Menettely : 2017/2931(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0594/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0594/2017

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 254kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Euroopan parlamentti, joka

 

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 3, 4, 5 ja 6 artiklan, joissa määritellään unionin toimivallan alat ja sen käyttötavat,

 

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan ja toissijaisuusperiaatteen,

 

–  ottaa huomioon SEU-sopimuksen 7 artiklan, joka koskee oikeusvaltioperiaatteen vakavan tai vakavan ja jatkuvan rikkomisen vaaraa,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.  toteaa, että Puolan tämänhetkisellä hallituksella on maan historian vahvin mandaatti kommunismin luhistumisen jälkeen;

 

B.  ottaa huomioon, että käynnissä on komission ja Puolan hallituksen välinen kuulemismenettely, joka koskee perustuslakituomioistuinta, kansallisen tuomarineuvoston uudistusta ja korkeinta oikeutta;

 

C.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 7 artiklan mukaan toimivalta todeta oikeusvaltioperiaatteen vakavan tai vakavan ja jatkuvan rikkomisen vaara kuuluu neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle eikä komissiolle;

 

D.  ottaa huomioon, että Puola ei ole koskaan kyseenalaistanut sitoutumistaan oikeusvaltioperiaatteeseen; ottaa huomioon, että hallitus toteuttaa vaalikampanjassa ilmoitettuja uudistuksia juuri kyseisen periaatteen mukaisesti;

 

E.  ottaa huomioon, että perussopimukseen sisältyvän vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Puola käy komission kanssa perusteellista vuoropuhelua hallituksen toteuttamista uudistuksista ja antaa asiasta kattavia selvityksiä sekä komissiolle että jäsenvaltioille;

 

F.  ottaa huomioon, että tuomioistuinjärjestelmään tehtävistä muutoksista järjestetään laajat yhteiskunnalliset ja poliittiset kuulemiset ja että korkeinta oikeutta ja kansallista tuomarineuvostoa koskevien säännösten lopullinen muoto ei ole vielä tiedossa;

 

G.  ottaa huomioon, että Puolan tasavallan hallitus on vastannut kattavasti ja ripeästi kaikkiin aiempiin komission esittämiin suosituksiin, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta Puolassa, ja tähdentää, että toteutettujen lainsäädäntötoimien ensisijaisena tavoitteena on oikeuslaitoksen uudistus ja että ne ovat unionin normien ja kansalaisten odotusten mukaisia;

1.  korostaa, että SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistetaan toissijaisuusperiaate aloilla, jotka eivät kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, ja sen mukaan unioni toimii ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita;

 

2.  toteaakin, että unionin toimielinten ei pitäisi puuttua uusiin lainsäädäntöaloitteisiin, kuten ehdotuksiin kansallista tuomarineuvostoa tai korkeinta oikeutta koskeviksi laeiksi, sillä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Puolan viranomaiset voivat parhaiten saavuttaa aloitteiden tavoitteet;

 

3.  palauttaa jälleen mieliin, että komission ja Puolan kesken on käynnissä pitkälle edenneet kuulemiset; korostaa, että edellä mainituilla aloilla tehtävistä muutoksista keskustellaan hallituksen, presidentin, opposition ja asiantuntijoiden sekä kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnallisten järjestöjen kesken;

 

4.  panee merkille, että Puolan kanssa käymässään vuoropuhelussa komissio viittaa käynnissä olevaan lainsäädäntömenettelyyn, ja näin siitä tulee maan sisäisen poliittisen keskustelun osapuoli, mikä ei helpota kiistaan liittyvien asiakysymysten ratkaisemista;

 

5.  pitää valitettavana, että esittäessään varaumia komissio toimii usein kaksinaismoraalisesti, sillä se tuomitsee hallitukset toimet, vaikka muissa jäsenvaltioissa on käytössä vastaavia toimia, kuten naisten ja miesten eri eläkeikä;

 

6.  painottaa, ettei tällaista keskustelua saa politisoida vaan sen olisi perustuttava tosiseikkoihin ja jäsenvaltioiden suvereniteetin kunnioittamiseen; katsoo, että tästä voi olla osoituksena sellaisten unionin tuomioistuimen käsiteltävänä olevien tapausten määrä, joissa on kyse sen tuomioiden jättämisestä täytäntöönpanematta; toteaa, että Puolalla on vain kaksi tällaista tapausta oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa eli selvästi vähemmän kuin joillakin muilla jäsenvaltioilla, joilla niitä saattaa olla jopa yksitoista;

 

7.  palauttaa mieliin, että toimivalta todeta oikeusvaltioperiaatteen vakavan tai vakavan ja jatkuvan rikkomisen vaara kuuluu neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle eikä komissiolle;

 

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille, Euroopan neuvostolle sekä Demokratiaa oikeusteitse -komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö