Postup : 2017/2935(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0596/2017

Predkladané texty :

B8-0596/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 264kWORD 49k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte (2017/2935(RSP))  
B8‑0596/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektu ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu; keďže tieto hodnoty sú všeobecné a spoločné pre všetky členské štáty;

B.  keďže zavraždenie novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej viedlo k pokojným pouličným demonštráciám na Malte požadujúcim spravodlivosti, zodpovednosť a dodržiavania zásad právneho štátu;

C.  keďže EÚ funguje na základe predpokladu vzájomnej istoty o tom, že členské štáty sa budú správať v súlade so zásadami demokracie a právneho štátu a základnými právami, ktoré sú zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach a v Charte základných práv Európskej únie;

D.  keďže podľa maltského zákona o polícii (kapitola 164 maltského zákonníka) riaditeľa polície na Malte priamo menuje vláda;

E.  keďže Malta je od roku 2004 členským štátom Európskej únie; keďže podľa prieskumov verejnej mienky prevažná väčšina maltských občanov podporuje členstvo v EÚ;

F.  keďže z najnovších prieskumov verejnej mienky medzi maltskými občanmi vyplýva, že väčšina z nich dôveruje hlavným inštitúciám, pričom vláde dôveruje 72 % občanov, policajnému zboru 69 % občanov, súdom 51 % občanov a médiám 51 % občanov;

1.  odsudzuje zavraždenie Daphne Caruanovej Galiziovej a vyzýva maltskú vládu, aby využila všetky zdroje na to, aby boli vrahovia postavení pred súd;

2.  uznáva úsilie, ktoré vyvíja maltská vláda, aby uskutočnila nezávislé vyšetrovanie vraždy, ktoré zahŕňa spoluprácu s Europolom a inými policajnými zložkami tretích krajín vrátane FBI a holandských forenzných odborníkov;

3.  berie na vedomie skutočné obavy, ktoré táto vec vyvolala medzi jeho poslancami, najmä keďže predstavuje priame ohrozenie slobody prejavu;

4.  berie na vedomie často vyjadrované obavy poslancov tejto snemovne nad získavaním občianstva prostredníctvom investičných systémov vo všeobecnosti v niektorých členských štátoch EÚ;

5.  vyjadruje znepokojenie nad zapojením politikov do škandálu súvisiaceho s panamskými dokumentmi;

6.  vyzýva maltskú vládu, aby v súvislosti so všetkými záležitosťami vyplývajúcimi z uvedených obáv pôsobila transparentne voči všetkým príslušným inštitúciám EÚ, nestranne, kooperatívne a na základe dôkazov;

7.  zdôrazňuje potrebu pravidelného dialógu so všetkými členskými štátmi s cieľom chrániť základné hodnoty EÚ, ktorými sú demokracia, základné práva a zásady právneho štátu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a prezidentovi Maltskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia