Procedure : 2017/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0597/2017

Indgivne tekster :

B8-0597/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0438

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 284kWORD 56k
10.11.2017
PE614.233v01-00
 
B8-0597/2017

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om retssikkerhed i Malta (2017/2935(RSP))


Frank Engel for PPE-Gruppen
Monica Macovei for ECR-Gruppen
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld for ALDE-Gruppen
Matt Carthy, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om retssikkerhed i Malta (2017/2935(RSP))  
B8‑0597/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 4, 5, 6, 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg(1),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og til de talrige FN-traktater på menneskerettighedsområdet, der er bindende for alle medlemsstater,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2014 med titlen "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet" (COM(2014)0158),

–  der henviser forhandlingen om mediefrihed i Malta på plenarmødet den 24. oktober 2017,

–  der henviser til de afsløringer, der blev gjort ved hjælp af Panama-papirerne og Malta-dokumenterne af det internationale konsortium af undersøgende journalister og det europæiske samarbejdsnetværk for undersøgende journalister,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(2),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer(3),

–  der henviser til rapporten og henstillingerne fra det undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (PANA-udvalget), og bilaget til rapporten om udvalgets rejse til Malta,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, og til, at disse værdier er universelle og fælles for medlemsstaterne;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør en del af EU's primære ret; der henviser til, at ytringsfrihed og mediernes frihed og pluralisme er nedfældet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 10 i EMRK; der henviser til, at Unionen under påberåbelse af artikel 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 7 i TEU har mulighed for at tage skridt til at værne om de fælles værdier, som Unionen er baseret på; der henviser til, at retsstatsmekanismen bør anvendes med lige stor styrke på alle medlemsstater;

C.  der henviser til, at EU er et konstitutionelt styre, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne vil handle i overensstemmelse med demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

D.  der henviser til, at retsvæsenets uafhængighed er nedfældet i artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i EMRK og ligeledes er et centralt krav i det demokratiske princip om magtens tredeling;

E.  der henviser til, at den maltesiske undersøgende journalist og blogger Daphne Caruana Galizia, der kæmpede mod korruption, den 16. oktober 2017 blev myrdet i et bilbombeangreb;

F.  der henviser til, at mordet har ført til fredelige gadedemonstrationer og protester fra civilsamfundet i Malta med krav om retfærdighed, om at de skyldig stilles til ansvar og om respekt for retsstatsprincippet;

G.  der henviser til, at Malta i landerapporten fra Observatoriet for Mediepluralisme for 2016 blev udpeget til at have en middel (tæt på høj) risiko med hensyn til pluralisme og politisk uafhængighed, og at der blev udpeget risikoøgende faktorer vedrørende mangel på data om mediemarkedet, manglende beskyttelse af journalister, ringe selvregulering og mangel på redaktionel selvstændighed samt direkte politisk ejerskab af medieforetagender og mangel på en mediekundskabspolitik(4);

H.  der henviser til, at Maltas injurielove, som straffer med bøde eller fængselsstraf, og som anvendes i vidt omfang, især af politikere mod journalister, ifølge det internationale pressefrihedsindeks for 2017 (som udgives af Journalister uden Grænser) er stærkt medvirkende til at begrænse ytringsfriheden i Malta(5);

I.  der henviser til, at Maltas parlament er i færd med at drøfte et lovforslag fra den maltesiske regering, som afskaffer kriminelle injurier og indfører et ad hoc-forbud mod anvendelse af enhver form for forebyggende afgørelser eller ordrer i sager om injurier eller ærekrænkelse, uafhængigt af retsgrundlaget(6),

J.  der henviser til, at Daphne Caruana Galizia stod over for adskillige anklager for injurier fra politiske repræsentanter fra hele det politiske spektrum i Malta;

K.  der henviser til, at Daphne Caruana Galizias bankkonto i indeværende år var blevet indefrosset ved en retskendelse, som udstedte en forebyggende ordre i forbindelse med en injuriesag sag anlagt af en minister, inden der var faldet afgørelse i sagen;

L.  der henviser til, at medieforetagender i Malta har meddelt, at de har været udsat for stort pres fra Pilatus Bank, som efter sigende står i spidsen for hvidvaskning af penge, for at få dem til at trække historier om banken tilbage eller helt at fjerne disse; der henviser til, at Pilatus Bank har indledt retlige skridt i USA mod maltesiske medier for at plette bankens ry; der henviser til, at det i en lækket rapport om overholdelse fra Den Økonomiske Efterforsknings- og Analyseenhed (FIAU) afsløres, at Pilatus Banks kunder overvejende er politisk udsatte personer fra Aserbajdsjan, men at den pågældende bank ikke anvender skærpede kundekendskabsprocedurer over for disse kunder, som det kræves i direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; der henviser til, at et parlamentsmedlem fra det regerende parti har opfordret til en undersøgelse af whistlebloweren fra FIAU;

M.  der henviser til, at en whistleblower, som spillede en central rolle i beskyldninger om korruption og hvidvaskning af penge i forbindelse med politisk udsatte personer i Malta, inden mordet på Daphne Caruana Galizia flygtede ud af landet;

N.  der henviser til, at den maltesiske regering har gennemført loven om beskyttelse af whistleblowere fra 2013(7) og er en af de få EU-medlemsstater, der har indarbejdet specifikke foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere i deres lovgivning;

O.  der henviser til, at i henhold til forfatningen og lovgivningen i Malta udnævnes politichefen af premierministeren og kammeradvokaten af præsidenten efter råd fra premierministeren og fra 2017 skal medlemmer af retsvæsenet underkastes en kontrol af et udvalg, før dommerkandidaterne kan udnævnes(8); der henviser til, at uafhængigheden af de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet i Malta kan være i fare, eftersom regeringen har beføjelse til at udpege politichefen, chefen for FIAU og kammeradvokaten;

P.  der henviser til forskellige mediers beretninger om, at der få uger før valget i juni 2017 blev oprettet et stort antal arbejdspladser i maltesiske offentlige virksomheder, hvilket gav anledning til bekymring om, hvorvidt dette skete på grund af valget;

Q.  der henviser til, at afsløringerne i Panama-papirerne fra april 2016 viste, at i alt 714 virksomheder med tilknytning til Malta er opført i databasen over Panama-papirerne fra det internationale konsortium af undersøgende journalister; der henviser til, at dokumenterne indeholdt afsløringer om en nuværende minister og en minister fra den tidligere regering samt højtstående embedsmænd;

R.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i februar 2017 organiserede en delegationsrejse til Malta inden for rammerne af sin undersøgelse vedrørende Panama-papirerne; der henviser til, at delegationen i sin rapport konkluderede, at der er grund til at antage, at Maltas politikorps ikke er godt nok rustet til at udføre sine opgaver fuldt ud, og at der muligvis er sket fejl eller forsømmelser; der henviser til, at delegationen bemærkede, at antallet af domfældelser og konfiskationer i forbindelse med hvidvaskning af penge i Malta synes meget beskedent i forhold til det gennemsnitlige antal rapporter, som FIAU sender til politiet; der henviser til, at en statsembedsmand og en tidligere minister afslog PANA-udvalgets anmodning om at mødes under delegationsrejsen;

S.  der henviser til to fortrolige rapporter fra FIAU i Malta, dateret i 2016, som blev offentliggjort i maj 2017, hvori det konkluderes, at der er en rimelig mistanke om hvidvaskning af penge med forbindelse til en statsembedsmænd; der henviser til, at en tredje rapport, som blev offentliggjort samtidigt, indeholdt oplysninger om en inspektion på stedet udført af FIAU hos Pilatus Bank, som angiveligt konkluderede, at banken ikke overholdt Maltas lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; der henviser til, at processen for tildeling af licens til Pilatus Bank var hurtig i sammenligning med den gennemsnitlige tid, der er nødvendig for at sikre overholdelse af de standarder, der er fastsat i kapitalkravsdirektivet;

T.  der henviser til, at chefen for FIAU og politichefen, som begge er direkte udpeget af regeringen, kort efter færdiggørelsen af disse rapporter trådte tilbage; der henviser til, at der ikke blev indledt politimæssig efterforskning af disse alvorlige beskyldninger om hvidvaskning af penge foretaget af politisk udsatte personer, herunder et medlem af regeringen; der henviser til, at der blev udpeget dommere i forbindelse med ovennævnte sager; der henviser til, at to FIAU-ansatte blev afskediget, efter at FIAU-rapporterne blev lækket til pressen;

U.  der henviser til, at Kommissionen i juni 2017 blev underrettet om disse påstande med en anmodning om at foretage yderligere undersøgelser i Malta og af landets respekt for og passende gennemførelse af det tredje direktiv om hvidvaskning af penge og kapitalkravsdirektivet;

V.  der henviser til, at unionsborgerskabet er et af EU's vigtigste resultater, og at spørgsmål om ophold og statsborgerskab i henhold til EU-traktaterne henhører under medlemsstaternes enekompetence; der henviser til, at EU har beføjelse til at overvåge medlemsstaternes praksis for bekæmpelse af korruption;

W.  der henviser til, at i henhold til Den Europæiske Unions Domstols faste praksis tilkommer det den enkelte medlemsstat, under behørig hensyntagen til EU-retten, at fastlægge betingelserne for erhvervelse eller fortabelse af statsborgerskab; der henviser til, at siden ikrafttrædelsen af Maastrichttraktaten indebærer tildeling af statsborgerskab i medlemsstaterne også tildeling af EU-borgerskab og dermed betydelige yderligere rettigheder, hvilket betyder, at en beslutning om naturalisation i en medlemsstat ikke er uden indvirkning på de øvrige medlemsstater og EU;

X.  der henviser til, at den maltesiske regering i 2014 har oprettet et individuelt investorprogram, der sælger maltesisk statsborgerskab og unionsborgerskab til tredjelandsstatsborgere til en pris af 650 000 EUR; der henviser til, at det er uklart, hvem der har modtaget et sådant statsborgerskab, da de pågældende ikke er identificeret på den offentliggjorte liste over naturaliserede statsborgere; der henviser til, at en lækket FIAU-rapport fra 2016 gav anledning til bekymring om mulig korruption i forbindelse med forvaltningen af dette program;

Y.  der henviser til, at regeringen overdrog forvaltningen af dette individuelle investorprogram til Nexia BT, en formidlerorganisation, som nævnes i Panama-papirerne som initiativtager til truster og offshoreselskaber for maltesiske politisk udsatte personer, herunder et medlem af regeringen; der henviser til, at det i Panama-papirerne tyder på, at Nexia BT har udvist manglende omhu med hensyn til at tilvejebringe alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere det reelle ejerskab;

Z.  der henviser til, at det i rapporten fra Europols Gruppe for Økonomisk Efterforskning "From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact" (Fra mistanke til handling – at øge den operationelle effektivitet ved hjælp af finansielle efterretninger) understreges, at visse parter, herunder kriminelle organisationer, har misbrugt aspekter ved Maltas internetbaserede virksomheder til at hvidvaske indtægter fra kriminalitet; der henviser til, at dette ikke bør fortolkes som et udtryk for sektoren som helhed;

1.  fordømmer på det kraftigste mordet på Daphne Caruana Galizia og opfordrer den maltesiske regering til at anvende alle de nødvendige midler til at stille de skyldige for en domstol;

2.  opfordrer til en uafhængig international undersøgelse af mordet på Daphne Caruana Galizia; anerkender de maltesiske myndigheders bestræbelser på at få internationale retshåndhævende organer, herunder USA's Federal Bureau of Investigation og nederlandske retsmedicinske specialister, til at deltage i en sådan undersøgelse; opfordrer til fuld inddragelse af Europol i hele undersøgelsesperioden;

3.  bemærker, at beskyttelsen af undersøgende journalister og whistleblowere er af vital interesse for samfundet; opfordrer de maltesiske myndigheder og alle EU's medlemsstater til at sikre beskyttelse af journalisters og whistlebloweres personlige sikkerhed og levebrød;

4.  opfordrer Formandskonferencen til at oprette en europæisk Daphne Caruana Galizia-pris for undersøgende journalistik, som én gang årligt tildeles for enestående undersøgende journalistik i Europa;

5.  beklager, at udviklingen i Malta i de seneste år har givet anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til retsstatsprincippet, demokrati og grundlæggende rettigheder, herunder mediefrihed og politiets og retsvæsenets uafhængighed;

6.  opfordrer Kommissionen til at etablere en dialog med den maltesiske regering om retsstatsprincippet i Malta og til at sikre respekten for de europæiske værdier; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet fuldt underrettet om sine vurderinger; gentager, at der er behov for en regelmæssig overvågning og dialog, der involverer alle medlemsstater, med henblik på at sikre overholdelsen af EU's grundlæggende værdier som demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, der involverer Rådet, Kommissionen og Parlamentet, som det fremhæves i Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(9);

7.  beklager, at flere alvorlige beskyldninger om korruption og manglende opfyldelse af tilsynsforpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og banktilsyn ikke er blevet undersøgt af politiet i Malta, hvilket udgør en trussel mod retsstatsprincippet i denne medlemsstat; erkender, at der er adskillige retslige undersøgelser i gang vedrørende nogle af disse påstande; beklager især, at der ikke har været nogen politimæssig efterforskning i Malta af afsløringerne i forbindelse med Panama-papirerne og politisk udsatte personer i de lækkede FIAU-rapporter, og bemærker, at flere af dem, der nævnes i FIAU-rapporterne, stadig er medlemmer af regeringen; opfordrer den maltesiske politichef til at indlede en sådan undersøgelse;

8.  noterer sig bemærkningerne fra Maltas retspræsident for så vidt angår retsstatsprincippet og støtter hans påstand om, at uden en passende retshåndhævelse kan retsstatsprincippet i Malta ikke sikres(10);

9.  udtrykker bekymring over den rapport, der blev udarbejdet efter PANA-udvalgets besøg i Malta, hvori det anføres, at de offentlige myndigheder med ansvar for overholdelse, svig og finansiel kriminalitet er yderst politiserede.

10.  opfordrer Kommissionen til at kontrollere, om Malta overholder det tredje direktiv om hvidvaskning af penge og kapitalkravsdirektivet; bemærker, at Malta er en af flere medlemsstater, mod hvilke Kommissionen har taget de første skridt i en traktatbrudsprocedure for manglende gennemførelse af det fjerde hvidvaskningsdirektiv inden udløbet af fristen den 26. juni 2017; erkender, at gennemførelsen af direktivet er i gang;

11.  opfordrer de maltesiske tilsynsmyndigheder og retslige myndigheder til at undersøge processen vedrørende tildeling af licens til Pilatus Bank, navnlig med hensyn til opfyldelse egnetheds- og hæderlighedskravene for medlemmer af finansieringsinstitutters ledelsesorganer, som nævnt i kapitalkravsdirektivet, og til at undersøge Nexia BT's overholdelse af hvidvaskningsdirektivet;

12.  minder om, at medlemmer af Europa-Parlamentet ofte har udtrykt generelle betænkeligheder ved de ordninger for opnåelse af statsborgerskab via investeringer, som findes i nogle af EU's medlemsstater; opfordrer Malta til at gøre det klart, hvem der har købt et maltesisk pas og alle de rettigheder, der følger hermed, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger der findes for at sikre, at alle disse nye statsborgere rent faktisk har tilbragt et år i Malta inden købet; opfordrer Kommissionen til at overvåge sådanne statsborgerskabsprogrammer i medlemsstaterne, da medlemsstaterne skal tage behørigt hensyn til EU-retten, når de udøver deres beføjelser med hensyn til statsborgerskab;

13.  opfordrer Malta og alle de øvrige medlemsstater til at sikre, at kampen mod skatteunddragelse prioriteres, og at der afsættes alle de nødvendige ressourcer til dette formål;

14.  beklager Kommissionens beslutning om ikke at offentliggøre EU's rapport om bekæmpelse af korruption i 2017;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Republikken Maltas præsident.

(1)

EUT C 482 af 23.12 2016, s. 117.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0402.

(4)

Nenadic, Iva, 2016. "Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta". Center for Mediepluralisme og Mediefrihed. Kan downloades på http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/

(5)

Se https://rsf.org/en/malta

(6)

Maltas regering: "A Bill entitled "AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto", artikel 26, stk. 6. Se http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1

(7)

Se http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1

(8)

Lov nr. XLIV af 2016, artikel 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0409.

(10)

http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik