Предложение за резолюция - B8-0596/2017Предложение за резолюция
B8-0596/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно принципите на правовата държава в Малта

10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Мириам Дали, Алфред Сант, Марлене Мици, Биляна Борзан, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Тонино Пицула, Никола Данти, Енрико Газбара, Милтиадис Киркос, Елена Валенсиано, Симона Бонафе, Сесил Кашету Киенге, Ева Каили, Пол Бранън, Борис Зала, Катлен Ван Бремпт, Моника Беньова, Паул Танг, Кати Пири, Карлуш Зориню, Клод Морайс, Сергей Станишев, Миапетра Кумпула-Натри, Тибор Сани, Брандо Бенифеи, Уаджид Хан, Юг Байе, Мария Грапини, Андрейс Мамикинс, Джон Хауърт, Сурая Пост, Изабела Де Монте, Джули Уорд, Нина Гил, Йепе Кофод, Виктор Боштинару, Джуд Къртън-Дарлинг, Рори Палмър, Кътълин Сорин Иван, Себ Данс от името на групата S&D

Процедура : 2017/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0596/2017
Внесени текстове :
B8-0596/2017
Приети текстове :

B8‑0596/2017

Резолюция на Европейския парламент относно принципите на правовата държава в Малта

(2017/2935(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, както и на зачитане на свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава; като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция доведе до мирни улични демонстрации в Малта, настояващи за правосъдие, поемане на отговорност и зачитане на принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че ЕС функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки зачитат демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както са залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че в съответствие с малтийския закон за полицията (глава 164 от Законите на Малта) началникът на полицията в Малта се назначава пряко от правителството;

Д.  като има предвид, че Малта е държава – членка на Европейския съюз, от 2004 г. насам; като има предвид, че проучванията на общественото мнение показват, че голямо мнозинство от малтийските граждани подкрепят членството на страната в ЕС;

Е.  като има предвид, че последните проучвания сред малтийските граждани сочат, че основните институции се ползват с доверие сред мнозинството от населението, като равнището на доверие е 72% за правителството, 69% за полицейските сили, 51% за съдилища и 51% за средствата за масово осведомяване;

1.  осъжда убийството на Дафне Каруана Галиция и призовава правителството на Малта да мобилизира всички ресурси, за да подведе под отговорност нейните убийци;

2.  признава усилията, предприети от малтийското правителство да се извършат независими разследвания на убийството, което включва сътрудничеството на Европол и сили на други трети държави, включително ФБР и нидерландски експерти в сферата на криминалистиката;

3.  отчита истинската загриженост, която този случай предизвика сред неговите членове, особено като се има предвид, че той представлява пряка заплаха за свободата на изразяване на мнение;

4.  отбелязва често изразяваните опасения от членове на Парламента по-принцип относно схемите за „гражданство срещу инвестиции“, съществуващи в някои държави – членки на ЕС;

5.  изразява загриженост във връзка с участието на политици в скандала „Панамските документи“;

6.  приканва малтийското правителство да бъде прозрачно по отношение на съответните институции на ЕС във връзка с всички въпроси, произтичащи от горепосочените опасения, като действа по безпристрастен и основан на доказателства и сътрудничество начин;

7.  изтъква отново необходимостта от редовен процес на диалог с участието на всички държави членки, за да се запазят основните ценности на ЕС – демокрацията, основните права и принципите на правовата държава;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Малта.