Postup : 2017/2931(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0595/2017

Předložené texty :

B8-0595/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0442

NÁVRH USNESENÍ
PDF 293kWORD 55k
10.11.2017
PE614.231v01-00
 
B8-0595/2017

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP))


Roberta Metsola za skupinu PPE
Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE
Josef Weidenholzer za skupinu S&D
Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP))  
B8-0595/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Ústavu Polské republiky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 o událostech poslední doby v Polsku a jejich dopadu na základní práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie(2),

–  s ohledem na doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 21. prosince 2016, jež doplňuje její doporučení ze dne 27. července 2016 s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v Polsku s ohledem na jmenování nového předsedy Ústavního soudu,

–  s ohledem na třetí doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 26. července 2017, v němž vyjadřuje své vážné znepokojení ohledně plánované reformy soudnictví v Polsku, která podle hodnocení Komise umocňuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, které již bylo uvedeno v postupu pro posílení právního státu, jejž Komise zahájila v lednu 2016,

–  s ohledem na odpověď polské vlády ze dne 20. února 2017, v níž odmítla tvrzení, že existuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, a na údajnou odpověď polské vlády ze dne 29. srpna 2017, v níž měla odmítnout námitky Komise proti reformě soudnictví a napadnout její schopnost posuzovat systém soudnictví,

–  s ohledem na řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila proti Polsku, včetně postupu ze dne 29. července 2017 a odůvodněného stanoviska ze dne 12. září 2017 týkajícího se zákona o řádné organizaci soudů, v nichž se uvádí, že polský zákon je v rozporu s unijním právem, zejména s čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), směrnice 2006/54 o rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání, a čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU) ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s prvním místopředsedou Komise Fransem Timmermansem 22. 3., 31. 8. a 6. 11 . 2017,

–  s ohledem na výměny názorů na schůzích Rady pro všeobecné záležitosti 16. 5. 2017 a 25. 9. 2017 o právním státě v Polsku,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 14. října 2016 k Zákonu o Ústavním soudu a na prohlášení předsedy Benátské komise, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad „zhoršující se situací“ v Polsku,

–  s ohledem na to, že 18. května byly z internetových stránek Ústavního soudu a jeho online právní databáze odstraněny tři rozsudky týkající se následujících případů: 9.03.2016 (K 47/15, ve kterém se prohlašuje, že změny, které přijala vláda v zákonu o Ústavním soudu, jsou protiústavní), 11.08.2016 (K 39/16, který zpochybňuje zákonnost hlavních ustanovení druhého zákona, kterým se mění fungování Ústavního soudu) a 7.11.2016 (K 44/16 o zákonnosti jmenování předsedy a místopředsedy Ústavního soudu),

–  s ohledem na přijetí čtyř zákonů na reformu soudnictví polským parlamentem v červnu a červenci 2017, a to: zákona, kterým se mění zákon o Národní škole soudnictví a státního zastupitelství, zákon o organizaci obecných soudů a některé další zákony („zákon o Národní škole soudnictví“), zákona, kterým se mění zákon o Státní soudní radě a některé další zákony („zákon o Státní soudní radě“); zákona, kterým se mění zákon o organizaci obecných soudů („zákon o organizaci obecných soudů“); a zákona o Nejvyšším soudu, který vyvolal závažné obavy ohledně porušení oddělení pravomocí a konce nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 18. července 2017, v němž vyjádřil znepokojení velké většiny vedoucích politických skupin v Parlamentu ohledně přijímaných zákonů na reformu soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského prezidenta ze dne 27. července 2017 vetovat dva sporné zákony, které polský parlament přijal dříve v témž měsíci a které vážně ohrozily nezávislost soudnictví v Polsku,

–  s ohledem na dva návrhy polského prezidenta týkající se Státní soudní rady a Nejvyššího soudu, které vzbuzují obavy, pokud jde o to, zda jsou v souladu s polskou ústavou, a neřeší problémy týkající se oddělení pravomocí a nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského Ústavního soudu ze dne 24. října 2017, podle nějž jsou pravidla pro volbu předsedů Nejvyššího soudu a valného shromáždění soudců Nejvyššího soudu neústavní,

–  s ohledem na dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17, aby bylo okamžitě zastaveno rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, který polská vláda neprovedla, a na obavy, že pokračující kácení způsobí „závažné a nevratné poškození“ pralesa, zatímco soudy budou na daném případě pracovat,

–  s ohledem na předběžná opatření ze dne 8. června 2017 vydaná Evropským soudem pro lidská práva, aby zastavil nucené návraty do Běloruska, s ohledem na návrhy předložené v lednu 2017 na změny zákona o cizincích polským ministrem vnitra, které vzbuzují obavy, pokud jde o jejich soulad s evropským a mezinárodním právem,

–  s ohledem na zákon o veřejných shromážděních v pozměněném znění z prosince 2016, který umožňuje přílišné omezování práva na shromažďování včetně stanovení priorit pro tzv. „pravidelná/opakovaná shromáždění“ věnovaná vlasteneckým, náboženským a historickým událostem a dává orgánů možnost zakazovat protidemonstrace,

–  s ohledem na zákon o Národním středisku pro rozvoj občanské společnosti z října 2017, který uvaluje na přístup k veřejnému financování pro organizace občanské společnosti včetně prostředků z EU kontrolu vlády, což vyvolává obavy, pokud jde o odpovídající financování nevládních organizací, včetně mimo jiné organizací pro práva žen,

–  s ohledem na zprávy mezinárodních nevládních organizací o stavu právního státu a základních práv v Polsku včetně zprávy Amnesty International ze dne 19. října 2017 nazvané „Polsko: V ulicích na obranu lidských práv“ a zprávu Human Rights Watch ze dne 24. října 2017 s názvem „Eroze brzd a protivah – útoky na právní stát a lidská práva v Polsku“,

–  s ohledem na stanoviska OBSE/ODIHR ze dne 5. května 2017 o návrhu změny zákona o Státní soudní radě a některých dalších zákonů Polské republiky; ze dne 22. srpna 2017 o návrhu zákona o Národním ústavu svobody svobody – centru pro rozvoj občanské společnosti; a ze dne 30. srpna 2017 o některých ustanoveních návrhu zákona o Nejvyšším soudu Polska, která poukázala na to, že navrhovaná ustanovení byla svou povahou neslučitelná s mezinárodními normami a závazky OBSE,

–  s ohledem na závěrečné připomínky k sedmé pravidelné zprávě o Polsku, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne 31. října 2016, jež vyzvala Polsko, aby podniklo kroky k ochraně nezávislosti Ústavního soudu a soudnictví a k přesnějšímu vymezení trestného činu terorismu, s cílem bránit jeho zneužívání,

–  s ohledem na kanadské vystoupení ze dne 9. května 2017 na zasedání Rady OSN pro lidská práva v souvislosti se všeobecným pravidelným přezkumem týkajícím se Polska a na dopis ze dne 23. října 2017 adresovaný Polsku vysokým komisařem OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na úvodní poznámky zvláštního zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a právníků ze dne 27. října 2017 po oficiální návštěvě Polska, v nichž vyjádřil znepokojení ohledně nezávislosti polského soudnictví,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2188(2017) ze dne 11. října 2017 „Nové hrozby pro právní stát v členských státech Rady Evropy: vybrané příklady“,

–  s ohledem na opakované masové protesty proti vládní politice a právním předpisům, včetně „černého protestu“, který proběhl v říjnu 2016 a zabránil změně současného zákona o interrupcích, „pochodu svobody“, který se uskutečnil 6. května 2017, a protestů, které proběhly v červenci 2017 po přijetí zákonů o reformě soudnictví,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů; vzhledem k tomu, že dodržování těchto hodnot odhlasoval polský lid v referendu v roce 2003;

B.  vzhledem k tomu, že článek 9 polské ústavy uvádí, že Polská republika musí dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázána;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě presumpce vzájemné důvěry v to, že členské státy budou jednat ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy zakotvenými v EÚLP a v Listině základních práv;

D.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena, a vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady Unie;

E.  vzhledem k tomu, že mezi tyto zásady patří: zákonnost, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralistického procesu přijímání právních předpisů, právní jistota, vyloučení svévolných výkonných pravomocí, nezávislé a nestranné soudy, účinný soudní přezkum zahrnující důsledné dodržování základních práv a rovnost před zákonem;

F.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci, což je zohledněno rovněž v článku 10 polské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že je třeba chránit svobodu sdružování; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád; vzhledem k tomu, že by měly být dostatečně financovány nevládní organizace;

H.  vzhledem k tomu, že to, že polská vláda odmítá provést rozhodnutí Soudního dvora EU o zákazu těžby dřeva v Bělověžském pralese a respektovat prozatímní příkazy ESLP týkající se navracení do Běloruska, jednoznačně dokládá, že Polsko nedodržuje Smlouvy EU;

I.  vzhledem k tomu, že desítky demonstrantů jsou stíhány podle přestupkového zákona a v některých případech podle trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že více než 300 osob bylo údajně předvoláno na policii v souvislosti s účastí na protestech v říjnu 2017;

J.  vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv, EÚLP a judikatury ESLP souvisí sexuální a reprodukční zdraví žen s řadou lidských práv, včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči, práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě;

1.  zdůrazňuje, že je bezpodmínečně nutné zaručit, aby byly dodržovány společné evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě a aby byla respektována základní práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie;

2.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svých usneseních ze dne 13. dubna 2016 a ze dne 14. září 2016; opětovně vyjadřuje zejména své znepokojení nad rychlým legislativním vývojem v řadě oblastí bez řádných konzultací nebo možnosti nezávislého a legitimního ústavního přezkumu, v důsledku čehož hrozí systematické oslabování základních lidských práv, demokratických kontrol a protivah a právního státu; znovu vyjadřuje znepokojení nad takovými změnami především v oblasti veřejnoprávních sdělovacích prostředků, v trestním právu, zákoně o policii, zákoně o veřejné službě, zákoně o boji proti terorismu, zákoně o nevládních organizacích a v azylovém zákoně a v oblasti svobody shromažďování a práv žen;

3.  vyjadřuje hluboké politování a rostoucí znepokojení nad tím, že nebylo nalezeno kompromisní řešení fundamentálního problému řádného fungování ústavního soudu (jeho nezávislosti a legitimity a zveřejňování a provádění jeho rozsudků), což vážně oslabuje polskou ústavu a demokracii a právní stát v Polsku; s hlubokým politováním poukazuje na to, že polská vláda odmítá zohledňovat konstruktivní kritiku ze strany polské veřejnosti a vnitrostátních, mezinárodních a evropských institucí a že neoznámila žádná opatření, jimiž by na tyto výhrady reagovala;

4.  je hluboce znepokojen přepracováním právních předpisů týkajících se polského soudnictví, zejména pokud jde o možné strukturální oslabení nezávislosti soudnictví a právního státu v Polsku;

5.  bere na vědomí, že dne 27. července 2017 vetoval prezident Duda dva kontroverzní zákony, které schválil polský parlament, s odvoláním na to, že byly neslučitelné s polskou ústavou a že vážně ohrožovaly nezávislost soudnictví v Polsku; vyzývá k rozsáhlé diskusi o reformě soudnictví, která by měla respektovat zásady právního státu, právní předpisy EU a evropské normy nezávislosti soudnictví, na celostátní úrovni se všemi příslušnými aktéry; vyzývá polského prezidenta, aby nepodepisoval nové zákony, pokud nebudou plně zaručovat nezávislé soudnictví;

6.  podporuje doporučení týkající se právního státu vydaná Komisí i řízení o nesplnění povinnosti vedená s Polskem kvůli porušování práva EU; bere na vědomí odhodlání Komise coby strážkyně Smluv sledovat situaci v Polsku a plnění jejích doporučení polskými orgány a nadále Polsku nabízet plnou podporu při hledání vhodných řešení k posílení právního státu;

7.  naléhavě vyzývá polský parlament a vládu, aby plně provedly veškerá doporučení Komise a Benátské komise a aby se zdržely jakýchkoli reforem, které by ohrozily právní stát, a zejména nezávislost soudnictví; v této souvislosti vyzývá k odložení přijetí veškerých zákonů, dokud Komise a Benátská komise neprovedou řádné posouzení;

8.  vyzývá polskou vládu, aby splnila dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17 a aby okamžitě zastavila rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, které s sebou nese riziko závažného a nevratného poškození tohoto místa zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO; vyzývá polskou vládu, aby zastavila hromadné navracení osob do Běloruska v souladu se závaznými prozatímními příkazy ESLP z června 2017 a aby zajistila, že každý, kdo vyjádří záměr požádat o azyl nebo mezinárodní ochranu na polských hranicích získá plný přístup k polskému azylovému řízení v souladu s mezinárodními závazky a právem EU;

9.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala právo na svobodu shromažďování, tedy aby ze současného zákona o shromažďování odstranila ustanovení upřednostňující „cyklická“ shromáždění schválená vládou; naléhavě žádá příslušné orgány, aby se zdržely uplatňování trestních postihů vůči účastníkům pokojných shromáždění nebo protidemonstrací a aby zastavily trestní stíhání pokojných demonstrantů;

10.  vyzývá polskou vládu, aby zrušila zákon o zřízení Národního centra rozvoje občanské společnosti, který bání přístupu klíčových skupin občanské společnosti k veřejnému financování, a aby zajistila spravedlivé, nestranné a transparentní přidělování veřejných prostředků občanské společnosti s cílem zaručit pluralitní zastoupení;

11.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o policejním sledování lídrů opozice a občanské společnosti, o němž informovaly sdělovací prostředky, a naléhavě vyzývá polské orgány, aby tyto informace vyšetřily a aby plně respektovaly soukromí všech občanů;

12.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala všechna ustanovení týkající se právního státu a základních práv zakotvená ve Smlouvách, Listině základních práv, EÚLP a mezinárodních lidskoprávních normách a aby vedla přímý dialog s Komisí;

13.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně poskytovala podrobné a transparentní informace o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních;

14.  je přesvědčen, že současná situace v Polsku představuje jednoznačné riziko závažného porušování hodnot uvedených v článku 2 SEU; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 písm. a) jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu s cílem uspořádat hlasování v plénu o odůvodněném návrhu vyzývajícím Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU;

15.  opakuje, že je třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se účastní všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem ochránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahujícím doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech)(3);

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a OBSE.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0123.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0344.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právní upozornění - Ochrana soukromí