Postup : 2017/2931(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0594/2017

Predkladané texty :

B8-0594/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 345kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Európsky parlament,

 

–   so zreteľom na články 2, 3, 4, 5 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré vymedzujú druhy a oblasti právomocí EÚ;

 

–  so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a zásadu subsidiarity;

 

–  so zreteľom na článok 7 ZEÚ o riziku vážneho porušenia alebo závažného a pretrvávajúceho porušenia zásady právneho štátu;

 

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže súčasná poľská vláda má najsilnejší mandát na výkon moci v histórii krajiny od pádu komunizmu;

 

B.  keďže prebiehajú konzultácie medzi Európskou komisiou a poľskou vládou o Ústavnom súde, ako aj o reforme Štátnej súdnej rady a Najvyššieho súdu;

 

C.  keďže v súlade s článkom 7 ZEÚ právomoc rozhodnúť o riziku vážneho porušenia alebo závažného a pretrvávajúceho porušenia zásady právneho štátu majú Európska rada a Rada EÚ, a nie Európska komisia;

 

D.  keďže Poľsko nikdy nespochybnilo svoj záväzok dodržiavať zásadu právneho štátu; keďže touto zásadou sa riadi vláda pri zavádzaní reforiem, ktoré boli avizované počas volebnej kampane;

 

E.  keďže v súlade so zásadou lojálnej spolupráce stanovenou zmluvou Poľsko vedie s Európskou komisiou komplexný dialóg o reformách, ktoré vláda zavádza, a v súvislosti s tým poskytuje Komisii aj členským štátom vyčerpávajúce vysvetlenia ;

 

F.  keďže zmeny v súdnom systéme sú predmetom rozsiahlych verejných a politických konzultácií a doposiaľ nie je známa konečná podoba právnych predpisov týkajúcich sa Najvyššieho súdu a Štátnej súdnej rady;

 

G.  keďže vláda Poľskej republiky vyčerpávajúco a včas odpovedala na všetky predchádzajúce odporúčania Európskej komisie, ktoré sa týkali právneho štátu v Poľsku, pričom zdôraznila, že prijímané legislatívne opatrenia, ktorým hlavným cieľom je reformovať súdny systém, sú v súlade s európskymi normami a spĺňajú očakávania spoločnosti v tejto oblasti;

1.  zdôrazňuje, že na základe článku 5 ZEÚ, ktorý vymedzuje zásadu subsidiarity, sa stanovuje, že v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, Únia koná len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť;

 

2.  zdôrazňuje preto, že nové legislatívne návrhy, ako sú návrhy zákonov o Štátnej súdnej rade a Najvyššom súde, by nemali podliehať zásahom inštitúcií EÚ, pretože podľa zásady subsidiarity ich ciele najlepšie dosiahnu poľské orgány;

 

3.  opakuje, že pokračujú pokročilé konzultácie medzi Európskou komisiou a Poľskom; poukazuje na to, že zmeny v uvedených oblastiach sú predmetom diskusie medzi vládou, prezidentom, opozíciou a zároveň odborníkmi a mimovládnymi a spoločenskými organizáciami;

 

4.  konštatuje, že Európska komisia, ktorá vedie dialóg s Poľskom, poukazuje na prebiehajúci legislatívny proces, a tým sa stáva účastníkom vnútornej politickej diskusie, čo neprispieva k meritórnemu vyriešeniu sporu;

 

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia pri predkladaní svojich výhrad často uplatňuje dvojaké štandardy, keď obvinila vládu, že zavádza opatrenia, ktoré sa uplatňujú v iných členských štátoch, ako napríklad odlišný vek odchodu do dôchodku pre ženy a mužov;

 

6.  zdôrazňuje, že tento typ diskusie nemožno spolitizovať a musí sa zakladať na skutočnostiach a rešpektovaní suverenity členských štátov; domnieva sa, že počet prípadov na Súdnom dvore Európskej únie, ktoré sa týkajú nevykonania jeho rozsudkov, by mohol v tejto súvislosti byť hlavným kritériom; konštatuje, že Poľsko má len dva takéto prípady v predsúdnej fáze, čo je oveľa menej ako majú niektoré iné členské štáty, kde ich počet môže dosiahnuť až jedenásť;

 

7.  pripomína, že právomoc rozhodnúť o riziku vážneho porušenia alebo závažného a pretrvávajúceho porušenia zásady právneho štátu majú Európska rada a Rada EÚ, a nie Európska komisia;

 

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii, Rade, členským štátom EÚ, Rade Európy a Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia