Postup : 2017/2931(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0595/2017

Predkladané texty :

B8-0595/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0442

NÁVRH UZNESENIA
PDF 299kWORD 58k
10.11.2017
PE614.231v01-00
 
B8-0595/2017

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP))


Roberta Metsola v mene skupiny PPE
Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE
Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D
Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2017/2931(RSP))  
B8-0595/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy o EÚ, najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na ústavu Poľskej republiky,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 o novom rámci na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. septembra o nedávnom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie(2),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie o právnom štáte z 21. decembra 2016 doplňujúce jej odporúčanie z 27. júla 2016 a berúc do úvahy najnovší vývoj v Poľsku vzhľadom na vymenovanie nového predsedu Ústavného súdu,

–  so zreteľom na tretie odporúčanie Komisie o právnom štáte z 26. júla 2017, v ktorom vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o plánovanú reformu súdnictva v Poľsku, ktorou sa v posúdení Komisie zosilňuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, ktoré sa už konštatovalo v rámci postupu pre právny štát, ktorý Komisia začala v januári 2016,

–  so zreteľom na odpoveď poľskej vlády z 20. februára 2017, ktorou odmietla názor, že existuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, a na sprostredkovanú odpoveď poľskej vlády z 29. augusta 2017, ktorou zamietla výhrady Komisie týkajúce sa reforiem súdnictva a spochybnila jej právomoc posudzovať súdny systém,

–  so zreteľom na postupy v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré Komisia začala proti Poľsku, vrátane postupu z 29. júla 2017 a na odôvodnené stanovisko z 12. septembra 2017 týkajúce sa zákona o organizácii všeobecných súdov, v ktorom sa uvádza, že poľský zákon je v rozpore s právom EÚ, najmä s článkom 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), so smernicou 2006/54 o rodovej rovnosti v zamestnaní a s článkom 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) vykladaným v spojení s článkom 47 Charty základných práv EÚ,

–  so zreteľom na výmeny názorov, ktoré sa vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci uskutočnili s prvým podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom 22. marca, 31. augusta a 6. novembra 2017,

–  so zreteľom na výmeny názorov o právnom štáte v Poľsku, ktoré 16. mája 2017 a 25. septembra 2017 prebehli počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie zo 14. októbra 2016 k zákonu o Ústavnom súde a na vyhlásenie predsedu Benátskej komisie z 24. januára 2017, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad „zhoršujúcou sa situáciou“ v Poľsku,

–  so zreteľom na to, že 18. mája 2017 boli z webového sídla Ústavného súdu a jeho online právnej databázy odstránené tri výroky týkajúce sa týchto rozsudkov: K 47/15 z 9. marca 2016 (vyhlásenie zmien, ktoré vláda schválila v zákone o Ústavnom súde, za protiústavné), K 39/16 z 11. augusta 2016 (spochybnenie zákonnosti hlavných ustanovení druhého aktu, ktorým sa mení fungovanie Ústavného súdu) a K 44/16 zo 7. novembra 2016 (v súvislosti so zákonnosťou vymenovania predsedu a podpredsedu Ústavného súdu),

–  so zreteľom na štyri zákony na reformu súdnictva, ktoré poľský parlament prijal v júni a júli 2017, najmä na: zákon, ktorým sa mení zákon o Štátnej vysokej škole súdnictva a prokuratúry, zákon o organizácii všeobecných súdov a niektoré ďalšie zákony („zákon o Štátnej vysokej škole súdnictva“); zákon, ktorým sa mení zákon o Štátnej súdnej rade a niektoré ďalšie zákony („zákon o Štátnej súdnej rade“); zákon, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov („zákon o organizácii všeobecných súdov“) a zákon o Najvyššom súde, ktorý vyvoláva vážne obavy v súvislosti s porušením deľby moci a ukončením nezávislosti súdnictva,

–  so zreteľom na list predsedu Európskeho parlamentu z 18. júla 2017, v ktorom veľká väčšina predsedov politických skupín v Parlamente vyjadrila znepokojenie, pokiaľ ide o prijaté zákony na reformu súdnictva,

–  so zreteľom na rozhodnutie poľského prezidenta z 27. júla 2017 o vetovaní dvoch kontroverzných zákonov, ktoré poľský parlament schválil začiatkom uvedeného mesiaca a ktoré vážne ohrozujú nezávislosť súdnictva v Poľsku,

–  so zreteľom na dva návrhy poľského prezidenta týkajúce sa Štátnej súdnej rady a Najvyššieho súdu, ktoré vyvolávajú obavy z hľadiska ich súladu s poľskou ústavou a ktoré neriešia problémy týkajúce sa deľby moci či nezávislosti súdnictva,

–  so zreteľom na rozhodnutie poľského Ústavného súdu z 24. októbra 2017, podľa ktorého sú pravidlá o voľbe predsedu Najvyššieho súdu a predsedu Valného zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu protiústavné;

–  so zreteľom na dočasný príkaz vydaný Súdnym dvorom EÚ 27. júla 2017 vo veci C-441/17 na zastavenie rozsiahlej ťažby dreva v Bielovežskom lese, ktorý poľská vláda nevykonala, a so zreteľom na obavy, že pokračovanie ťažby dreva by spôsobilo „vážne a nenapraviteľné škody na lesoch“, zatiaľ čo súd skúma daný prípad,

–  so zreteľom na dočasné príkazy z 8. júna 2017, ktoré vydal Európsky súd pre ľudské práva, na zastavenie návratov do Bieloruska na základe skráteného konania; so zreteľom na v januári 2017 poľským ministrom vnútra predstavené návrhy na zmenu zákona o cudzích štátnych príslušníkoch, ktoré vzbudzujú obavy, pokiaľ ide o ich súlad s európskym a medzinárodným právom,

–  so zreteľom na zákon o verejných zhromaždeniach v znení zmien z decembra 2016, ktorý umožňuje nadmerné obmedzovanie práva na zhromažďovanie vrátane uprednostňovania tzv. pravidelných alebo cyklických zhromaždení pri príležitosti vlasteneckých, náboženských a historických udalostí a ktorý orgánom dáva možnosť zakázať protidemonštrácie,

–  so zreteľom na zákon o Národnom centre pre rozvoj občianskej spoločnosti z októbra 2017, ktorým sa prístup k verejnému financovaniu organizácií občianskej spoločnosti, a to aj z fondov EÚ, dostáva pod kontrolu vlády, čo vyvoláva obavy o primerané financovanie MVO vrátane okrem iných organizácií bojujúcich za práva žien,

–  so zreteľom na správy medzinárodných MVO o právnom štáte a základných právach v Poľsku vrátane správy organizácie Amnesty International z 19. októbra 2017 s názvom Poľsko: na uliciach na obranu ľudských práv a správy organizácie Human Rights Watch z 24. októbra 2017 s názvom Erózia kontroly a rovnováh – právny štát a ľudské práva v Poľsku v ohrození,

–  so zreteľom na stanoviská, ktoré vypracovali OBSE/ODIHR, z 5. mája 2017 k návrhom na zmenu zákona o Štátnej súdnej rade a iných zákonov v Poľsku, z 22. augusta 2017 k návrhu zákona o poľskom Národnom inštitúte spravodlivosti – Stredisku pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj z 30. augusta 2017 k určitým ustanoveniam návrhu zákona o poľskom Najvyššom súde, v ktorých sa poukazuje na to, že navrhované ustanovenia sú vo svojej podstate nezlučiteľné s medzinárodnými normami a so záväzkami prijatými v rámci OBSE,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky k siedmej pravidelnej správe o Poľsku prijatej Výborom OSN pre ľudské práva 31. októbra 2016, v ktorých sa Poľsko dôrazne vyzýva, aby podniklo kroky na ochranu nezávislosti Ústavného súdu a súdnictva a presnejšie vymedzilo trestný čin terorizmu s cieľom zabrániť zneužívaniu,

–  so zreteľom na intervenciu Kanady 9. mája 2017 na zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v rámci všeobecného pravidelného preskúmania týkajúceho sa Poľska a so zreteľom na list vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 23. októbra 2017 adresovaný Poľsku,

–  so zreteľom na predbežné postrehy osobitného spravodajcu OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov z 27. októbra 2017 po oficiálnej návšteve Poľska, v ktorých vyjadril znepokojenie nad stavom nezávislosti súdnictva v Poľsku,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2188(2017) z 11. októbra 2017 s názvom Nové hrozby pre právny štát v členských štátov Rady Európy: vybrané príklady,

–  so zreteľom na opakované masové protesty proti vládnej politike a právnym predpisom vrátane „čierneho protestu“ z októbra 2016, ktorý zabránil zmene súčasného zákona o umelom prerušení tehotenstva, „pochodu slobody“ zo 6. mája 2017 a protestov v júli 2017 v nadväznosti na prijatie zákonov na reformu súdnictva,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej sa presadzuje pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť a rovnosť medzi ženami a mužmi, spoločné; keďže podporu týmto hodnotám schválili poľskí občania v referende, ktoré sa konalo v roku 2003;

B.  keďže v článku 9 poľskej ústavy sa uvádza, že Poľská republika dodržiava medzinárodné právo, ktoré je pre ňu záväzné;

C.  keďže EÚ funguje na základe predpokladu vzájomnej dôvery, t. j. členské štáty konajú v súlade s demokraciou, zásadou právneho štátu a základnými právami zakotvenými v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných práv Európskej únie;

D.  keďže zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená EÚ, a keďže Komisia spoločne s Európskym parlamentom a Radou na základe zmlúv zodpovedá za dodržiavanie zásady právneho štátu ako základnej hodnoty Únie a za zabezpečovanie dodržiavania práva, hodnôt a zásad EÚ;

E.  keďže medzi tieto zásady patrí: zákonnosť, ktorá predpokladá transparentný, zodpovedný, demokratický a pluralistický proces prijímania zákonov; právna istota; zákaz ľubovoľného vykonávania výkonných právomocí; nezávislé a nestranné súdy; účinné súdne preskúmanie vrátane úplného dodržiavania základných práv; a rovnosť pred zákonom;

F.  keďže nezávislosť súdnictva je zakotvená v článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 EDĽP a je základnou požiadavkou demokratickej zásady deľby mocí, ktorú odráža aj článok 10 poľskej ústavy;

G.  keďže sloboda združovania by mala byť chránená; keďže dynamická občianska spoločnosť a pluralitné médiá zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore otvorenej a pluralistickej spoločnosti, verejnej účasti na demokratickom procese a posilňovaní vládnej zodpovednosti; keďže MVO by mali byť primerane financované;

H.  keďže odmietnutie poľskej vlády vykonať rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa ťažby dreva v Bielovežskom lese a dodržiavať predbežné opatrenia Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúce sa navracania do Bieloruska sú jasnými príkladmi porušovania zmlúv EÚ zo strany Poľska;

I.  keďže voči desiatkam demonštrantov sú vedené konania podľa zákona o priestupkoch a v niektorých prípadoch podľa trestného zákona; keďže v súvislosti s účasťou na protestoch v októbri 2017 bolo údajne viac než 300 osôb predvedených na políciou;

J.  keďže podľa Charty základných práv, EDĽP a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sexuálne a reprodukčné zdravie žien súvisí s viacerými ľudskými právami vrátane práva na život a dôstojnosť, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti, práva na súkromie, práva na vzdelanie a zákazu diskriminácie, čo sa odráža aj v poľskej ústave;

1.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali spoločné európske hodnoty uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ a v poľskej ústave, a zaručiť základné práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie;

2.  opakuje svoje stanovisko vyjadrené v uzneseniach z 13. apríla 2016 a zo 14. septembra 2016; pripomína najmä svoje obavy z rýchlych legislatívnych opatrení v mnohých oblastiach bez riadnych konzultácií alebo možnosti nezávislého a legitímneho ústavného preskúmania, čím vzniká riziko systematického podkopávania základných ľudských práv, demokratickej kontroly a rovnováhy, ako aj právneho štátu; pripomína najmä svoje obavy, pokiaľ ide o takéto zmeny v oblasti verejnoprávnych médií, trestného práva, zákona o polícii, zákona o štátnej službe, zákona o boji proti terorizmu, zákona o MVO, azylového zákona, slobody zhromažďovania a práv žien;

3.  s rastúcim znepokojením vyjadruje značné obavy nad skutočnosťou, že v zásadnej otázke riadneho fungovanie ústavného súdu (jeho nezávislosti a legitímnosti a vydávania a vykonávania všetkých jeho rozsudkov) sa nenašlo žiadne kompromisné riešenie, čo vážne ohrozuje poľskú ústavu, demokraciu a právny štát v Poľsku; s hlbokým poľutovaním poukazuje na to, že poľská vláda odmieta zohľadniť konštruktívnu kritiku zo strany poľskej verejnosti a národných, európskych a medzinárodných inštitúcií, a že neboli oznámené žiadne opatrenia na riešenie týchto problémov;

4.  je hlboko znepokojený návrhmi zmien súdnych právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o ich potenciál štrukturálne oslabiť nezávislosť súdnictva a právny štát v Poľsku;

5.  berie na vedomie, že 27. júla 2017 prezident Duda vetoval dva kontroverzné zákony, ktoré boli schválené v poľskom parlamente, pretože boli v rozpore s poľskou ústavou, a tvrdil, že vážne ohrozujú nezávislosť súdnictva v Poľsku; vyzýva na rozsiahlu diskusiu o reforme súdnictva na vnútroštátnej úrovni so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorá by mala byť v súlade so zásadami právneho štátu a s právom Únie a európskymi normami upravujúcimi nezávislosť súdnictva; vyzýva poľského prezidenta, aby nepodpisoval nové právne predpisy, ak nebudú v plnej miere garantovať nezávislosť súdnictva;

6.  podporuje odporúčania týkajúce sa právneho štátu, ktoré vydala Komisia, ako aj ňou vedené konania o nesplnení povinnosti voči Poľsku pre porušenia práva Únie; berie na vedomie odhodlanie Komisie monitorovať, ako strážkyňa zmlúv, situáciu v Poľsku a plnenie jej odporúčaní zo strany poľských orgánov, pričom naďalej ponúka Poľsku plnú podporu pri hľadaní primeraných riešení na posilnenie právneho štátu;

7.  naliehavo vyzýva poľský parlament a vládu, aby v plnej miere vykonávali všetky odporúčania Komisie a Benátskej komisie a aby sa zdržali vykonávania akýchkoľvek reforiem, ktorými by sa ohrozilo dodržiavanie zásady právneho štátu a najmä nezávislosť súdnictva; v tejto súvislosti vyzýva na odloženie prijatia akýchkoľvek zákonov až do riadneho posúdenia Komisiou a Benátskou komisiou;

8.  vyzýva poľskú vládu, aby v súlade s predbežným rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie z 27. júla 2017 vo veci C-441/17 okamžite pozastavila rozsiahlu ťažbu dreva v Bielovežskom lesa, ktorá môže tomuto svetovému dedičstvu UNESCO spôsobiť vážne a nenapraviteľné škody; vyzýva poľskú vládu, aby zastavila navracanie na základe skráteného konania do Bieloruska v súlade so záväznými predbežnými opatreniami Európskeho súdu pre ľudské práva z júna 2017 a aby zabezpečila, že ktokoľvek, kto chce požiadať o azyl alebo medzinárodnú ochranu na poľských hraniciach bude mať plný prístup k poľskému konaniu o azyle v súlade s medzinárodnými záväzkami a právom Únie;

9.  vyzýva poľskú vládu, aby rešpektovala právo na slobodu zhromažďovania, a to tak, že zo súčasného zákona odstráni ustanovenia, ktorými sa uprednostňujú vládou schválené „cyklické“ zhromaždenia; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby upustili od uplatňovania trestných sankcií voči účastníkom pokojných zhromaždení alebo protidemonštrácií a stiahli trestné obvinenia proti pokojným demonštrantom;

10.  vyzýva poľskú vládu, aby zrušila zákon o zriadení národného centra pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorým sa kritickým skupinám občianskej spoločnosti bráni v prístupe k štátnemu financovaniu, a aby zabezpečila, že rozdeľovanie verejných finančných prostriedkov občianskej spoločnosti bude prebiehať spravodlivým, nestranným a transparentným spôsobom, čím sa zaručí pluralitné zastúpenie;

11.  vyjadruje znepokojenie nad mediálnymi správami o policajnom sledovaní vedúcich predstaviteľov opozície a občianskej spoločnosti a naliehavo vyzýva poľské orgány, aby tieto správy preskúmali a v plnej miere rešpektovali súkromie všetkých občanov;

12.  vyzýva poľskú vládu, aby dodržiavala všetky ustanovenia týkajúce sa zásady právneho štátu a základných práv zakotvených v zmluvách, Charte základných práv, EDĽP a medzinárodných normách v oblasti ľudských práv a zapojila sa do priameho dialógu s Komisiou;

13.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne a podrobne informovala o dosiahnutom pokroku a o prijatých opatreniach;

14.  domnieva sa, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ; poveruje Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval osobitnú správu v súlade s článkom 83 ods. 1 písm. a) rokovacieho poriadku s cieľom uskutočniť hlasovanie v pléne o odôvodnenom návrhu, v ktorom sa Rada vyzve, aby konala v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

15.  pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za účasti všetkých členských štátov, Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, aby sa zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv a právneho štátu, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(3);

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a OBSE.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0123.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0344.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia