Förfarande : 2017/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0596/2017

Ingivna texter :

B8-0596/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 327kWORD 49k
10.11.2017
PE614.232v01-00
 
B8-0596/2017

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))


Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula‑Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan, Seb Dance för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))  
B8‑0596/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen är grundad på värdena respekt för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna samt på frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatlighet, och dessa värden är allmängiltiga och gemensamma för medlemsstaterna.

B.  Mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia ledde till fredliga gatudemonstrationer i Malta med krav på rättvisa, ansvarstagande och respekt för rättsstaten.

C.  EU fungerar utifrån en förutsättning om ömsesidigt förtroende för att medlemsstaterna uppfyller demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter, enligt vad som föreskrivs i Europakonventionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

D.  Enligt den maltesiska polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) utses polischefen i Malta direkt av regeringen.

E.  Malta är medlem av Europeiska unionen sedan 2004, och enligt opinionsmätningar är en stor majoritet av de maltesiska medborgarna positiva till landets EU-medlemskap.

F.  De senaste opinionsundersökningarna bland maltesiska medborgare visar att de flesta har förtroende för landets viktigaste institutioner, och siffrorna anger en förtroendenivå på 72 % för regeringen, 69 % för polisen, 51 % för rättsväsendet och 51 % för medierna.

1.  Europaparlamentet fördömer mordet på Daphne Galizia Caruana och uppmanar den maltesiska regeringen att sätta in alla resurser för att ställa hennes mördare inför rätta.

2.  Europaparlamentet erkänner den maltesiska regeringens insatser för att göra oberoende utredningar av mordet, bland annat i samarbete med Europol och andra organ från tredjeländer inklusive FBI och nederländska kriminaltekniska experter.

3.  Europaparlamentet noterar den genuina oro som detta fall har väckt bland parlamentsledamöterna, särskilt eftersom fallet utgör ett direkt hot mot yttrandefriheten.

4.  Europaparlamentet noterar de betänkligheter som dess ledamöter ofta uttrycker över att det i vissa EU-medlemsstater finns system som innebär att man kan få medborgarskap via investeringar.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över att politiker är inblandade i skandalen med Panamadokumenten.

6.  Europaparlamentet uppmanar den maltesiska regeringen att vara öppen gentemot alla berörda EU-institutioner avseende alla frågor som följer av ovannämnda farhågor, på ett opartiskt, evidensbaserat och samarbetsinriktat sätt.

7.  Europaparlamentet upprepar behovet av en regelbunden dialog där alla medlemsstater deltar, i syfte att skydda EU:s grundläggande värden demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatlighet.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Republiken Maltas president.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy