Διαδικασία : 2017/2931(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0595/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0595/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0442

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 521kWORD 61k
10.11.2017
PE614.231v01-00
 
B8-0595/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP))


Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Josef Weidenholzer εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP))  
B8‑0595/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία και τις επιπτώσεις τους στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, που συμπληρώνει τη σύστασή της της 27ης Ιουλίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην Πολωνία υπό το φως του διορισμού νέου Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη σύσταση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου της 26ης Ιουλίου 2017, στην οποία εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Πολωνία, η οποία, κατά την αξιολόγηση της Επιτροπής, ενισχύει τη συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία που εντοπίστηκε ήδη στη διαδικασία για το κράτος δικαίου που κινήθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την απάντηση της Πολωνικής Κυβέρνησης, της 20ής Φεβρουαρίου 2017, με την οποία απορρίπτεται η ιδέα της ύπαρξης συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία, καθώς και την απάντηση της Πολωνικής Κυβέρνησης, της 29ης Αυγούστου 2017, που απορρίπτει τις ενστάσεις της Επιτροπής για τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού τομέα και θέτει υπό αμφισβήτηση την αρμοδιότητά της να αξιολογήσει το σύστημα δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη τις διαδικασίες επί παραβάσει που ξεκίνησε η Επιτροπή κατά της Πολωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της 29ης Ιουλίου 2017, και την αιτιολογημένη γνώμη της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τον νόμο περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων, στην οποία αναφέρεται ότι ο πολωνικός νόμος είναι ασύμβατος με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως με το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), την οδηγία 2006/54 για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, καθώς και με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Frans Timmermans, στις 22 Μαρτίου, στις 31 Αυγούστου και στις 6 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 16ης Μαΐου 2017 και της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 14ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τον νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής της Βενετίας, της 24ης Ιανουαρίου 2017, όπου εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την «επιδεινούμενη κατάσταση» στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη την αφαίρεση, στις 18 Μαΐου 2017, από τον ιστότοπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ηλεκτρονική νομική βάση δεδομένων του, των τριών ετυμηγοριών που αφορούσαν τις ακόλουθες αποφάσεις: 9.03.2016 (K 47/15, που ορίζει ότι οι αλλαγές που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση στον νόμο περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αντισυνταγματικές), 11.08.2016 (K 39/16, που αμφισβητεί τη νομιμότητα των κύριων διατάξεων του δεύτερου νόμου που τροποποιεί τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου) και 7.11.2016 (K 44/16 περί της νομιμότητας του διορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου),

–  έχοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2017, το Πολωνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τέσσερεις νόμους για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, και συγκεκριμένα: τον νόμο για την τροποποίηση του νόμου περί της Εθνικής Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων, του νόμου περί της οργάνωσης των τακτικών δικαστηρίων και ορισμένων άλλων νόμων («νόμος περί της Εθνικής Σχολής Δικαστών»)· τον νόμο περί τροποποιήσεως του νόμου περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και ορισμένων άλλων νόμων («νόμος περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης»)· τον νόμο περί τροποποιήσεως του νόμου περί οργανώσεως των τακτικών δικαστηρίων («νόμος περί οργανώσεως των τακτικών δικαστηρίων»)· και τον νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήγειρε σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών και το τέλος της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2017, όπου εκφράζει τις ανησυχίες της μεγάλης πλειοψηφίας των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τους νόμους που ψηφίστηκαν για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της Πολωνίας, της 27ης Ιουλίου 2017, να θέσει βέτο σε δύο αμφιλεγόμενες νόμους που είχαν ψηφιστεί από το Πολωνικό Κοινοβούλιο νωρίτερα τον ίδιο μήνα και οι οποίοι απειλούσαν σοβαρά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τις δύο προτάσεις του Προέδρου της Πολωνίας όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο, οι οποίες δημιουργούν ανησυχίες για το κατά πόσον είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα της Πολωνίας, και οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάκριση των εξουσιών ή με την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, της 24ης Οκτωβρίου 2017, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι κανόνες για την εκλογή των Προέδρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Γενικής Συνέλευσης Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι αντισυνταγματικοί,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή διάταξη που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 27 Ιουλίου 2017 στην υπόθεση C-441/17 να σταματήσει η ευρείας κλίμακας υλοτομία στο δάσος Bialowieza, και η οποία δεν εφαρμόστηκε από την Πολωνική Κυβέρνηση, και τους φόβους ότι η συνεχιζόμενη υλοτομία θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία» για το δάσος, ενόσω το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση,

–  έχοντας υπόψη τις προσωρινές διατάξεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 Ιουνίου 2017 προκειμένου να σταματήσουν οι συνοπτικές διαδικασίες επαναπροώθησης προς τη Λευκορωσία· έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικών, του Ιανουαρίου 2017, για τροποποιήσεις στον νόμο περί αλλοδαπών, οι οποίες προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί δημοσίων συναθροίσεων, όπως τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, ο οποίος επιτρέπει υπερβολικούς περιορισμούς στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης προτεραιότητας στις αποκαλούμενες «τακτικές/κυκλικές συναθροίσεις» που είναι αφιερωμένες σε πατριωτικά, θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα, και της δυνατότητας που δίδεται στις αρχές να απαγορεύσουν τις αντιδιαδηλώσεις,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο περί του Εθνικού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, του Οκτωβρίου 2017, ο οποίος θέτει την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και από κονδύλια της ΕΕ, υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, γεγονός που γεννά ανησυχίες όσον αφορά την επαρκή χρηματοδότηση των ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις από διεθνείς ΜΚΟ σχετικά με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας, της 19ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Πολωνία: Στους δρόμους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 24ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Διάβρωση των ελέγχων και των ισορροπιών - το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση στην Πολωνία»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, της 5ης Μαΐου 2017, σχετικά με τα σχέδια τροποποιήσεων στον νόμο περί του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και σε ορισμένους άλλους νόμους της Πολωνίας· της 22ας Αυγούστου 2017, επί του σχεδίου νόμου της Πολωνίας σχετικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Ελευθερίας - Κέντρο για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας Πολιτών· και της 30ής Αυγούστου 2017 σχετικά με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας, όπου τονίζεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις είναι εγγενώς ασύμβατες με τα διεθνή πρότυπα και τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις επί της έβδομης περιοδικής έκθεσης για την Πολωνία, που ενέκρινε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 31 Οκτωβρίου 2016, με την οποία κάλεσε την Πολωνία να λάβει μέτρα για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του δικαστικού σώματος, και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το αδίκημα της τρομοκρατίας, προκειμένου να υπάρξει προστασία έναντι καταχρήσεων,

–  έχοντας υπόψη την παρέμβαση του Καναδά, της 9ης Μαΐου 2017, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης για την Πολωνία, καθώς και την επιστολή που απηύθυνε στις 23 Οκτωβρίου 2017ο Ύπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ προς την Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την επίσημη επίσκεψη στην Πολωνία, στις 27 Οκτωβρίου 2017, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, όπου εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2188(2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 11ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Νέες απειλές κατά του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης: επιλεγμένα παραδείγματα»,

–  έχοντας υπόψη τις επανειλημμένες μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών και της νομοθεσίας της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της «Μαύρης Διαμαρτυρίας» του Οκτωβρίου 2016, η οποία απέτρεψε μια αλλαγή στον ισχύοντα νόμο περί αμβλώσεων, της «Πορείας Ελευθερίας» της 6ης Μαΐου 2017, και των διαδηλώσεων του Ιουλίου 2017, οι οποίες ακολούθησαν την έγκριση των νόμων για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α,  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, εντός μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στις αξίες αυτές εγκρίθηκε από τον πολωνικό λαό σε δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2003·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πολωνικού Συντάγματος ορίζει ότι η Δημοκρατία της Πολωνίας σέβεται το διεθνές δίκαιο που τη δεσμεύει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης, ήτοι ότι τα κράτη μέλη ενεργούν συμφώνως προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έχουν την ευθύνη, βάσει των Συνθηκών, να κατοχυρώνουν τον σεβασμό του κράτους δικαίου ως θεμελιώδη αξία της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ γίνονται σεβαστές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν: τη νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία θέσπισης νόμων· την ασφάλεια δικαίου· την απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια· αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο καθώς και πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· και ισότητα ενώπιον του νόμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, και αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η οποία επίσης αποτυπώνεται στο άρθρο 10 του πολωνικού Συντάγματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών και τα πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της Πολωνικής Κυβέρνησης να εφαρμόσει τη διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την υλοτομία στο δάσος Bialowieza και η άρνησή της να τηρήσει τις προσωρινές διατάξεις του ΕΔΑΔ για τις επαναπροωθήσεις στη Λευκορωσία αποτελούν ορατά σύμβολα μη τήρησης των Συνθηκών της ΕΕ από την Πολωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες διαδηλωτές έχουν αντιμετωπίσει δικαστικές διαδικασίες βάσει του κώδικα περί πταισμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 300 άτομα φέρονται να έχουν κλητευθεί από την αστυνομία σε σχέση με τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του Οκτωβρίου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, και η απαγόρευση των διακρίσεων, όπως αποτυπώνεται και στο πολωνικό Σύνταγμα·

1.  τονίζει ότι έχει θεμελιώδη σημασία ο σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στο πολωνικό Σύνταγμα, και η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση που έχει διατυπώσει στα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016 και 14ης Σεπτεμβρίου 2016· επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του για τις ταχείες νομοθετικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλούς τομείς, χωρίς κατάλληλες διαβουλεύσεις ή η δυνατότητα ανεξάρτητης και νόμιμης συνταγματικής αναθεώρησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος συστηματικής υπονόμευσης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών και του κράτους δικαίου· επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του όσον αφορά τις εν λόγω αλλαγές στους τομείς των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, του ποινικού δικαίου, της νομοθεσίας που διέπει την αστυνομία, της νομοθεσίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ, της νομοθεσίας για το άσυλο, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των δικαιωμάτων των γυναικών·

3.  αποδοκιμάζει έντονα και με αυξανόμενη ανησυχία το γεγονός ότι δεν έχει εξευρεθεί συμβιβαστική λύση στο βασικό πρόβλημα για την ορθή λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου (την ανεξαρτησία και τη νομιμότητά του, καθώς και τη δημοσίευση και την εφαρμογή όλων των αποφάσεών του), γεγονός που υπονομεύει σοβαρά το πολωνικό Σύνταγμα και τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Πολωνία· επισημαίνει με βαθιά λύπη το γεγονός ότι η Πολωνική Κυβέρνηση αρνείται να λάβει υπόψη την εποικοδομητική κριτική που προέρχεται από τους πολωνικούς πολίτες και από τα εθνικά, διεθνή και ενωσιακά θεσμικά όργανα, και ότι δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αναδιατύπωση της νομοθεσίας σχετικά με το πολωνικό δικαστικό σύστημα, όσον αφορά ειδικότερα τη δυνατότητά της να υπονομεύει δομικά τη δικαστική ανεξαρτησία και να αποδυναμώνει το κράτος δικαίου στην Πολωνία·

5.  σημειώνει ότι, στις 27 Ιουλίου 2017, ο Πρόεδρος Duda έθεσε βέτο σε δύο αμφιλεγόμενους νόμους που είχαν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Πολωνίας ως ασύμβατους προς το πολωνικό Σύνταγμα, ισχυριζόμενος ότι απειλούσαν σοβαρά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία· ζητεί εκτενή συζήτηση σε εθνικό επίπεδο με όλους τους ενδιαφερομένους όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, που θα πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου και να συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί τον Πρόεδρο της Πολωνίας να μην υπογράψει νέους νόμους, παρά μόνον εφόσον διασφαλίζουν πλήρως την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

6.  στηρίζει τις συστάσεις περί του κράτους δικαίου που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, καθώς και τις διαδικασίες επί παραβάσει την οποία κίνησε κατά της Πολωνίας για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ· αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, την κατάσταση στην Πολωνία και τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις της από τις πολωνικές αρχές, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Πολωνία για την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την ενίσχυση του κράτους δικαίου·

7.  παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση την Πολωνίας να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις της Επιτροπής και της Επιτροπής της Βενετίας, και να απέχουν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταρρύθμισης η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τον σεβασμό του κράτους δικαίου, και ιδίως την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας· ζητεί, εν προκειμένω, την αναβολή της έγκρισης οιωνδήποτε νόμων, έως ότου διεξαχθεί κατάλληλη αξιολόγηση από την Επιτροπή και την Επιτροπή της Βενετίας·

8.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την προσωρινή διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ, της 27ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση C-441/17 και να αναστείλει αμέσως την υλοτομία ευρείας κλίμακας στο δάσος Bialowieza, η οποία υπάρχει κίνδυνος να προξενήσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην εν λόγω τοποθεσία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO· καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να σταματήσει τις συνοπτικές διαδικασίες επαναπροώθησης στη Λευκορωσία, ώστε να συμμορφωθεί με τις δεσμευτικές προσωρινές διατάξεις του ΕΔΑΔ του Ιουνίου 2017, και να διασφαλίσει ότι κάθε άτομο που εκδηλώνει την πρόθεσή τους να ζητήσει άσυλο ή διεθνή προστασία στα σύνορα της Πολωνίας έχει πλήρη πρόσβαση στην πολωνική διαδικασία ασύλου σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και τη νομοθεσία της ΕΕ·

9.  ζητεί από την Πολωνική Κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, αφαιρώντας από το ισχύον δίκαιο περί του συνέρχεσθαι τις διατάξεις που δίνουν προτεραιότητα στις εγκρινόμενες από την κυβέρνηση «κυκλικές» συναθροίσεις· ζητεί από τις αρχές να απέχουν από την επιβολή ποινικών κυρώσεων σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε ειρηνικές συναθροίσεις ή αντιδιαδηλώσεις και να αποσύρουν τις ποινικές κατηγορίες εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών·

10.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ιδρύσεως Εθνικού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, ο οποίος δυσχεραίνει την πρόσβαση σημαντικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών σε κρατική χρηματοδότηση, και να διασφαλίσει ότι η κατανομή των δημόσιων κονδυλίων στην κοινωνία των πολιτών πραγματοποιείται με δίκαιο, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο, εξασφαλίζοντας την πλουραλιστική εκπροσώπηση·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης στην αστυνομική επιτήρηση των ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, και καλεί τις πολωνικές αρχές να διερευνούν τις αναφορές αυτές και να σέβονται πλήρως την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών·

12.  καλεί την Πολωνική Κυβέρνηση να τηρεί όλες τις διατάξεις που αφορούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την ΕΣΔΑ και τα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συμμετάσχει άμεσα σε διάλογο με την Επιτροπή·

13.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο τακτικά και λεπτομερώς ενήμερο, κατά τρόπο διαφανή, για την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται·

14.  πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ειδική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού του, με σκοπό τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Ολομέλεια επί αιτιολογημένης πρότασης που καλεί το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

15.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ)(3)·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0123.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0344.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου