Menettely : 2017/2935(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0596/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0596/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 252kWORD 49k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP))  
B8‑0596/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate; toteaa, että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja yhteisiä jäsenvaltiolle;

B.  toteaa, että toimittaja Daphe Caruana Galizian murha johti Maltalla rauhanomaisiin katumielenosoituksiin, joissa vaadittiin oikeutta, vastuuvelvollisuutta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista;

C.  ottaa huomioon, että EU toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa;

D.  ottaa huomioon, että Maltan hallitus nimittää maan poliisiylijohtajan suoraan Maltan lainsäädännön 164 luvun nojalla;

E.  ottaa huomioon, että Malta on ollut unionin jäsenvaltio vuodesta 2004 lähtien; toteaa, että mielipidetiedustelujen mukaan selvä enemmistö Maltan kansalaisista kannattaa maan EU-jäsenyyttä;

F.  toteaa, että Maltan kansalaisten keskuudessa tehdyt äskettäiset mielipidetutkimukset osoittavat, että enemmistö luottaa merkittäviin instituutioihin siten, että hallituksen luottamus on 72 prosenttia, poliisin 69 prosenttia, tuomioistuinten 51 prosenttia ja tiedotusvälineiden 51 prosenttia;

1.  tuomitsee Daphne Caruana Galizian murhan ja kehottaa Maltan hallitusta käyttämään kaikkia resursseja hänen murhaajiensa saattamiseksi oikeuteen;

2.  panee merkille murhan riippumattomaan tutkintaan liittyvät Maltan hallituksen toteuttamat toimet, joihin sisältyy yhteistyö Europolin ja muiden kolmannen maan poliisivoimien kanssa, mukaan luettuna FBI ja Alankomaiden rikostutkinnan asiantuntijat;

3.  toteaa, että tämä tapaus on herättänyt jäsenten keskuudessa aidosti huolta erityisesti siksi, että se uhkaa suoraan sananvapautta;

4.  toteaa, että parlamentin jäsenet ovat ilmaisseet toistuvasti huolensa yleisesti siitä, että kansalaisuuden saa investointeja tekemällä joissakin EU:n jäsenvaltioissa;

5.  on huolestunut siitä, että poliitikkoja on ollut osallisina Panaman asiakirjoihin liittyvässä skandaalissa;

6.  kehottaa Maltan hallitusta olemaan avoin kaikkia asianomaisia EU:n toimielimiä kohtaan kaikissa edellä mainituista huolenaiheista johtuvista seikoista objektiivisesti, näyttöön perustuen ja yhteistyön hengessä;

7.  toteaa jälleen, että tarvitaan säännöllinen vuoropuheluprosessi, johon osallistuvat kaikki jäsenvaltiot, jotta voidaan taata demokratiaa, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin perusarvot;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle sekä Maltan tasavallan presidentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö