Resolutsiooni ettepanek - B8-0596/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0596/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal

10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2017/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0596/2017
Esitatud tekstid :
B8-0596/2017
Vastuvõetud tekstid :

B8-0596/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal

(2017/2935(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse ja inimõiguste austamine ning vabadus, demokraatia, võrdõiguslikkus ja õigusriigi põhimõte; arvestades, et need väärtused on universaalsed ja liikmesriikidele ühised;

B.  arvestades, et ajakirjanik Daphne Caruana Galizia mõrv tõi Maltal tänavatele rahumeelsed meeleavaldajad, kes nõudsid õiglust, vastutusele võtmist ja õigusriigi põhimõtete austamist;

C.  arvestades, et EL toimib vastastikuse usalduse alusel, mille kohaselt liikmesriigid järgivad demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi, nagu on sätestatud Euroopa inimõiguste konventsioonis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas;

D.  arvestades, et Malta politseiseaduse (Malta seadustekogu 164. peatükk) kohaselt nimetab Malta politseiülema ametisse valitsus;

E.  arvestades, et Malta on Euroopa Liidu liikmesriik alates 2004. aastast; arvestades, et arvamusküsitluste kohaselt pooldab suur enamus Malta kodanikest oma riigi kuulumist ELi;

F.  arvestades, et kõige uuemad küsitlused näitavad, et enamik Malta kodanikke usaldab olulisi institutsioone: 72 % usaldab valitsust, 69 % politseid, 51 % kohtuid ja 51 % meediaväljaandeid;

1.  mõistab hukka Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja kutsub Malta valitsust üles kasutama kõiki vajalikke vahendeid, et tuua tema mõrvarid kohtu ette;

2.  võtab teadmiseks Malta valitsuse pingutused mõrva sõltumatu uurimise läbiviimiseks, sealhulgas koostöö Europoli ja muude kolmandate riikide institutsioonidega, nende hulgas FBI ja Madalmaade kohtumeditsiini ekspertidega;

3.  märgib tõelist muret, mida see juhtum on parlamendiliikmetes tekitanud, eriti arvestades, et see kujutab endast otsest ohtu sõnavabadusele;

4.  märgib, et Euroopa Parlamendi liikmed on sageli väljendanud muret üldiselt seoses mõnedes ELi liikmesriikides kasutatavate skeemidega, milles antakse investeeringute eest kodakondsus;

5.  väljendab muret selle üle, et Panama paberite skandaali on segatud ka poliitikud;

6.  kutsub Malta valitsust üles suhtlema kõigi asjaomaste ELi institutsioonidega kõikides küsimustes, mis tulenevad eespool nimetatud mureküsimustest, läbipaistvalt, erapooletult, tõenduspõhiselt ja koostöö vaimus;

7.  kordab, et vaja on korrapärast dialoogi, milles osalevad kõik liikmesriigid, et kaitsta ELi põhiväärtusi, milleks on demokraatia, põhiõigused ja õigusriigi põhimõte;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Malta Vabariigi presidendile.