Förfarande : 2017/2931(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0594/2017

Ingivna texter :

B8-0594/2017

Debatter :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 261kWORD 50k
6.11.2017
PE614.230v01-00
 
B8-0594/2017

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP))


Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (2017/2931(RSP))  
B8‑0594

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 

–   med beaktande av artiklarna 2, 3, 4, 5 och 6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som fastställer kategorier och områden av EU:s behörighet,

–  med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 7 i EU-fördraget om risk för allvarligt åsidosättande eller ett allvarligt och ihållande åsidosättande av rättsstatsprincipen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Polens sittande regering har det starkaste mandatet att utöva makt i landets historia efter kommunismens fall.

B.  Europeiska kommissionen samråder för närvarande med polska regeringen angående författningsdomstolen och reformen av det nationella rådet för domstolsväsendet och Högsta domstolen.

C.  I enlighet med artikel 7 i EU-fördraget är det rådet och Europeiska rådet som har behörighet att fastställa risk för allvarligt åsidosättande eller ett allvarligt och ihållande åsidosättande av rättsstatsprincipen, inte Europeiska kommissionen.

D.  Polen har aldrig ifrågasatt sitt engagemang för rättsstatsprincipen. Det är just denna princip som regeringen ansluter sig till vid genomförandet av de reformer som den gick till val på.

E.  Enligt fördragets princip om lojalt samarbete för Polen en omfattande dialog med Europeiska kommissionen om de reformer som regeringen genomfört och lämnar uttömmande klargöranden därom både till kommissionen och medlemsstaterna.

F.  Förändringarna i domstolsväsendet är föremål för ett brett offentligt och politiskt samråd och den slutliga utformningen av regleringarna för högsta domstolen och det nationella rådet för domstolsväsendet är ännu inte känd.

G.  Den polska regeringen har hittills i tid och på ett uttömmande sätt besvarat alla kommissionens rekommendationer angående rättsstatsprincipen i Polen och betonat att vidtagna lagstiftningsåtgärder, vilkas överordnade syfte är en reform av rättsväsendet, är förenliga med unionens normer och motsvarar samhällets förväntningar i detta avseende.

1.  Europaparlamentet understryker att enligt artikel 5 i EU-fördraget, där subsidiaritetsprincipen fastställs på de områden där unionen inte har exklusiv befogenhet, vidtar unionen åtgärder endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet påpekar därför att nya lagstiftningsprojekt, såsom förslag till lagstiftning för att det nationella rådet för domstolsväsendet och Högsta domstolen, inte bör vara föremål för ingripanden från unionsinstitutionerna, eftersom lagstiftningens mål enligt subsidiaritetsreglerna bäst uppnås av de polska myndigheterna.

3.  Europaparlamentet upprepar att det pågår långt framskridna samråd mellan kommissionen och Polen. Parlamentet betonar att ändringar på ovannämnda områden är föremål för diskussioner mellan regeringen, presidenten, oppositionen, men även mellan experter, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället.

4.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen i sin dialog med Polen hänvisar till den pågående lagstiftningsprocessen och deltar därmed i en inhemsk politisk debatt, vilket inte underlättar lösningen av tvisten.

5.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sina invändningar ofta tillämpar dubbla standarder och anklagar regeringen för att införa lösningar som tillämpas i andra medlemsstater, t.ex. olika pensionsålder för män och kvinnor.

6.  Europaparlamentet betonar att denna typ av debatt inte får politiseras samt att den måste bygga på fakta och respektera medlemsstaternas suveränitet. Parlamentet anser att en indikator i detta hänseende kan vara det antal ärenden vid Europeiska unionens domstol som rör icke verkställda domstolsbeslut. Parlamentet noterar att Polen endast har två sådana ärenden under det administrativa förfarandet, vilket är långt färre än vissa andra medlemsstater, där antalet kan uppgå till så många som elva.

7.  Europaparlamentet påminner om att det är rådet och Europeiska rådet som har behörighet att fastställa risk för allvarligt åsidosättande eller ett allvarligt och ihållande åsidosättande av rättsstatsprincipen, inte Europeiska kommissionen.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaterna, Europarådet och Europeiska kommissionen för demokrati genom lag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy