Forslag til beslutning - B8-0596/2017Forslag til beslutning
B8-0596/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om retssikkerhed i Malta

10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance for S&D-Gruppen

Procedure : 2017/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0596/2017
Indgivne tekster :
B8-0596/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0596/2017

Europa-Parlamentets beslutning om retssikkerhed i Malta

(2017/2935(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, menneskerettighederne, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet; der henviser til, at disse værdier er universelle og fælles for alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at mordet på journalist Daphne Caruana Galizia har ført til fredelige gadedemonstrationer i Malta med krav om retfærdighed, om at de skyldig stilles til ansvar og om respekt for retsstatsprincippet;

C.  der henviser til, at EU's virke bygger på gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

D.  der henviser til, at ifølge den maltesiske politilov (kapitel 164 i den maltesiske lovgivning) udpeges politichefen i Malta direkte udpeget af regeringen;

E.  der henviser til, at Malta har været medlem af Den Europæiske Union siden 2004; der henviser til, at meningsmålinger viser, at et stort flertal af maltesiske borgere går ind for landets EU-medlemskab;

F.  der henviser til, at de seneste meningsmålinger blandt de maltesiske borgere viser, at størstedelen af befolkningen har tillid til de store institutioner med 72 % der har tillid til regeringen, 69 % til politiet, 51 % til domstolene og 51 % til medierne;

1.  fordømmer mordet på Daphne Caruana Galizia og opfordrer den maltesiske regering til at anvende alle midler til at stille de skyldige for en domstol;

2.  anerkender den indsats, som den maltesiske regering gør for at foretage uafhængige undersøgelser af mordet, hvilket omfatter samarbejde med Europol og andre tredjelande, herunder FBI og nederlandske retsmedicinske eksperter;

3.  noterer sig den reelle bekymring, som denne sag har vakt blandt medlemmerne, navnlig da den udgør en direkte trussel mod ytringsfriheden;

4.  noterer sig de af medlemmer af dette parlament ofte udtrykte betænkeligheder ved ordningerne i nogle af EU's medlemsstater om opnåelse af statsborgerskab gennem investeringer;

5.  er bekymret over, at politikere er involveret i skandalen omkring Panamadokumenterne;

6.  opfordrer den maltesiske regering til at lægge alle kort på bordet over for alle relevante EU-institutioner om alle spørgsmål vedrørende de ovennævnte betænkeligheder på upartisk, evidensbaseret og samarbejdsorienteret vis;

7.  gentager, at der er behov for en regelmæssig dialog med deltagelse af alle medlemsstaterne med henblik på at beskytte EU's grundlæggende værdier demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Republikken Maltas præsident.