Procedūra : 2017/2931(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0594/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0594/2017

Debates :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 482kWORD 49k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (2017/2931(RSP))  
B8-0594/2017

Eiropas Parlaments,

 

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 2., 3., 4., 5. un 6. pantu, kas nosaka ES kompetences kategorijas un jomas,

 

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantu un subsidiaritātes principu,

 

–  ņemot vērā LES 7. pantu par varbūtību, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt vai vairākkārt nopietni pārkāpt tiesiskumu,

 

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

 

A.  tā kā pašreizējai Polijas valdībai ir plašākās valdīšanas pilnvaras valsts vēsturē kopš komunisma režīma krišanas;

 

B.  tā kā norit apspriešanās process starp Komisiju un Polijas valdību par Konstitucionālo tiesu un Valsts tiesu padomes un Augstākās tiesas reformu;

 

C.  tā kā saskaņā ar LES 7. pantu Padome un Eiropadome, nevis Komisija, ir kompetentas noteikt, ka pastāv tiesiskuma nopietnu un vairākkārtēju pārkāpumu varbūtība;

 

D.  tā kā Polija nekad nav atkāpusies no savas apņemšanās attiecībā uz tiesiskumu; tā kā tieši šis princips vada valdību virzienā uz vēlēšanu kampaņas laikā pieteikto reformu īstenošanu;

 

E.  tā kā saskaņā ar Līguma lojālas sadarbības principu Polija piedalās izsmeļošā dialogā ar Komisiju par valdības reformām un šajā ziņā sniedz visaptverošus paskaidrojumus gan Komisijai, gan dalībvalstīm;

 

F.  tā kā par izmaiņām tiesu sistēmā notiek plaša sabiedriska un politiska apspriešanās un tā kā Augstāko tiesu un Valsts Tiesu padomi reglamentējošā tiesību akta galīgā redakcija joprojām nav zināma;

 

G.  tā kā Polijas valdība ir izsmeļoši un savlaicīgi atbildējusi uz visiem iepriekšējiem Komisijas ieteikumiem par tiesiskumu Polijā, uzsverot, ka veiktie likumdošanas pasākumi, kuru galvenais mērķis ir tiesu sistēmas reforma, ir saskaņā ar Eiropas standartiem un atbilst sabiedrības gaidām šajā jomā,

 

1.  uzsver, ka saskaņā ar LES 5. pantu, kurā definēts subsidiaritātes princips jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas atbilstīgā apmērā un vienīgi tad, ja paredzētās darbības mērķus nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstis;

 

2.  tādēļ norāda, ka ES iestādēm nevajadzētu iejaukties, kad tiek pieņemti jaunu tiesību aktu priekšlikumi, piemēram, priekšlikumi par Valsts Tiesu padomi un Augstāko tiesu, jo to mērķus vislabāk var sasniegt Polijas iestādes, pamatojoties uz subsidiaritātes principu;

 

3.  atkārtoti uzsver, ka pašlaik notiek Eiropas Komisijas un Polijas īpaši tam paredzētas apspriedes; uzsver, ka izmaiņas minētajās jomās tiek apspriestas starp valdību, prezidentu, opozīciju un ekspertiem, kā arī nevalstiskām un sabiedriskām organizācijām;

 

4.  norāda, ka Komisija sarunās ar Poliju atsaucas uz notiekošu likumdošanas procesu un tādējādi kļūst par dalībnieci iekšējās politiskās debatēs, un tas neveicina domstarpību pilnīgu atrisināšanu;

 

5.  pauž nožēlu, ka Komisija, izsakot iebildumus, bieži piemēro dubultstandartus, jo tā nosoda valdību par tādiem pašiem pasākumiem, kādi tiek piemēroti arī citās dalībvalstīs, piemēram, atšķirīgu sieviešu un vīriešu pensionēšanās vecumu;

 

6.  uzsver, ka šāda veida debates nedrīkst politizēt un to pamatā ir jābūt faktiem un dalībvalstu suverenitātes ievērošanai; uzskata, ka daudzās lietas ES Tiesā par tās spriedumu nepildīšanu varētu būt rādītājs šajā ziņā; norāda, ka Polijai ir tikai divas šādas lietas pirmstiesas fāzē, kas ir daudz mazāk nekā dažām citām dalībvalstīm, kurām ir pat līdz 11 šādām lietām;

 

7.  atgādina, ka Padomes un Eiropadomes, nevis Komisijas, kompetencē ir noteikt, ka pastāv tiesiskuma nopietnu un vairākkārtēju pārkāpumu varbūtība;

 

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstīm, Eiropas Padomei un Eiropas Padomes komisijai “Demokrātija caur tiesībām”.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika