Διαδικασία : 2017/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0597/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0597/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0438

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 522kWORD 60k
10.11.2017
PE614.233v01-00
 
B8-0597/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2935(RSP))


Frank Engel εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Monica Macovei εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Matt Carthy, Patrick Le Hyaric εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2935(RSP))  
B8‑0597/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις πολυάριθμες συνθήκες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση της 24ης Οκτωβρίου 2017 στην Ολομέλεια σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) και του δημοσιογραφικού ερευνητικού δικτύου European Investigative Collaborations network για τα «έγγραφα του Παναμά» (Panama Papers) και τα «αρχεία της Μάλτας» (Malta Files)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες (whistle-blowers) που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (επιτροπής PANA), και το παράρτημα της έκθεσης σχετικά με την αποστολή της εν λόγω επιτροπής στη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές μεταξύ των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 10 της ΕΣΑΔ·(Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) κατοχυρώνουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 ΣΕΕ, η Ένωση διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός του κράτους δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται ισοδύναμα σε όλα τα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένα συνταγματικό σύστημα που λειτουργεί βάσει του τεκμηρίου της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειδικότερα του ότι τα κράτη μέλη θα ενεργούν σύμφωνα με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η οποία είναι βασική απαίτηση της δημοκρατικής αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Οκτωβρίου 2017 η Μαλτέζα ερευνήτρια δημοσιογράφος σε θέματα διαφθοράς και ιστολόγος Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε από έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία αυτή προκάλεσε στη Μάλτα διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, τη λογοδοσία και το σεβασμό του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική έκθεση του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Μάλτα το 2016, εντόπισε μεσαίο (προς υψηλό) βαθμό κινδύνου για τον πλουραλισμό της αγοράς και την πολιτική ανεξαρτησία και εντόπισε επίσης παράγοντες επιδείνωσης κινδύνου σχετιζόμενους με την απουσία δεδομένων για την αγορά των μέσων ενημέρωσης, την απουσία προστασίας και την αυτορρύθμιση των δημοσιογράφων και της συντακτικής αυτονομίας, την άμεση πολιτική κυριότητα των μέσων ενημέρωσης, και την απουσία πολιτικής για τον γραμματισμό στα μέσα(4)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου του 2017 (που δημοσιεύθηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα) εντοπίζει ως κεντρικό στοιχείο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης στη Μάλτα τους περί δυσφήμησης νόμους της χώρας, που επιβάλλουν ποινές φυλάκισης και χρησιμοποιούνται ευρέως, ειδικά από τους πολιτικούς, εναντίον δημοσιογράφων(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Μάλτας εξετάζει νομοσχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση και που καταργεί τη συκοφαντική δυσφήμηση και εισάγει μια ad hoc απαγόρευση της χρήσης κάθε μορφής συντηρητικών διατάξεων ή ενταλμάτων σε αγωγές για συκοφαντική ή απλή δυσφήμιση βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας(6)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Daphne Caruana Galizia αντιμετώπιζε πολλές διώξεις για συκοφαντική δυσφήμιση ασκηθείσες από πολιτικούς εκπροσώπους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Μάλτας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της κ. Caruana Galizia είχαν παγώσει φέτος δυνάμει δικαστικής διάταξης που, προτού ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, επέβαλλε ασφαλιστικά μέτρα λόγω αγωγής επί συκοφαντία που είχε ασκήσει ένας υπουργός της κυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης στη Μάλτα έχουν αναφέρει ότι δέχονται, από την Pilatus Bank, η οποία είναι στο επίκεντρο των καταγγελιών για νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεγάλη πίεση να ανακαλέσουν ή να αφαιρέσουν άρθρα σχετικά με αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Pilatus Bank έχει εκκινήσει δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ κατά μαλτέζικων μέσων ενημέρωσης για προσβολή της υπόληψής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαρρεύσασα έκθεση συμμόρφωσης της Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) αποκαλύπτει ότι πελάτες της Pilatus Bank είναι κυρίως πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα από το Αζερμπαϊτζάν, όμως η τράπεζα δεν εφάρμοσε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας απέναντι σε αυτούς, όπως απαιτεί η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους έχει ζητήσει έρευνα για τον πληροφοριοδότη/καταγγέλτη που βρίσκεται μέσα στην FIAU·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia, ένας πληροφοριοδότης/καταγγέλτης που ήταν στο επίκεντρο των καταγγελιών περί διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στη Μάλτα εγκατέλειψε τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας έχει θέσει σε εφαρμογή τον Νόμο του 2013 περί προστασίας των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος(7), και συμπεριλαμβάνεται στη μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν κατοχυρώσει ειδικά μέτρα προστασίας στη νομοθεσία για τους καταγγέλτες/πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους της Μάλτας, ο Διοικητής της Αστυνομίας διορίζεται από τον Πρωθυπουργό, ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από γνωμοδότηση του Πρωθυπουργού, τα δε μέλη του δικαστικού, από το 2017, διορίζονται μετά από έλεγχο των υποψηφίων από επιτροπή(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μάλτα η ανεξαρτησία των οργάνων επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος μπορεί να επηρεαστεί από το ότι η κυβέρνηση έχει την εξουσία να διορίζει τον Διοικητή της Αστυνομίας, τον προϊστάμενο της FIAU και τον Γενικό Εισαγγελέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως πολλές θέσεις εργασίας σε μαλτέζικες κρατικές εταιρείες δημιουργήθηκαν λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές του Ιουνίου 2017, και εκφράζουν ανησυχίες μήπως αυτό έγινε για εκλογικές σκοπιμότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά» τον Απρίλιο 2017 έδειξαν πως συνολικά 714 εταιρείες συνδεόμενες με την Μάλτα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων που αφορά τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν αποκαλύψεις σχετικά με ένα σημερινό υπουργό και έναν πρώην υπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε τον Φεβρουάριο 2017 ένα ταξίδι αντιπροσωπείας του στη Μάλτα στο πλαίσιο της έρευνάς του για τα «έγγραφα του Παναμά»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της η εν λόγω αντιπροσωπεία συνεπέρανε ότι υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί πως η αστυνομική δύναμη της Μάλτας δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να εκπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά της, υποδηλώνοντας πιθανή περίπτωση κακοδιοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία επισήμαινε πως ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων και κατασχέσεων στη Μάλτα που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλός σε σύγκριση με τον μέσο αριθμό αναφορών που η FIAU διαβιβάζει στην αστυνομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κυβερνητικός αξιωματούχος και ένας πρώην υπουργός αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο αίτημα της επιτροπής PANA να συναντηθούν στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο εμπιστευτικές εκθέσεις της FIAU στη Μάλτα, χρονολογούμενες από το 2016, δημοσιεύτηκαν το 2017 και κατέληγαν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν εύλογες υποψίες σε βάρος ενός κυβερνητικού αξιωματούχου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τρίτη έκθεση, δημοσιευθείσα την ίδια εποχή, περιέγραφε λεπτομερώς την επιτόπια επιθεώρηση που διενήργησε η FIAU στην Pilatus Bank και βάσει της οποίας φέρεται η τράπεζα να έχει παραβιάσει τη νομοθεσία της Μάλτας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αδειοδότησης της Pilatus Bank υπήρξε συνοπτική σε σύγκριση με τον μέσο χρόνο που απαιτείται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται στην οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος της FIAU και ο Διοικητής της Αστυνομίας, που αμφότεροι διορίζονται από την Κυβέρνηση, παραιτήθηκαν λίγο μετά την ολοκλήρωση αυτών των εκθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν κινήθηκε καμία αστυνομική έρευνα για αυτές τις σοβαρές καταγγελίες περί νομιμοποίησης, από πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της Κυβέρνησης, εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανωτέρω υποθέσεις οι δικαστές ορίστηκαν με διορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυο μέλη του προσωπικού της FIAU απολύθηκαν μετά τη διαρροή των εκθέσεων της FIAU στον τύπο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε για αυτές τις καταγγελίες τον Ιούνιο 2017, τουλάχιστον, με αίτημα διενέργειας περαιτέρω έρευνας για τη Μάλτα και για τον σεβασμό και τη δέουσα εφαρμογή της τρίτης AMLD (οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα ζητήματα διαμονής και ιθαγένειας εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει την εξουσία να εποπτεύει τις πρακτικές των κρατών μελών σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ορίσει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δίκαιο της Ένωσης, τις προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της οικείας ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η χορήγηση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους συνεπάγεται επίσης τη χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ και επομένως ισχυρά πρόσθετα δικαιώματα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις πολιτογράφησης που εκδίδει ένα κράτος μέλος δεν είναι ουδέτερες έναντι άλλων κρατών μελών και έναντι της ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Μάλτας δημιούργησε το 2014 ένα πρόγραμμα ατομικών επενδυτών το οποίο πωλεί την ιθαγένεια της Μάλτας και της ΕΕ σε υπηκόους τρίτων χωρών στην τιμή των 650 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των αποδεκτών της ιθαγένειας παραμένει ασαφής, δεδομένου ότι τα ονόματά τους δεν αναγράφονται στον δημοσιευόμενο κατάλογο πολιτογραφουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια διαρρεύσασα έκθεση της FIAU του 2016 διατύπωνε ανησυχίες για πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς στη διαχείριση αυτού του προγράμματος·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση είχε αναθέσει τη διαχείριση αυτού του προγράμματος ατομικών επενδυτών στην Nexia BT, έναν ενδιάμεσο που κατονομάζεται στα «έγγραφα του Παναμά» ως ιδρυτής (initiator) εμπιστευμάτων (trusts) και υπεράκτιων (offshore) εταιρειών για Μαλτέζους πολιτικώς εκτεθειμένους, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της Κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «έγγραφα του Παναμά» υποδηλώνουν ότι η Nexia BT ενήργησε χωρίς τη δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορούσε την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Financial Intelligence Group (Ομάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών) της Ευρωπόλ με τίτλο «From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact», δείχνει πως ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εγκληματικών οργανώσεων, έκαναν κατάχρηση ορισμένων δυνατοτήτων των διαδικτυακών εταιρειών με έδρα την Μάλτα προκειμένου να νομιμοποιούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντικατοπτρίζει ολόκληρο τον κλάδο·

1.  καταδικάζει έντονα τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο πόρο για να προσαγάγει τους δολοφόνους στη δικαιοσύνη·

2.  ζητεί ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αρχών της Μάλτας να καλέσουν διεθνή όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και ειδικών Ολλανδών ιατροδικαστών· ζητεί την πλήρη συμμετοχή της Ευρωπόλ στην έρευνα καθ’ όλη τη διάρκειά της·

3.  επισημαίνει ότι η προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας· καλεί τις αρχές της Μάλτας και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν για την προστασία της προσωπικής ακεραιότητας και των μέσων βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος·

4.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να θεσπίσει ένα «ευρωπαϊκό βραβείο Daphne Caruana Galizia» για την ερευνητική δημοσιογραφία, που θα απονέμεται κάθε χρόνο για εξέχοντα έργα ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη

5.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Μάλτα προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας της αστυνομίας και της δικαιοσύνης·

6.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει με την Κυβέρνηση της Μάλτας έναν διάλογο σχετικά με τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη Μάλτα και να επιτύχει το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο σχετικά με την αξιολόγησή της· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνει στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ/DRF Pact)(9)·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι πολλές σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά και παραβίαση των υποχρεώσεων σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτείας των τραπεζών δεν έχουν διερευνηθεί από την αστυνομία της Μάλτας, πράγμα που συνιστά απειλή κατά του κράτους δικαίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· αναγνωρίζει ότι πολλές διοικητικές έρευνες είναι υπό εξέλιξη για κάποιες από αυτές τις καταγγελίες· θεωρεί ειδικότερα λυπηρό το ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα αστυνομική έρευνα στη Μάλτα για τις αποκαλύψεις στις διαρρεύσασες εκθέσεις της FIAU σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, και επισημαίνει ότι κάποιοι από τους κατονομαζόμενους στις εκθέσεις της FIAU παραμένουν μέλη της κυβέρνησης· καλεί τον Διοικητή της Αστυνομίας της Μάλτας να ξεκινήσει την έρευνα αυτή·

8.  επισημαίνει τα σχόλια του επικεφαλής του δικαστικού σώματος της Μάλτας σχετικά με το κράτος δικαίου και στηρίζει τη δήλωσή του ότι χωρίς σωστή εφαρμογή των νόμων το κράτος δικαίου δεν μπορεί να διατηρηθεί· στη Μάλτα(10)·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την έκθεση που συνέταξε η επιτροπή PANA μετά την επίσκεψή της στη Μάλτα, όπου δηλώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη συμμόρφωση, την απάτη και το οικονομικό έγκλημα είναι άκρως πολιτικοποιημένες·

10.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η Μάλτα συμμορφώνεται με την τρίτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (τρίτη AMLD) και με την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων· διαπιστώνει ότι η Μάλτα είναι ένα από τα διάφορα κράτη μέλη κατά των οποίων η Επιτροπή ξεκίνησε κίνησε μια πρώτη διαδικασία επί παραβάσει για μη μεταφορά της τέταρτης AMLD στο εθνικό δίκαιο εντός της προθεσμίας της 26ης Ιουνίου 2017· αναγνωρίζει ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι υπό εξέλιξη·

11.  καλεί τις εποπτικές και δικαστικές αρχές της Μάλτας να διερευνήσουν τη διαδικασία αδειοδότησης της Pilatus Bank, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους του διαχειριστικού οργάνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρεται στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, και να διερευνήσουν τη συμμόρφωση της Nexia BT με την οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·(AMLD)·

12.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες που συχνά έχουν εκφράσει ευρωβουλευτές σχετικά με την ιθαγένεια και τα επενδυτικά σχήματα εν γένει, συμπεριλαμβανομένων της Μάλτας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ· καλεί την Μάλτα να καταστήσει σαφές ποιοι έχουν αγοράσει μαλτέζικο διαβατήριο μαζί με όλα τα δικαιώματα ου απορρέουν από αυτό και ποιες πρόνοιες υπάρχουν ώστε όλοι αυτοί οι νέοι πολίτες να έχουν όντως ζήσει ένα έτος στη Μάλτα προτού το αγοράσουν· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας των κρατών μελών, δεδομένου ότι αυτά πρέπει να σέβονται δεόντως το δίκαιο της ΕΕ όταν ασκούν τις αρμοδιότητές τους στο πεδίο της ιθαγένειας·

13.  καλεί τη Μάλτα και όλα τα άλλα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και να χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό αυτό όλοι οι αναγκαίοι πόροι·

14.  θεωρεί λυπηρή την απόφαση της Επιτροπής να μη δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ του 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας.

(1)

ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 117.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.

(4)

Nenadic, Iva, 2016. «Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta». (Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης 2016 : Παρακολούθηση των κινδύνων για την πολυφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες: Εθνική έκθεση : Μάλτα.) Κέντρο για την Πολυφωνία στα Μέσα και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF). Διαθέσιμη στη διεύθυνση http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/

(5)

Βλέπε https://rsf.org/en/malta

(6)

Κυβέρνηση της Μάλτας, «A Bill entitled AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto», άρθρο 26(6). Βλέπε http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1

(7)

Βλέπε http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1

(8)

Νόμος XLIV του 2016, άρθρο 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.

(10)

http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου