Procedure : 2017/2931(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0595/2017

Indgivne tekster :

B8-0595/2017

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0442

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 287kWORD 58k
10.11.2017
PE614.231v01-00
 
B8-0595/2017

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP))


Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen
Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen
Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (2017/2931(RSP))  
B8‑0595/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Republikken Polens forfatning,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, (EMD)

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2014 om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158),

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om situationen i Polen(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2016 om den seneste udvikling i Polen og dens indvirkning på de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(2),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 21. december 2016 vedrørende retsstatsprincippet, der supplerer dens henstilling af 27. juli 2016, under hensyntagen til den seneste udvikling i Polen i lyset af udnævnelsen af en ny formand for forfatningsdomstolen,

–  der henviser til Kommissionens tredje henstilling om retsstatsprincippet af 26. juli 2017, hvori den udtrykker sin dybe bekymring over den planlagte reform af retsvæsenet i Polen, hvilket efter Kommissionens vurdering øger den systemiske trussel mod retsstatsprincippet i Polen, som allerede blev udpeget under den procedure vedrørende reststatsprincippet, som Kommissionen indledte i januar 2016,

–  der henviser til den polske regerings svar af 20. februar 2017, hvori den afviste tanken om, at der var en systemisk trussel mod retsstaten i Polen, og til det svar, som den polske regering rapporteres at have afgivet den 29. august 2017, hvori den afviste Kommissionens klagepunkter vedrørende reformer af retsvæsenet og anfægtede dens kompetence til at vurdere retssystemet,

–  der henviser til de traktatbrudssager, som Kommissionen har indledt mod Polen, herunder proceduren af 29. juli 2017 og den begrundede udtalelse af 12. september 2017 vedrørende loven om organisationen af almindelige domstole, som fastslog, at den polske lovgivning er uforenelig med EU-retten, især artikel 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), direktiv 2006/54 om ligestilling på beskæftigelsesområdet, og artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), læst i sammenhæng med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til de drøftelser, der fandt sted i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, den 22. marts, 31. august og 6. november 2017,

–  der henviser til de drøftelser, der fandt sted på samlingerne i Rådet for Almindelige Anliggender den 16. maj 2017 og 25. september 2017 om retsstatsforholdene i Polen,

–  der henviser til udtalelse af 14. oktober 2016 fra Venedigkommissionen om loven om forfatningsdomstolen og til erklæring af 24. januar 2017 fra formanden for Venedigkommissionen, hvori han giver udtryk for sin dybe bekymring over situationen i Polen, der er i stadig forværring,

–  der henviser til, at der den 18. maj 2017 fra forfatningsdomstolen websted og dets onlinedatabase blev fjernet tre afgørelser, som vedrørte følgende domme: dom af 9. marts 2016 (K 47/15, hvori det erklæredes, at de ændringer, som regeringen vedtog til loven om forfatningsdomstolen, var forfatningsstridige), dom af 11. august 2016 (K 39/16, hvori lovligheden af de vigtigste bestemmelser i den anden lov om ændring af forfatningsdomstolens virkemåde anfægtedes) og dom af 7. november 2016 (K 44/16 om lovligheden af udnævnelsen af formanden og næstformanden for forfatningsdomstolen),

–  der henviser til det polske parlaments vedtagelse i juni og juli 2017 af fire love om reform af retsvæsenet, nemlig: loven om ændring af loven om den nationale skole for retsvæsenet og statsadvokaturen, loven om organisationen af almindelige domstole og visse andre love ("lov om den nationale skole for retsvæsenet"); loven om ændring af loven om det nationale råd for retsvæsenet og visse andre love ("lov om det nationale råd for retsvæsenet"); loven om ændring af loven om organisationen af almindelige domstole ("loven om organisationen af almindelige domstole"); og loven om højesteret, der har givet anledning til alvorlige bekymringer om krænkelse af magtens tredeling og domstolenes uafhængighed,

–  der henviser til skrivelse fra Europa-Parlamentets formand af 18. juli 2017, hvori det store flertal af formændene for de politiske grupper i Parlamentet udtrykker deres bekymring over de vedtagne love om reform af retsvæsenet,

–  der henviser til den polske præsident beslutning af 27. juli 2017 om at nedlægge veto mod to kontroversielle love, der var blevet vedtaget af det polske parlament tidligere på måneden, og som alvorligt truede retsvæsenets uafhængighed i Polen,

–  der henviser til de to forslag fra den polske præsident vedrørende det nationale råd for retsvæsenet og højesteret, som giver anledning til betænkeligheder med hensyn til, hvorvidt de er i overensstemmelse med den polske forfatning, og som ikke løse problemerne omkring magtens adskillelse eller retsvæsenets uafhængighed,

–  der henviser til afgørelse fra den polske forfatningsdomstol af 24. oktober 2017, der fastslår, at reglerne for valg af præsidenten for højesteret og formanden for generalforsamlingen af dommere ved højesteret er forfatningsstridige,

–  der henviser til den midlertidige kendelse, der blev afsagt af EU-Domstolen den 27. juli 2017 i sag C-441/17, om at standse den omfattende skovning i Bialowieza-skoven, som ikke er blevet implementeret af den polske regering, og at til frygten for, at den fortsatte skovdrift vil forvolde "alvorlig og uoprettelig skade" på skoven, mens retten arbejder på sagen,

–  der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols midlertidige kendelser af 8. juni 2017 om at standse de summariske tilbagesendelser til Hviderusland; der henviser til de forslag, der blev fremsat af Polens indenrigsminister i januar 2017 om ændring af udlændingeloven, og som giver anledning til betænkeligheder for så vidt angår deres forenelighed med EU-retten og folkeretten,

–  der henviser til loven om offentlige forsamlinger, som ændret i december 2016, der giver mulighed for urimelige begrænsninger af forsamlingsfriheden, herunder prioritering af såkaldte "regelmæssige/tilbagevendende forsamlinger" i tilknytning til patriotiske, religiøse og historiske begivenheder, og myndighedernes mulighed for at forbyde moddemonstrationer,

–  der henviser til loven om det nationale center for udvikling af civilsamfundet fra oktober 2017, som bringer adgangen til offentlig finansiering for civilsamfundets organisationer, herunder fra EU-fonde, under regeringens kontrol, hvilket giver anledning til bekymringer om den tilstrækkelige finansiering af NGO'er, herunder bl.a. kvinderettighedsorganisationer,

–  der henviser til rapporter fra internationale NGO'er om retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Polen, herunder Amnesty Internationals rapport af 19. oktober 2017 med titlen "Poland: On the streets to defend human rights" (Polen: På gaden til forsvar for menneskerettighederne) og rapport fra Human Rights Watch af 24. oktober 2017 med titlen "Eroding Checks and Balances - Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland" (Undergravning af systemet med kontrol og magtadskillelse – retsstaten og menneskerettighederne under angreb i Polen),

–  der henviser til OSCE/ODIHR's udtalelse af 5. maj 2017 om udkast til ændringer til loven om nationale råd for retsvæsenet og visse andre polske retsakter; udtalelse af 22. august 2017 om lovforslag om det nationale frihedsinstitut som et center for udvikling af civilsamfundet; og udtalelse af 30. august 2017 om visse bestemmelser i lovforslaget om Polens højesteret, hvori det påpegedes, at de foreslåede bestemmelser var uforenelige med internationale standarder og OSCE's forpligtelser,

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger om den syvende periodiske rapport om Polen, der blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 31. oktober 2016, hvori Polen opfordredes til at tage skridt til at beskytte forfatningsdomstolens og domstolenes uafhængighed, og mere præcist at definere lovovertrædelsen terrorisme med henblik på at sikre mod misbrug,

–  der henviser til Canadas bemærkninger af 9. maj 2017 på mødet i FN's Menneskerettighedsråd i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang af Polen, og til skrivelse af 23. oktober 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder til Polen,

–  der henviser til de foreløbige bemærkninger om det officielle besøg til Polen af 27. oktober 2017 fra FN's særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed, hvori de udtrykte bekymring over situationen for retsvæsenets uafhængighed i Polen,

–  der henviser til resolution 2188 (2017) af 11. oktober 2017 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling "New threats to the rule of law in Council of Europe member States: selected examples", (Nye trusler mod retsstatsprincippet i Europarådets medlemslande: udvalgte eksempler),

–  der henviser til de gentagne massedemonstrationer mod regeringens politikker og lovgivning, herunder "Black Protest" (den sorte protest) i oktober 2016, som forhindrede en ændring til den nugældende abortlovgivning, "Freedom march" (frihedsmarchen) af 6. maj 2017, og protesterne i juli 2017 efter vedtagelsen af love om reform af retsvæsenet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal, der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikke-diskrimination, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd; der henviser til, at efterlevelsen af disse værdier blev godkendt af den polske befolkning ved folkeafstemningen i 2003;

B.  der henviser til, at den polske forfatnings artikel 9 fastslår, at Republikken Polen skal overholde de folkeretlige bestemmelser, som er bindende for den;

C.  der henviser til, at EU baserer sit virke på en formodning om gensidig tillid til, nemlig at medlemsstaterne overholder de demokratiske spilleregler, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i EMRK og chartret om grundlæggende rettigheder;

D.  der henviser til, at retsstatsprincippet er en af de fælles værdier, som EU bygger på, og at Kommissionen sammen med Parlamentet og Rådet i henhold til traktaterne er ansvarlige for at sikre, at retsstatsprincippet overholdes som en grundlæggende værdi i EU, samt at EU's lovgivning, værdier og principper respekteres;

E.  der henviser til, at disse principper omfatter: legalitetsprincippet, herunder en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den udøvende magt, uafhængige og upartiske domstole, en effektiv domstolsprøvelse, hvorved det bl.a. kontrolleres, at de grundlæggende rettigheder overholdes, og lighed for loven;

F.  der henviser til, at princippet om domstolenes uafhængighed er nedfældet i artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i EMRK og ligeledes er et afgørende element i det demokratiske princip om magtens tredeling, som også er afspejlet i artikel 10 i den polske forfatning;

G.  der henviser til, at forsamlingsfriheden bør beskyttes; der henviser til, at et levende civilsamfund og pluralistiske medier spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme et åbent og pluralistisk samfund, offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces og en styrkelse af regeringernes ansvar; der henviser til, at NGO'er bør finansieres tilstrækkeligt;

H.  der henviser til, at den polske regerings afvisning af at implementere EU-Domstolens kendelse om skovdrift i Bialowieza-skoven og dens nægtelse af at overholde en midlertidig kendelse fra EMD om tilbagesendelser til Hviderusland er synlige symboler på, at Polen ikke efterlever EU-traktaterne;

I.  der henviser til, at snesevis af demonstranter er blevet udsat for retsforfølgning i henhold til loven om småforbrydelser og i nogle tilfælde i henhold til straffeloven; der henviser til, at over 300 mennesker er blevet indkaldt til afhøring hos politiet i forbindelse med deres deltagelse i demonstrationerne i oktober 2017;

J.  der henviser til, at kvinders seksuelle og reproduktive sundhed i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder, EMRK og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er knyttet til en række menneskerettigheder, herunder retten til liv og værdighed, frihed for umenneskelig og nedværdigende behandling, retten til adgang til sundhedsydelser, retten til privatlivets fred, retten til uddannelse og forbuddet mod forskelsbehandling, hvilket også er afspejlet i den polske forfatning;

1.  understreger, at det er afgørende vigtigt at overholde de fælles europæiske værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU og i den polske forfatning, og at sikre de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

2.  gentager sit standpunkt som udtrykt i beslutninger af 13. april 2016 og 14. september 2016; gentager navnlig sin bekymring over den hastige lovgivningsmæssige udvikling, der finder sted på mange områder, uden behørig høring eller mulighed for en uafhængig og legitime forfatningsmæssige prøvelse, hvilket risikerer at føre til en systematisk underminering af grundlæggende menneskerettigheder, den demokratiske kontrol og magtadskillelse og retsstatsprincipperne; gentager navnlig sin bekymring vedrørende sådanne ændringer inden for offentlige medier, straffeloven, lovgivningen om politiet, lovgivningen om offentligt ansatte, lovgivningen om terrorbekæmpelse, lovgivningen om NGO'er, asyllovgivningen, forsamlingsfriheden og kvinders rettigheder;

3.  beklager på det kraftigste og med stigende bekymring, at der ikke er fundet en kompromisløsning på det grundlæggende problem med den korrekte funktion af forfatningsdomstolen (dets uafhængighed og legitimitet samt offentliggørelsen og gennemførelsen af alle dens domme), hvilket i alvorlig grad undergraver den polske forfatning og demokratiet og retsstatsprincippet i Polen; påpeger med dyb beklagelse, at den polske regering nægter at tage hensyn til den konstruktive kritik fra den polske offentlige og nationale og internationale institutioner samt EU-institutioner, og at der ikke er bebudet foranstaltninger til at løse disse problemer;

4.  er dybt bekymret over det nye udkast til lovgivning vedrørende det polske retsvæsen, specifikt hvad angår dets potentiale til strukturelt at underminere retsvæsenets uafhængighed og svække retsstatsprincippet i Polen;

5.  bemærker, at præsident Duda den 27. juli 2017 nedlagde veto mod to kontroversielle love, der var blevet vedtaget af det polske parlament, som værende uforenelige med den polske forfatning, idet han hævdede, at de alvorligt truede retsvæsenets uafhængighed i Polen; opfordrer til en omfattende debat på nationalt plan med alle relevante interessenter om en reform af retsvæsenet, som bør fastholde retsstatsprincippet og overholde EU-retten og europæiske standarder for domstolenes uafhængighed; opfordrer den polske præsident til ikke at undertegne nye love, medmindre de giver fuld garanti for retsvæsenets uafhængighed;

6.  bakker op om Kommissionens henstillinger om reststatsprincippet, samt de traktatbrudsprocedurer, den har indledt mod Polen for overtrædelse af EU-lovgivningen; anerkender Kommissionens bestræbelser på i sin egenskab af traktaternes vogter at overvåge situationen i Polen og opfølgningen på sine henstillinger fra de polske myndigheders side, samtidig med at den fortsat tilbyder Polen fuld støtte til at finde passende løsninger til styrkelse af retsstatsprincippet;

7.  opfordrer indtrængende det polske parlament og den polske regering til fuldt ud at gennemføre alle henstillinger fra Kommissionen og Venedigkommissionen, og til at afholde sig fra at foretage nogen reformer, som vil bringe respekten for retsstatsprincippet, og navnlig domstolenes uafhængighed, i fare; opfordrer i denne henseende til, at vedtagelsen af enhver lov udsættes, indtil Kommissionen og Venedigkommissionen har foretaget en behørig vurdering;

8.  opfordrer den polske regering til at efterkomme den midlertidige kendelse fra EU-Domstolen af 27. juli 2017 i sag C-441/17 og omgående standse den omfattende skovdrift i Bialowieza-skoven, som risikerer at forvolde alvorlig og uoprettelig skade på denne UNESCO-verdensarvslokalitet; opfordrer den polske regering til at sætte en stopper for summariske tilbagesendelser til Hviderusland med henblik på at efterkomme Menneskerettighedsdomstolens bindende foreløbige kendelser fra juni 2017, og til at sikre, at enhver, der udtrykker en hensigt om at søge asyl eller international beskyttelse ved Polens grænser, har fuld adgang til den polske asylprocedure i overensstemmelse med internationale forpligtelser og EU-retten;

9.  opfordrer den polske regering til at respektere retten til forsamlingsfrihed ved i den nuværende lov om forsamling at fjerne de bestemmelser, der giver prioritet til regeringsgodkendte "cykliske" forsamlinger; opfordrer indtrængende myndighederne til at afstå fra at anvende strafferetlige sanktioner over for personer, der deltager i fredelige forsamlinger eller moddemonstrationer, og til at frafalde straffesagerne mod fredelige demonstranter;

10.  opfordrer den polske regering til at ophæve loven om oprettelse af et nationalt center for udvikling af civilsamfundet, som hindrer adgangen til statslig finansiering for kritiske grupper i civilsamfundet, og til at sikre, at fordelingen af offentlige midler til civilsamfundet foregår på en fair, upartisk og gennemsigtig måde, der sikrer pluralistisk repræsentation;

11.  giver udtryk for sin bekymring over medierapporter om politiovervågning af oppositionen og civilsamfundsledere og opfordrer indtrængende de polske myndigheder til at undersøge disse rapporter og til fuldt ud at respektere privatlivets fred for alle borgere;

12.  opfordrer den polske regering til at overholde alle bestemmelser vedrørende retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i traktaterne, chartret om grundlæggende rettigheder, EMRK og de internationale menneskerettighedsstandarder, og til at gå i direkte dialog med Kommissionen;

13.  opfordrer Kommissionen til på gennemsigtig vis at holde Parlamentet regelmæssigt og grundigt underrettet om de fremskridt, der gøres, og de foranstaltninger, der træffes;

14.  mener, at den nuværende situation i Polen udgør en klar risiko for en alvorlig tilsidesættelse af værdierne i artikel 2 i TEU; pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at udarbejde en særlig betænkning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 83, stk. 1, litra a), med henblik på afholdelse af en afstemning på plenarmødet om et begrundet forslag, der opfordrer Rådet til at handle i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i TEU;

15.  gentager, at der er behov for en regelmæssig overvågnings- og dialogproces, der involverer alle medlemsstater, med henblik på at værne om EU's grundlæggende værdier, demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, der involverer Rådet, Kommissionen og Parlamentet, som det fremhæves i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(3);

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, Polens præsident, regering og parlament, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og OSCE.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0123.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0344.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik