Förfarande : 2017/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0597/2017

Ingivna texter :

B8-0597/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0438

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 355kWORD 57k
10.11.2017
PE614.233v01-00
 
B8-0597/2017

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))


Frank Engel för PPE-gruppen
Monica Macovei för ECR-gruppen
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld för ALDE-gruppen
Matt Carthy, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen
Judith Sargentini, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))  
B8‑0597/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 4, 5, 6, 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis i relation till denna,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2014 om EU-medborgarskap till salu(1),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och åtskilliga FN-konventioner om mänskliga rättigheter som är bindande för alla medlemsstater,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–  med beaktande av plenardebatten den 24 oktober 2017 om mediefriheten i Malta,

–  med beaktande av avslöjandena om Panamadokumenten och Malta-filerna från den internationella organisationen för grävande journalister (ICIJ) och nätverket European Investigative Collaboration (EIC),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ(3),

–  med beaktande av rapporten och rekommendationerna från undersökningskommittén för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (PANA‑kommittén), och rapportens bilaga om kommitténs uppdrag i Malta,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen är grundad på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna, och dessa värden är universella och gemensamma för medlemsstaterna.

B.  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en del av EU:s primärrätt. Yttrandefrihet och mediernas frihet och mångfald är inskrivna i artikel 11 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 10 i Europakonventionen. I enlighet med artiklarna 2, 3.1 och 7 i EU-fördraget har unionen möjlighet att agera för att skydda de gemensamma värden som den har som grund. Rättsstatsmekanismen bör tillämpas med samma kraft på alla medlemsstater.

C.  EU är ett konstitutionellt system som bygger på ömsesidigt förtroende, nämligen att medlemsstaterna agerar i förenlighet med demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

D.  Rättsväsendets opartiskhet finns inskrivet i artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i artikel 6 i Europakonventionen, och är en väsentlig förutsättning för den demokratiska maktdelningsprincipen.

E.  Den maltesiska undersökande anti-korruptionsjournalisten och bloggaren Daphne Caruana Galizia mördades i ett bilbombsattentat den 16 oktober 2017.

F.  Mordet ledde till gatudemonstrationer och protester från det civila samhället i Malta med krav på rättvisa, ansvarighet och respekt för rättsstatligheten.

G.  2016 års landsrapport om Malta från övervakningsverktyget för mediepluralism visade på medelhöga (nästan höga) risknivåer för mångfald på marknaden och politiskt oberoende, och identifierade riskhöjande faktorer i samband med avsaknaden av uppgifter om mediemarknaden, avsaknaden av skydd av och självreglering för journalister och redaktionellt oberoende, direkt politiskt ägande av medieföretag och avsaknad av en politik för mediekompetens(4).

H.  I 2017 års internationella pressfrihetsindex (från Reportrar utan gränser) identifierar Maltas lagar om förtal, som kan ge böter eller fängelse och som ofta används, särskilt av politiker, mot journalister, som en viktig faktor som begränsar yttrandefriheten i Malta(5).

I.  Det maltesiska parlamentet diskuterar för närvarande ett lagförslag från den maltesiska regeringen om avskaffande av förtal och införande av ett tillfälligt förbud mot att tillgripa någon form av förebyggande beslut i åtgärder som vidtas enligt gällande lag i samband med förtal eller ärekränkning(6).

J.  Daphne Caruana Galizia anklagades för flera fall av förtal av politiska företrädare från hela det politiska spektrumet i Malta.

K.  Caruana Galizia fick sina bankkonton frysta i år efter att en domstol hade fattat ett förebyggande beslut i ett förtalsmål som väckts av en minister i regeringen, innan ett beslut hade fattats i målet.

L.  Medieföretag i Malta har rapporterat att de har utsatts för hårda påtryckningar från Pilatus Bank, som befinner sig i centrum för anklagelser om penningtvätt, om att dra tillbaka eller ta bort artiklar om banken. Pilatus Bank har vidtagit rättsliga åtgärder i Förenta staterna mot maltesiska medier som banken anser har skadat dess anseende. En läckt efterlevnadsrapport från Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) visar att Pilatus Banks kunder främst är personer i politiskt utsatt ställning från Azerbajdzjan, och att banken inte har utfört den kundkontroll av dessa kunder som krävs enligt penningtvättsdirektivet. En parlamentsledamot från det regerande partiet har krävt en utredning av visselblåsaren vid FIAU.

M.  Före mordet på Daphne Caruana Galizia flydde en visselblåsare från landet. Denna visselblåsare spelade en central roll i anklagelserna om korruption och penningtvätt mot personer i politiskt utsatt ställning i Malta.

N.  Den maltesiska regeringen har genomfört lagen om meddelarskydd från 2013(7), och är en av de få EU-medlemsstaterna som har fastställt särskilt skydd för visselblåsare i lagstiftningen.

O.  Enligt Maltas författning och lagar utnämns polischefen av premiärministern, den allmänna åklagaren utnämns av presidenten på inrådan av premiärministern, och medlemmar av rättsväsendet utnämns från och med 2017 efter att en kommitté har granskat de nominerade före deras utnämning(8). De maltesiska brottsbekämpande organens och domstolsväsendets oberoende kan äventyras av det faktum att regeringen har befogenhet att utnämna polischefen, chefen för FIAU och den allmänna åklagaren.

P.  Flera olika rapporter i medierna konstaterar att ett stort antal arbetstillfällen i maltesiska offentliga företag skapades några veckor före valet i juni 2017, vilket väckte farhågor om huruvida detta gjordes av skäl som hade samband med valet.

Q.  Avslöjandena om Panamadokumenten från april 2016 visade att totalt 714 företag med anknytning till Malta finns med i den databas över Panamadokumenten som internationella organisationen för grävande journalister (ICIJ) förfogar över. Dokumenten innehåller avslöjanden om en nuvarande minister och en före detta minister från den tidigare administrationen, och om högt uppsatta tjänstemän.

R.  Europaparlamentet organiserade en delegationsresa till Malta i februari 2017 som en del av sin undersökning av Panamadokumenten. Delegationen konstaterade i sin rapport att det finns skäl att tro att den maltesiska poliskåren inte är väl rustad för att fullgöra sina uppgifter på ett optimalt sätt, vilket skulle kunna tyda på administrativa missförhållanden. Delegationen noterade att antalet fällande domar och förverkanden i samband med penningtvätt i Malta förefaller extremt lågt i förhållande till det genomsnittliga antalet rapporter som polisen har fått från FIAU. En statlig tjänsteman och en före detta minister avslog PANA-kommitténs begäran om ett möte under besöket.

S.  I två konfidentiella rapporter från FIAU i Malta, daterade 2016, som offentliggjordes i maj 2017, drogs slutsatsen att det förelåg rimliga misstankar om penningtvätt rörande en statlig tjänsteman. En tredje rapport, som offentliggjordes samtidigt, beskrev i detalj den inspektion på platsen som FIAU hade genomfört i Pilatus Bank, där man enligt uppgift hade upptäckt att banken överträtt den maltesiska lagstiftningen om penningtvätt. Pilatus Banks tillståndsförfarande avslutades snabbt jämfört med den genomsnittliga tid som behövs för att säkerställa efterlevnad av standarderna i kapitalkravsdirektivet.

T.  Chefen för FIAU och polischefen, som båda innehar tjänster som tillsätts direkt av regeringen, avgick strax efter slutförandet av dessa rapporter. Ingen polisutredning inleddes om dessa allvarliga anklagelser om penningtvätt av personer i politiskt utsatt ställning, däribland en ledamot av regeringen. Domare utsågs i de ovannämnda fallen. Två anställda vid FIAU sades upp efter att FIAU:s rapporter hade läckts till pressen.

U.  Kommissionen informerades senast i juni 2017 om anklagelserna, och en begäran ingavs om inledande av ytterligare en undersökning av Malta och dess respekt för och adekvata genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

V.  Unionsmedborgarskapet är något av det viktigaste som EU har uppnått. Frågor som rör bosättning och medborgarskap omfattas enligt EU:s fördrag av medlemsstaternas exklusiva befogenhet. EU har befogenhet att övervaka medlemsstaternas praxis för korruptionsbekämpning.

W.  Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis bekräftar att varje enskild medlemsstat ska fastställa de kriterier som ska gälla för förvärv och förlust av medborgarskap, med vederbörligt beaktande av unionsrätten. Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft innebär ett beviljande av ett nationellt medborgarskap även ett beviljande av unionsmedborgarskap, som medför ytterligare starka rättigheter. Detta betyder att en medlemsstats nationaliseringsbeslut påverkar även andra medlemsstater och EU.

X.  Den maltesiska regeringen inrättade 2014 ett program för enskilda investerare där man säljer maltesiska medborgarskap och unionsmedborgarskap till tredjelandsmedborgare till ett pris av 650 000 euro. Det är fortfarande oklart vilka som har beviljats medborgarskap genom detta program eftersom de inte identifieras i den offentliggjorda förteckningen över naturaliserade medborgare. En läckt FIAU-rapport från 2016 uttryckte farhågor om eventuell korruption i administrationen för detta program.

Y.  Regeringen har utsett Nexia BT som förvaltare av programmet för enskilda investerare. Nexia BT är en förmedlare som i Panamadokumenten namnges som initiativtagare till truster och offshorebolag för maltesiska personer i politiskt utsatt ställning, inbegripet en ledamot av regeringen. Enligt Panamadokumenten har Nexia BT inte agerat med tillbörlig aktsamhet eftersom företaget har underlåtit att lämna all nödvändig information för att identifiera verkligt huvudmannaskap.

Z.  Enligt rapporten From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact (Från misstanke till agerande – att öka den operativa effektiviteten med hjälp av finansunderrättelser) från Europols finansunderrättelseenhet har vissa parter, inklusive kriminella organisationer, missbrukat delar av Maltas internetbaserade industrier för att tvätta inkomster från brottslighet. Detta bör inte tolkas som att hela industrin är inblandad.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt mordet på Daphne Caruana Galizia och uppmanar den maltesiska regeringen att sätta in alla resurser som behövs för att ställa hennes mördare inför rätta.

2.  Europaparlamentet begär en oberoende internationell utredning av mordet på Daphne Caruana Galizia. Parlamentet konstaterar att de maltesiska myndigheterna har bjudit in internationella brottsbekämpande organ, bland annat Förenta staternas Federal Bureau of Investigation, och nederländska rättsmedicinska specialister i detta syfte. Parlamentet begär att Europol ska delta till fullo i hela utredningen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att skyddet för undersökande journalister och visselblåsare är av väsentligt intresse för samhället. Parlamentet uppmanar de maltesiska myndigheterna och alla EU:s medlemsstater att säkerställa skyddet av journalisters och visselblåsares personliga säkerhet och försörjning.

4.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att införa ”Europeiska Daphne Caruana Galizia-priset för undersökande journalistik” som ska delas ut årligen för utomordentlig undersökande journalistik i Europa.

5.  Europaparlamentet beklagar att utvecklingen i Malta under de senaste åren har gett upphov till allvarliga farhågor om rättsstatligheten, demokratin och de grundläggande rättigheterna, inklusive mediernas frihet och polisens och rättsväsendets oberoende.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en dialog med den maltesiska regeringen om hur rättsstatligheten fungerar i Malta och säkerställa respekten för de europeiska värdena. Parlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet fullständigt om sina bedömningar. Parlamentet upprepar att det behövs en reguljär övervakningsprocess och dialog med alla medlemsstater för att skydda EU:s grundläggande värden demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatlighet, och att rådet, kommissionen och parlamentet bör delta i detta, såsom anges i parlamentets resolution av den 25 oktober 2016 om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(9).

7.  Europaparlamentet beklagar att flera allvarliga anklagelser om korruption och åsidosättanden av skyldigheter i samband med penningtvätt och banktillsyn inte har utretts av polisen i Malta, vilket innebär ett hot mot rättsstatligheten i denna medlemsstat. Parlamentet konstaterar att vissa av dessa anklagelser undersöks av de rättsvårdande myndigheterna. Parlamentet beklagar särskilt att det hittills inte har gjorts någon polisutredning i Malta av avslöjandena i samband med Panamadokumenten och personer i politiskt utsatt ställning i de läckta FIAU-rapporterna, och noterar att personer som förekommer i FIAU-rapporterna fortfarande ingår i regeringen. Parlamentet uppmanar Maltas polischef att inleda en sådan utredning.

8.  Europaparlamentet noterar kommentarerna från Maltas högsta domstols ordförande om rättsstatligheten, och stöder hans åsikt att rättsstatligheten i Malta inte garanteras utan en ordentlig brottsbekämpning(10).

9.  Europaparlamentet uttrycker oro över den rapport som PANA-kommittén utarbetade efter sitt besök i Malta, där det anges att de offentliga institutioner som ansvarar för efterlevnad, bedrägerier och ekonomisk brottslighet är starkt politiserade.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekräfta huruvida Malta efterlever det tredje penningtvättsdirektivet och kapitalkravdirektivet. Parlamentet noterar att Malta är en av flera medlemsstater som kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande emot för underlåtenhet att införliva det fjärde penningtvättsdirektivet senast den 26 juni 2017. Parlamentet konstaterar att detta införlivande nu är pågående.

11.  Europaparlamentet uppmanar de maltesiska tillsynsmyndigheterna och rättsliga myndigheterna att undersöka tillståndsförfarandet för Pilatus Bank, särskilt i fråga om uppfyllandet av lämplighetskraven för ledningen av finansiella institutioner, enligt vad som anges i kapitalkravsdirektivet, och att undersöka huruvida Nexia BT efterlever penningtvättsdirektivet.

12.  Europaparlamentet upprepar den oro som ledamöter av Europaparlamentet flera gånger har framfört över försäljningen av medborgarskap genom investeringssystem i allmänhet, inklusive i Malta och andra EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar Malta att klargöra vem som har köpt ett maltesiskt pass och alla rättigheter som det för med sig, och vilka skyddsåtgärder som har vidtagits för att se till att alla dessa nya medborgare faktiskt har tillbringat ett år i Malta före köpet. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka denna typ av medborgarskapsprogram i medlemsstaterna, eftersom medlemsstaterna vederbörligen måste beakta unionsrätten när de utövar sin befogenhet i fråga om medborgarskap.

13.  Europaparlamentet uppmanar Malta och alla andra medlemsstater att säkerställa att bekämpandet av skatteundandragande prioriteras och att alla nödvändiga resurser avsätts i detta syfte.

14.  Europaparlamentet beklagar kommissionens beslut att inte offentliggöra EU:s rapport om insatserna mot korruption 2017.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet samt Republiken Maltas president.

(1)

EUT C 482, 23.12.2016, s. 117.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0409.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0402.

(4)

Nenadic, Iva, 2016. ‘Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta’. Centrumet för mediernas frihet och mångfald. Rapporten kan laddas ned från http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/

(5)

Se https://rsf.org/en/malta

(6)

Maltas regering, lagförslag: en akt om uppdatering av regleringen av medier och förtalsärenden och av ärenden som följer av eller är underordnade denna, artikel 26.6. Se http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1

(7)

Se http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1

(8)

Akt nr XLIV från 2016, artikel 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1

(9)

Antagna texter, P8_TA(2016)0409.

(10)

http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy