Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0596/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0596/2017

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisinės valstybės padėties Maltoje

  10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance S&D frakcijos vardu

  Procedūra : 2017/2935(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0596/2017

  B8-0596/2017

  Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės padėties Maltoje

  (2017/2935(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi Europos Sąjunga sukurta remiantis žmogaus orumo ir žmogaus teisių paisymo vertybėmis, laisve, demokratija, lygybe ir teisinės valstybės principu; kadangi šios vertybės yra visuotinės ir bendros valstybių narių vertybės;

  B.  kadangi dėl žurnalistės Daphne's Caruana'os Galizia'os nužudymo Maltoje įvyko taikios gatvės demonstracijos, per kurias buvo reikalaujama teisingumo, atskaitingumo ir teisinės valstybės principo laikymosi;

  C.  kadangi ES veikia remiantis tarpusavio pasitikėjimo prielaida, kad valstybės narės laikosi demokratijos, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių, įtvirtintų Europos žmogaus teisių konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

  D.  kadangi pagal Maltos Policijos įstatymą (Maltos įstatymų 164 skyrius) policijos komisarą Maltoje tiesiogiai skiria vyriausybė;

  E.  kadangi Malta yra Europos Sąjungos narė nuo 2004 m.; kadangi nuomonių apklausos rodo, kad didžioji dauguma Maltos gyventojų pritaria šalies narystei ES;

  F.  kadangi iš naujausių Maltos piliečių apklausų matyti, kad dauguma jų pasitiki pagrindinėmis institucijomis – vyriausybe pasitiki 72 proc. piliečių, policija – 69 proc., teismais – 51 proc., o žiniasklaida – 51 proc.;

  1.  smerkia Daphne's Caruana'os Galizia'os nužudymą ir ragina Maltos vyriausybę imtis visų priemonių, kad jos žudikai būtų patraukti atsakomybėn;

  2.  pripažįsta Maltos vyriausybės pastangas, kurias ji deda siekdama atlikti nepriklausomą žmogžudystės tyrimą, apimantį bendradarbiavimą su Europolu ir kitomis trečiųjų šalių jėgos struktūromis, įskaitant teismo ekspertus iš JAV FTB ir Nyderlandų;

  3.  pastebi tikrą savo narių susirūpinimą, kurį sukėlė šis atvejis, ypač dėl to, kad jis kelia tiesioginę grėsmę žodžio laisvei;

  4.  pažymi, kad Parlamento nariai dažnai išreiškia susirūpinimą dėl apskritai kai kuriose ES valstybėse narėse taikomų pilietybės suteikimo už investicijas sistemų;

  5.  yra susirūpinęs dėl to, kad politikai yra įsitraukę į Panamos dokumentų skandalą;

  6.  ragina Maltos vyriausybę skaidriai bendrauti su visomis atitinkamomis ES institucijomis visais klausimais, kylančiais dėl pirmiau minėtų faktų, ir tai daryti nešališkai, remiantis įrodymais ir bendradarbiaujant;

  7.  dar kartą pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti pagrindines ES demokratijos, pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principo užtikrinimo vertybes, reikia vesti nuolatinį dialogą, kuriame dalyvautų visos valstybės narės;

  8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, Europos Tarybai ir Maltos Respublikos Prezidentei.