Projekt rezolucji - B8-0596/2017Projekt rezolucji
B8-0596/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie praworządności na Malcie

  10.11.2017 - (2017/2935(RSP))

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance w imieniu grupy S&D

  Procedura : 2017/2935(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0596/2017

  B8‑0596/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności na Malcie

  (2017/2935(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na takich wartościach jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości i praworządności, jak również poszanowanie praw człowieka; mając na uwadze, że wartości te są uniwersalne i wspólne państwom członkowskim;

  B.  mając na uwadze, że morderstwo dziennikarki Daphne Caruany Galizii doprowadziło do pokojowych demonstracji ulicznych na Malcie, na których apelowano o sprawiedliwość, odpowiedzialność i poszanowanie praworządności;

  C.  mając na uwadze, że UE działa na podstawie domniemania wzajemnego zaufania, a zatem zakłada, że państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw podstawowych zapisanych w europejskiej konwencji praw człowieka i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

  D.  mając na uwadze, że zgodnie z maltańską ustawą o policji (rozdział 164 ustawodawstwa maltańskiego) szef policji na Malcie jest wyznaczany bezpośrednio przez rząd;

  E.  mając na uwadze, że od 2004 r. Malta jest państwem członkowskim Unii Europejskiej; mając na uwadze, że według sondaży zdecydowana większość obywateli Malty opowiada się za członkostwem tego kraju w UE;

  F.  mając na uwadze, że z najnowszych sondaży przeprowadzonych wśród obywateli maltańskich wynika, iż większość z nich ma zaufanie do głównych instytucji, przy czym poziom zaufania do rządu był na poziomie 72 %, do służb policji – 69 %, do sądów – 51 %, a do mediów – 51 %;

  1.  potępia zabójstwo Daphne Caruany Galizii i wzywa rząd Malty do zmobilizowania wszystkich zasobów, by postawić jej zabójców przed sądem;

  2.  uznaje wysiłki podjęte przez rząd Malty w celu przeprowadzenia niezależnych dochodzeń w sprawie zabójstwa, które obejmują współpracę z Europolem i innymi służbami z państw trzecich, w tym FBI i holenderskimi biegłymi z zakresu kryminalistyki;

  3.  odnotowuje poważne zaniepokojenie, jakie sprawa ta wywołała wśród posłów, szczególnie ze względu na to, że stanowi ona bezpośrednie zagrożenie wolności wypowiedzi;

  4.  zwraca uwagę na obawy wyrażane często przez posłów w związku z istniejącymi w niektórych państwach członkowskich UE systemami, które umożliwiają uzyskanie obywatelstwa dzięki inwestycjom;

  5.  jest zaniepokojony udziałem polityków w skandalu związanym z dokumentami panamskimi;

  6.  wzywa rząd Malty do przejrzystości w kontaktach ze wszystkimi właściwymi instytucjami UE we wszelkich kwestiach dotyczących wyżej wymienionych obaw oraz do działania w sposób bezstronny, na podstawie dowodów oraz w duchu współpracy;

  7.  przypomina o konieczności prowadzenia regularnego dialogu z udziałem wszystkich państw członkowskich w celu ochrony podstawowych wartości UE, takich jak demokracja, prawa podstawowe i praworządność;

  8.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy oraz prezydent Republiki Malty.