriigi olukorraga Poolas, rõhutades, et võetud seadusandlikud meetmed, mille peamine eesmärk on õigussüsteemi reformimine, on kooskõlas Euroopa standarditega ning vastavad ühiskonna ootustele selles valdkonnas;

1.  toonitab, et Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt, kus esitatakse subsidiaarsuse põhimõtte määratlus, võtab liit valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke;

 

2.  märgib seetõttu, et uute seadusandlike ettepanekute, näiteks kohtute nõukogu ja ülemkohut käsitlevate õigusakti ettepanekute puhul ei tohiks ELi institutsioonid sekkuda, kuna subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt suudavad nende eesmärke kõige paremini saavutada Poola ametiasutused;

 

3.  kordab, et kaugelearenenud konsultatsioonid Euroopa Komisjoni ja Poola vahel kestavad; rõhutab, et muudatuste üle eespool nimetatud valdkondades on käimas arutelu valitsuse, presidendi, opositsiooni, aga ka ekspertide ning valitsusväliste ja ühiskondlike organisatsioonide vahel;

 

4.  juhib tähelepanu, et Poolaga peetavas dialoogis viitab Euroopa Komisjon pooleliolevale õigusloomeprotsessile ja seega muutub ta sisepoliitilise arutelu osaliseks, mis ei lihtsusta vaidlusele sisulise lahenduse leidmist;

 

5.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et oma reservatsioone esitades kohaldab Euroopa Komisjon sageli topeltstandardeid, süüdistas valitsust selliste lahenduste kehtestamises, mida kohaldatakse teistes liikmesriikides, näiteks naiste ja meeste erinev pensioniiga;

 

6.  rõhutab, et selline arutelu ei tohi olla politiseeritud ning peaks põhinema faktidel ja liikmesriikide suveräänsuse austamisel; on seisukohal, et selles küsimuses võib näitajaks olla selliste kohtuasjade arv Euroopa Liidu Kohtus, mis puudutavad tema otsuste täitmata jätmist; märgib, et Poolal on ainult kaks sellist kohtuasja kohtueelse menetluse etapis, mis on oluliselt vähem kui mõnel teisel liikmesriigil, kelle puhul nende arv võib ulatuda isegi üksteistkümneni;

 

7.  tuletab meelde, et õigusriigi põhimõtete olulise rikkumise või olulise ja jätkuva rikkumise ohu kindlakstegemise pädevus on nõukogul ja Euroopa Ülemkogul, mitte Euroopa Komisjonil;

 

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, nõukogule, ELi liikmesriikidele, Euroopa Nõukogule ja Euroopa Nõukogu komisjonile „Demokraatia õiguse kaudu“.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika