Postopek : 2017/2931(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0595/2017

Predložena besedila :

B8-0595/2017

Razprave :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0442

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 351kWORD 48k
10.11.2017
PE614.231v01-00
 
B8-0595/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o spoštovanju načela pravne države in demokracije na Poljskem (2017/2931(RSP))


Roberta Metsola v imenu skupine PPE
Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE
Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D
Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o spoštovanju načela pravne države in demokracije na Poljskem (2017/2931(RSP))  
B8-0595/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pogodb EU, zlasti členov 2, 3, 4, in 7 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju ustave Republike Poljske,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. marca 2014 o novem okviru za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o razmerah na Poljskem(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2016 o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah(2),

–  ob upoštevanju priporočila Komisije o načelu pravne države z dne 21. decembra 2016, ki dopolnjuje priporočilo z dne 27. julija 2016 in upošteva zadnje dogodke na Poljskem v zvezi z imenovanjem novega predsednika ustavnega sodišča,

–  ob upoštevanju tretjega priporočila Komisije o načelu pravne države z dne 26. julija 2017, v katerem izraža globoko zaskrbljenost zaradi načrtovane pravosodne reforme na Poljskem, s katero se po oceni Komisije povečuje sistemska grožnja za načelo pravne države na Poljskem, ki je bila že opredeljena v mehanizmu načela pravne države, ki ga je Komisija sprožila januarja 2016,

–  ob upoštevanju odgovora poljske vlade z dne 20. februarja 2017, v katerem so bile zavrnjene ugotovitve o obstoju sistemske grožnje za načelo pravne države na Poljskem, in odgovora poljske vlade z dne 29. avgusta 2017, v katerem so bili zavrnjeni ugovori Komisije glede pravosodne reforme ter je bila izpodbijana njena pristojnost za ocenjevanje pravosodnih sistemov,

–  ob upoštevanju postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila Komisija proti Poljski, vključno s postopkom z dne 29. julija 2017 in obrazloženim mnenjem z dne 12. septembra 2017 glede zakona o organizaciji splošnih sodišč, ki navaja, da poljsko pravo ni v skladu s pravom EU, zlasti s členom 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), Direktivo 2006/54 o enakosti spolov pri zaposlovanju in členom 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju izmenjav mnenj v Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve s prvim podpredsednikom Komisije Fransom Timmermansom 22. marca, 31. avgusta in 6. novembra 2017,

–  ob upoštevanju izmenjav mnenj na sejah Sveta za splošne zadeve 16. maja 2017 in 25. septembra 2017 o pravni državi na Poljskem,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 14. oktobra 2016 o zakonu o ustavnem sodišču ter izjave predsednika Beneške komisije z dne 24. januarja 2017, v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi „vse slabših razmer“ na Poljskem,

–  ob upoštevanju odstranitve treh sodb s spletne strani ustavnega sodišča in iz njegove spletne pravne zbirke podatkov 18. maja 2017, in sicer naslednjih: sodbe z dne 9. marca 2016 (K 47/15 navaja, da so spremembe, ki jih je vlada sprejela glede zakona o ustavnem sodišču, neustavne), sodbe z dne 11. avgusta 2016 (K 39/16 izpodbija zakonitost glavnih določb drugega akta, ki spreminja delovanje ustavnega sodišča) in sodbe z dne 7. novembra 2016 (K 44/16 o zakonitosti imenovanja predsednika in podpredsednika ustavnega sodišča),

–  ob upoštevanju štirih zakonov v zvezi z reformo sodstva, ki jih je v juniju in juliju 2017 sprejel poljski parlament, in sicer: zakona o spremembi zakona o nacionalni šoli za sodnike in državne tožilce, zakona o organizaciji splošnih sodišč in nekaterih drugih zakonov („zakon o nacionalni šoli za sodnike“); zakona o spremembi zakona o nacionalnem sodnem svetu in nekaterih drugih zakonov („zakon o nacionalnem sodnem svetu“); zakona o spremembi zakona o organizaciji splošnih sodišč („zakon o organizaciji splošnih sodišč“); in zakona o vrhovnem sodišču, ki je sprožil resne pomisleke glede kršenja delitve oblasti in konca neodvisnosti sodstva,

–  ob upoštevanju pisma predsednika Evropskega parlamenta z dne 18. julija 2017, v katerem je izrazil pomisleke velike večine vodij političnih skupin v Parlamentu glede sprejetih zakonov, ki omogočajo reformo sodstva,

–  ob upoštevanju odločitve poljskega predsednika z dne 27. julija 2017, ko je z vetom zavrnil dva sporna zakona, ki ju je v istem mesecu sprejel poljski parlament in sta resno ogrožala neodvisnost sodstva na Poljskem,

–  ob upoštevanju dveh predlogov poljskega predsednika o nacionalnem sodnem svetu in vrhovnem sodišču, ki vzbujata pomisleke glede tega, ali sta v skladu s poljsko ustavo, in ne obravnavata težav glede delitve oblasti ali neodvisnosti sodstva,

–  ob upoštevanju sklepa poljskega ustavnega sodišča z dne 24. oktobra 2017, v katerem je razsodilo, da so pravila za izvolitev predsednikov vrhovnega sodišča in generalne skupščine sodnikov vrhovnega sodišča neustavna,

–  ob upoštevanju začasne odredbe, ki jo je izdalo Sodišče Evropske unije 27. julija 2017 v zadevi C-441/17, da se ustavi obsežna sečnja v Beloveškem gozdu, ki je poljska vlada ni izvajala, in bojazni, da bi nadaljnja sečnje povzročila „hudo in nepopravljivo škodo“ v gozdu, medtem ko bi sodišče obravnavalo primer,

–  ob upoštevanju začasnih odredb, ki jih je 8. junija 2017 izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice, da bi se ustavile nagle vrnitve v Belorusijo; ob upoštevanju predlogov sprememb zakona o tujcih, ki jih je januarja 2017 predlagal poljski minister za notranje zadeve in vzbujajo pomisleke glede skladnosti z evropskim in mednarodnim pravom,

–  ob upoštevanju zakona o javnih zborovanjih, kakor je bil spremenjen decembra 2016, ki omogoča pretirane omejitve pravice do zbiranja, vključno z dajanjem prednosti t. i. „rednim/cikličnim zbiranjem“, namenjenim domoljubnim, verskim in zgodovinskim dogodkom, oblastem pa omogoča, da prepovedo protidemonstracije,

–  ob upoštevanju zakona o nacionalnem centru za razvoj civilne družbe iz oktobra 2017, ki organizacijam civilne družbe daje dostop do javnega financiranja, tudi iz sredstev EU, pod nadzorom vlade, kar sproža pomisleke glede ustreznega financiranja nevladnih organizacij, vključno z organizacijami za pravice žensk,

–  ob upoštevanju poročil mednarodnih nevladnih organizacij o pravni državi in temeljnih pravicah na Poljskem, vključno s poročilom organizacije Amnesty International z dne 19. oktobra 2017 z naslovom „Poljska: na ceste branit človekove pravice“ in poročilom organizacije Human Rights Watch z dne 24. oktobra 2017 z naslovom „Spodkopavanje nadzora in ravnotežja – napad na pravno državo in človekove pravice na Poljskem“,

–  ob upoštevanju mnenj OVSE/ODIHR z dne 5. maja 2017 o osnutku predlogov sprememb zakona o nacionalnem sodnem svetu in nekaterih drugih dejanj Poljske; o osnutku poljskega zakona o nacionalnem inštitutu svobode – center za razvoj civilne družbe z dne 22. avgusta 2017; in o nekaterih določbah osnutka zakona o vrhovnem sodišču Poljske z dne 30. avgusta 2017, kjer je poudarjeno, da predlagane določbe same po sebi niso združljive z mednarodnimi standardi in zavezami v okviru organizacije OVSE,

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev o sedmem rednem poročilu Poljske, ki ga je 31. oktobra 2016 sprejel odbor Združenih narodov za človekove pravice, ki je Poljsko pozval, naj sprejme ukrepe za zaščito neodvisnosti ustavnega sodišča in sodstva ter naj natančneje opredeli kaznivo dejanje terorizma zaradi zaščite pred zlorabo,

–  ob upoštevanju posredovanja Kanade v Svetu OZN za človekove pravice 9. maja 2017 v okviru splošnega rednega pregleda na Poljskem in dopisa z dne 23. oktobra 2017, ki ga je visoki komisar OZN za človekove pravice naslovil na Poljsko,

–  ob upoštevanju predhodnih ugotovitev z dne 27. oktobra 2017, ki jih je po uradnem obisku na Poljskem podal posebni poročevalec ZN o neodvisnosti sodnikov in odvetnikov, v katerih je izrazil zaskrbljenost zaradi stanja neodvisnosti sodstva na Poljskem,

–  ob upoštevanju Resolucije 2188(2017) z dne 11. oktobra 2017 parlamentarne skupščine Sveta Evrope „Nove grožnje za pravno državo v državah članicah Sveta Evrope: izbrani primeri“,

–  ob upoštevanju ponavljajočih se množičnih protestov zoper vladne politike in zakonodajo, vključno s „črnim ponedeljkom“ oktobra 2016, ko so preprečili spremembo sedanjega zakona o splavu, „pohodom svobode“ 6. maja 2017 in protesti po sprejetju zakonov o reformi sodstva julija 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, prepoved diskriminacije, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost moških in žensk; ker so poljski državljani na referendumu leta 2013 potrdili zavezanost k tem vrednotam;

B.  ker člen 9 poljske ustave določa, da Republika Poljska spoštuje mednarodno pravo, ki je zanjo zavezujoče;

C.  ker EU deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, torej da bodo države članice spoštovale demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, kot je zapisano v Evropski konvenciji o človekovih pravicah in Listini o temeljnih pravicah;

D.  ker je pravna država ena od skupnih vrednot, na katerih temelji EU, in ker je Komisija, skupaj s Parlamentom in Svetom, v skladu s Pogodbama odgovorna za spoštovanje pravne države kot temeljne vrednote Unije in zagotavljanje, da se spoštujejo zakoni, vrednote in načela EU;

E.  ker ta načela vključujejo: zakonitost, kar pomeni pregleden, odgovoren, demokratičen in pluralističen postopek izvajanja zakonodaje; pravno varnost; prepoved samovoljnosti izvršilnih oblasti; neodvisna in nepristranska sodišča; učinkovit sodni pregled s popolnim spoštovanjem temeljnih pravic; in enakost pred zakonom;

F.  ker je neodvisnost sodstva zapisana v členu 47 Listine o temeljnih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah ter je bistven pogoj demokratičnega načela delitve oblasti, kar se odraža tudi v členu 10 poljske ustave;

G.  ker bi bilo treba svobodo združevanja zaščititi; ker imajo živahna civilna družba in pluralistični mediji ključno vlogo pri spodbujanju odprte in pluralistične družbe, sodelovanju javnosti v demokratičnem procesu in krepitvi odgovornosti vlad; ker bi bilo treba nevladne organizacije ustrezno financirati;

H.  ker poljska vlada zavrača izvajanje sklepa Sodišča Evropske unije o sečnji v Beloveškem gozdu ter ne spoštuje začasnih odredb Evropskega sodišča za človekove pravice glede vrnitev v Belorusijo in tako jasno kaže, da Poljska ne upošteva Pogodb EU;

I.  ker so bili proti ducatom protestnikov uvedeni postopki v skladu z zakonikom o manjših kaznivih dejanjih, v nekaterih primerih pa v skladu s kazenskim zakonikom; ker naj bi policija več kot 300 oseb pridržala v povezavi z njihovo udeležbo v protestih oktobra 2017;

J.  ker je v skladu z Listino o temeljih pravicah, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice spolno in reproduktivno zdravje žensk sestavni del človekovih pravic, vključno s pravico do življenja in dostojanstva, varovanja pred nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem, pravico do zdravstvenega varstva, zasebnosti in izobraževanja ter prepovedjo diskriminacije, kar se odraža tudi v poljski ustavi;

1.  poudarja, da je bistveno zagotoviti, da se v celoti ohranijo skupne evropske vrednote iz člena 2 PEU in poljske ustave ter da se zagotovijo temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

2.  ponavlja svoje stališče, izraženo v resolucijah z dne 13. aprila 2016 in 14. septembra 2016; ponovno izraža zaskrbljenost posebej zaradi hitrih zakonodajnih sprememb na številnih področjih, ki potekajo brez ustreznega posvetovanja ali možnosti za neodvisno in legitimno oceno ustavnosti, kar lahko povzroči načrtno spodkopavanje temeljnih človekovih pravic, nadzora in delitve oblasti ter pravne države; ponovno izraža zaskrbljenost zlasti zaradi takih sprememb na področju javnih medijev, kazenske zakonodaje, zakonodaje o policiji, javni upravi, boju proti terorizmu, nevladnih organizacijah, azilu, svobodi zbiranja in pravicah žensk;

3.  z velikim obžalovanjem in vse večjo zaskrbljenostjo ugotavlja, da še vedno ni kompromisne rešitve za temeljni problem pravilnega delovanja ustavnega sodišča (njegove neodvisnosti in legitimnosti ter objavljanja in izvrševanja vseh njegovih sodb), kar resno ogroža poljsko ustavo in demokracijo ter pravno državo na Poljskem; z velikim obžalovanjem poudarja, da poljska vlada noče upoštevati konstruktivne kritike, ki jo podajajo poljska javnost ter nacionalne in mednarodne institucije ter institucije EU, poleg tega pa niso bili predstavljeni ukrepi v odgovor na te pomisleke;

4.  je globoko zaskrbljen zaradi spremenjene zakonodaje o poljskem sodstvu, zlasti glede možnosti, da se strukturno ogroža neodvisnost sodstva ter slabi načelo pravne države na Poljskem;

5.  je seznanjen, da je predsednik Duda 27. julija 2017 z vetom zavrnil dva sporna zakona, ki ju je sprejel poljski parlament, kot nezdružljiva s poljsko ustavo ter pojasnil, da resno ogrožata neodvisnost sodstva na Poljskem; poziva k široki razpravi na nacionalni ravni z vsemi ustreznimi deležniki o reformi sodstva, ki bi morala ohranjati pravno državo in spoštovati pravo EU ter evropske standarde o neodvisnosti sodstva; poziva poljskega predsednika, naj ne podpiše novih zakonov, razen če v celoti zagotavljajo neodvisnost sodstva;

6.  podpira priporočilo Komisije v zvezi z načelom pravne države ter postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih je uvedla proti Poljski zaradi kršitev prava EU; potrjuje odločenost Komisije, da kot varuhinja pogodb spremlja razmere na Poljskem in izvajanje njenih priporočil s strani poljskih oblasti ter da hkrati še naprej v celoti podpira Poljsko pri iskanju ustreznih rešitev za krepitev načela pravne države;

7.  poziva poljski parlament in vlado, naj v celoti izvajata vsa priporočila Komisije in Beneške komisije ter naj ne uvajata reform, ki bi ogrozile spoštovanje načela pravne države, zlasti neodvisnost sodstva; poziva k odložitvi sprejemanja zakonov, dokler Komisija in Beneška komisija ne pripravita ustrezne ocene;

8.  poziva poljsko vlado, naj spoštuje začasno odredbo Sodišča Evropske unije z dne 27. julija 2017 v zadevi C-441/17 ter naj takoj ustavi obsežno sečnjo v Beloveškem gozdu, ki lahko povzroči veliko in nepopravljivo škodo temu kraju svetovne dediščine pod zaščito UNESCA; poziva poljsko vlado, naj ustavi nagle vrnitve v Belorusijo in tako spoštuje zavezujoče začasne odredbe Evropskega sodišča za človekove pravice iz junija 2017, poleg tega pa naj vsakomur, ki na poljskih mejah izrazi namero zaprositi za azil ali mednarodno zaščito, zagotovi celovit dostop do poljskega postopka za pridobitev azila v skladu z mednarodnimi obveznostmi in pravom EU;

9.  poziva poljsko vlado, naj spoštuje pravico do zbiranja in v veljavnem zakonu o zbiranju odpravi določbe, ki dajejo prednost „cikličnim“ zborovanjem z odobritvijo vlade; poziva organe, naj uvajajo kazenskih sankcij proti ljudem, ki se udeležujejo mirnih zborovanj ali protidemonstracij, ter naj umaknejo kazenske obtožbe proti mirnim protestnikom;

10.  poziva poljsko vlado, naj razveljavi zakon o ustanovitvi nacionalnega središča za razvoj civilne družbe, ki kritičnim skupinam civilne družbe ovira dostop do javnih sredstev, ter naj zagotovi pravično, nepristransko in pregledno razdeljevanje javnih sredstev civilni družbi, s čimer bi zagotovili pluralistično zastopanost;

11.  izraža zaskrbljenost zaradi poročil medijev o policijskem nadzoru nad voditelji opozicije in civilne družbe ter poziva poljske oblasti, naj ta poročila preučijo in v celoti spoštujejo zasebnost vseh državljanov;

12.  poziva poljsko vlado, naj v celoti spoštuje vse določbe o načelu pravne države in temeljnih pravicah, kot jih določajo Pogodbe, Listina o temeljnih pravicah, Evropska konvencija o človekovih pravicah in mednarodni standardi o človekovih pravicah, ter naj s Komisijo vzpostavi neposreden dialog;

13.  poziva Komisijo, naj Parlament redno, podrobno in na pregleden način obvešča o doseženem napredku in sprejetih ukrepih;

14.  meni, da sedanje razmere na Poljskem pomenijo jasno tveganje za hudo kršitev vrednot iz člena 2 PEU; naroči svojemu Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, naj pripravi posebno poročilo v skladu s členom 83(1)(a) Poslovnika, da bi na zasedanju glasovali o obrazloženem predlogu, s katerim bi Svet pozvali k ukrepanju v skladu s členom 7(1) PEU;

15.  ponovno poudarja, da sta potrebna redno spremljanje in dialog, ki bo vključeval vse države članice, pa tudi Svet, Komisijo in Parlament, da bi se zaščitile temeljne vrednote EU, tj. demokracija, temeljne pravice in načelo pravne države, kot je predlagal v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(3);

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu, predsedniku, vladi in parlamentu Poljske, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0123.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0344.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov