Πρόταση ψηφίσματος - B8-0596/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0596/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Μιλτιάδης Κύρκος, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Εύα Καϊλή, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Διαδικασία : 2017/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0596/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0596/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0596/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα

(2017/2935(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιωθεί στις αξίες του σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι εν λόγω αρχές είναι πανανθρώπινες και κοινές για όλα τα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia έγινε αιτία να διεξαχθούν στη Μάλτα φιλειρηνικές διαδηλώσεις με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης, της λογοδοσίας και του σεβασμού του κράτους δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη ενεργούν συμφώνως προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον περί Αστυνομίας Νόμο της Μάλτας (κεφάλαιο 164 του Δικαίου της Μάλτας), ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Μάλτας διορίζεται απευθείας από την κυβέρνηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, μια μεγάλη πλειοψηφία των Μαλτέζων πολιτών θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα τους ανήκει στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τα μείζονα θεσμικά όργανα διατηρούν την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Μαλτέζων πολιτών με δείκτες εμπιστοσύνης που ανέρχονται στο 72 % για την κυβέρνηση, στο 69 % για την αστυνομία, στο 51% για τα δικαστήρια και στο 51% % για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

1.  καταδικάζει τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της για να εντοπίσει και να προσαγάγει τους δολοφόνους στη δικαιοσύνη·

2.  γνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Μάλτας έχει καταβάλει προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη διερεύνηση του φόνου, συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με την Europol, το FBI, Ολλανδούς εγκληματολόγους και άλλους ειδικούς τρίτων χωρών·

3.  καταγράφει την γνήσια ανησυχία που έχει προξενήσει η υπόθεση αυτή στους βουλευτές του, ιδίως αφού αποτελεί εκδήλωση άμεσης απειλής κατά της ελευθερίας της έκφρασης·

4.  μαρτυρεί την ανησυχία που συχνά εκφράζουν οι βουλευτές του σχετικά με τις διευκολύνσεις χορήγησης ιθαγένειας σε αντάλλαγμα για επενδύσεις που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανάμειξη πολιτικών στο σκάνδαλο που δημιούργησαν τα «έγγραφα του Παναμά»·

6.  καλεί την Μαλτέζικη κυβέρνηση να εφαρμόσει πολιτική διαφάνειας έναντι όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε σχέση με όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί, σε πνεύμα αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και συνεργασίας·

7.  διατυπώνει εκ νέου την ανάγκη ύπαρξης μιας τακτικής διαδικασίας διαλόγου στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας.