Procedūra : 2017/2935(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0596/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0596/2017

Debates :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Balsojumi :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 475kWORD 42k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP))  
B8-0596/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu un cilvēktiesības, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu; tā kā šīs ir universālas un visām dalībvalstīm kopējas vērtības;

B.  tā kā pēc žurnālistes Daphne Caruana Galizia slepkavības Maltā sākušās miermīlīgas demonstrācijas, aicinot panākt taisnīgumu, vainīgo saukšanu pie atbildības un tiesiskumu;

C.  tā kā ES darbības pamatā ir savstarpēja paļāvība, ka dalībvalstis ievēro demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, kuras noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;

D.  tā kā saskaņā ar Maltas Policijas likumu (Maltas tiesību aktu kopuma 164. nodaļa) Maltas policijas komisāru tieši ieceļ valdība;

E.  tā kā Malta ir Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004. gada; tā kā sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka lielākā daļa Maltas iedzīvotāju atbalsta valsts dalību ES;

F.  tā kā jaunākās aptaujas liecina, ka Maltas iedzīvotāju vairums uzticas svarīgākajām institūcijām, un uzticēšanās līmenis ir no 72 % valdībai līdz 69 % valsts policijai, 51 % — tiesu sistēmai un 51 % — plašsaziņas līdzekļiem,

1.  nosoda Daphne Caruana Galizia nogalināšanu un aicina Maltas valdību izmantot visus resursus, lai sauktu pie atbildības viņas slepkavas;

2.  novērtē Maltas valdības centienus veikt slepkavības neatkarīgu izmeklēšanu, kuras ietvaros notiek sadarbība ar Eiropolu un trešo valstu tiesībsargiem, tostarp FIB un Nīderlandes tiesu ekspertiem;

3.  atzīmē patiesās bažas, ko šī lieta radījusi deputātos, jo īpaši tādēļ, ka notikušais ir tiešs vārda brīvības apdraudējums;

4.  norāda uz Parlamenta deputātu bieži paustajām bažām par to, ka dažās ES dalībvalstīs tiek īstenotas shēmas pilsonības piešķiršanai par attiecīgajā valstī veiktām investīcijām;

5.  pauž bažas par politiķu iesaisti t. s. Panamas dokumentu skandālā;

6.  aicina Maltas valdību visām attiecīgajām ES iestādēm nodrošināt pārredzamību par visiem jautājumiem, kas izriet no iepriekš minētajiem apsvērumiem, rīkojoties neitrālā, uz pierādījumiem balstītā un sadarbīgā veidā;

7.  atkārtoti uzsver nepieciešamību pēc pastāvīga dialoga ar visu dalībvalstu iesaisti, lai aizstāvētu ES pamatvērtības — demokrātiju, pamattiesības un tiesiskumu;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Eiropas Padomei un Maltas Republikas prezidentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika