Postupak : 2017/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0596/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0596/2017

Rasprave :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Glasovanja :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 258kWORD 48k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o vladavini prava na Malti (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o vladavini prava na Malti (2017/2935(RSP))  
B8-0596/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva i ljudskih prava i na slobodi, demokraciji, jednakosti i vladavini prava; budući da su te vrijednosti univerzalne i zajedničke državama članicama;

B.  budući da je ubojstvo novinarke Daphne Caruana Galizia dovelo do mirnih uličnih prosvjeda na Malti koji su pozivali na pravdu, odgovornost i poštovanje vladavine prava;

C.  budući da EU djeluje pod pretpostavkom uzajamnog povjerenja da države članice poštuju demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, kao što je zapisano u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i Povelji o temeljnim pravima Europske unije;

D.  budući da u skladu s malteškim pravom, odnosno poglavljem 164. malteškog Zakona o policiji, ravnatelja policije na Malti izravno imenuje vlada;

E.  budući da je Malta država članica Europske unije od 2004.; budući da je prema ispitivanjima javnog mnijenja velika većina malteških državljana za članstvo zemlje u EU-u;

F.  budući da najnovije ankete među malteškim građanima pokazuju povjerenje većine u velike institucije, sa 72 % za vladu, 69 % za policiju, 51 % za sudove i 51 % za medije;

1.  osuđuje ubojstvo Daphne Caruana Galizia i poziva maltešku vladu da iskoristi sva sredstva kako bi se ubojice privele pravdi;

2.  priznaje napore koje je poduzela malteška vlada kako bi se provele neovisne istrage ubojstva, a koje uključuju suradnju Europola i tijela iz trećih zemalja, uključujući FBI i nizozemske forenzičke stručnjake;

3.  prima na znanje da je ovaj slučaj među zastupnicima izazvao iskrenu zabrinutost, prije svega zato što predstavlja prijetnju slobodi izražavanja;

4.  napominje da su zastupnici u EP-u općenito izrazili zabrinutost u vezi s programom stjecanja državljanstva ulaganjem u nekim državama članicama EU-a;

5.  zabrinut je zbog sudjelovanja političara u skandalu u vezi s Panamskim dokumentima;

6.  poziva maltešku vladu da prema svim relevantnim institucijama EU-a bude transparentna o svim navedenim pitanjima, i to na nepristran način koji se temelji na dokazima i suradnji;

7.  ponavlja potrebu za redovnim procesom dijaloga u kojem sudjeluju sve države članice radi zaštite temeljnih vrijednosti EU-a – demokracije, temeljnih prava i vladavine prava;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe te predsjedniku Republike Malte.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti