Návrh usnesení - B8-0596/2017Návrh usnesení
B8-0596/2017

NÁVRH USNESENÍ o právním státě na Maltě

10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance za skupinu S&D

Postup : 2017/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0596/2017
Předložené texty :
B8-0596/2017
Přijaté texty :

B8-0596/2017

Usnesení Evropského parlamentu o právním státě na Maltě

(2017/2935(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je Evropská unie založena na hodnotách respektování lidské důstojnosti a lidských práv, na svobodě, demokracii, rovnosti a právním státě; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou univerzální a společné všem členským státům;

B.  vzhledem k tomu, že vražda novinářky Daphne Caruanové Galiziové vedla na Maltě k pokojným pouličním demonstracím, jejichž účastníci požadovali spravedlnost, odpovědnost a dodržování právního státu;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry, že členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech a v Listině základních práv Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že podle maltského zákona o policii (konkrétně kapitoly 164 maltských právních předpisů), je policejní komisař na Maltě jmenován přímo vládou;

E.  vzhledem k tomu, že Malta je členským státem Evropské unie od roku 2004; vzhledem k tomu, že podle průzkumů veřejného mínění podporuje velká většina občanů členství země v EU;

F.  vzhledem k tomu, že nejnovější průzkumy mezi maltskými občany ukazují, že většina důvěřuje klíčovým institucím – míra důvěry ve vládu činí 72 %, v policii 69 %, v soudy 51 % a ve sdělovací prostředky 51 %;

1.  odsuzuje vraždu Daphne Caruanové Galizové a vyzývá maltskou vládu, aby využila všechny zdroje k dosažení toho, aby se její vrahové dostali před soud;

2.  bere na vědomí úsilí maltské vlády o nezávislé vyšetřování této vraždy, což zahrnuje spolupráci s Europolem a dalšími službami třetích zemí včetně FBI a nizozemských forenzních expertů;

3.  bere na vědomí značné obavy, které tento případ vyvolal mezi jeho poslanci, a to zejména proto, že se jedná o přímé ohrožení svobody projevu;

4.  bere na vědomí obavy, které členové tohoto shromáždění často obecně vyjadřují ohledně programů na vydávání občanství na základě investic v některých členských státech EU;

5.  je znepokojen zapojením politiků do skandálu Panama Papers;

6.  vyzývá maltskou vládu, aby se všemi příslušnými orgány EU transparentně jednala o všech otázkách vyplývajících z výše uvedených obav, a to způsobem, který bude nestranný, kooperativní a založený na důkazech;

7.  opakuje, že je zapotřebí pravidelný dialog zahrnující všechny členské státy s cílem chránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a prezidentovi Maltské republiky.