Päätöslauselmaesitys - B8-0651/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0651/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

  22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0649/2017

  Menettely : 2017/2849(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0651/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0651/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0651/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

  (2017/2849(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Jemeniä koskevan lausunnon, jonka YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri ja hätäavun koordinaattori Stephen O’Brien antoi YK:n turvallisuusneuvostolle New Yorkissa 26. tammikuuta 2017,

  –  ottaa huomioon Genevessä 25. huhtikuuta 2017 pidetyn, Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneen korkean tason avunantajien tapahtuman sekä YK:n pääsihteerin avauspuheenvuoron kyseisessä tapahtumassa,

  –  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin Jemenistä vastaavan erityisedustajan selonteon YK:n turvallisuusneuvoston avoimelle istunnolle,

  –  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

  –  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon YK:;n pääsihteerin vuosikertomuksen lapsista aseellisissa konflikteissa,

  –  ottaa huomioon lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin ja sen, että Jemen on tämän yleissopimuksen sopimusosapuoli,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  toteaa, että Jemen, joka oli jo ennestään arabimaista köyhin, vajosi vuonna 2015 yleiseen aseelliseen konfliktiin, ja että nyt katsotaan, että puutteenalaisten ihmisten absoluuttisella lukumäärällä mitattuna maassa vallitsee maailman laajin humanitaarinen kriisi, jossa yhden vuoden kuluessa miljoonat jemeniläiset ovat joutuneet kärsimään kolminkertaisesta ihmisen aiheuttamasta katastrofista eli raa’asta aseellisesta konfliktista, uhkaavasta nälänhädästä ja maailman vakavimmasta koleraepidemiasta; ottaa huomioon, että YK:n heinäkuussa 2017 tarkistetun humanitaarisen tilanteen arvion mukaan avun tarpeessa olevien ihmisten lukumäärä on noussut 18,8 miljoonasta 20,7 miljoonaan, joka on lähes kolme neljäsosaa väestön kokonaismäärästä;

  B.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtama liittoutuma sulki äskettäin kokonaan Jemenin rajat estääkseen väitetyt asekuljetukset, ja että tämä tapahtui sen jälkeen, kun huthikapinallisten ampuma ohjus torjuttiin Riadin lähistöllä; ottaa huomioon, että YK tarkastaa maahan tulevat tavarakuljetukset ja että tutkintapaneeli ei ole löytänyt todisteita Saudi-Arabian väittämistä asekuljetuksista; katsoo, että rajojen sulkeminen kärjistää entisestään jo nyt epätoivoista humanitaarista tilannetta; ottaa huomioon, että liittoutuman ilmoittamat lieventävät toimenpiteet, kuten Adenin sataman avaaminen uudelleen, eivät riitä vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin;

  C.  ottaa huomioon, että Jemenissä on yli 3 miljoonaa maan sisällä siirtymään joutunutta ihmistä, joista 2 miljoonaa jo pitkään asuinseuduiltaan lähtemään joutunutta henkilöä, että 11,3 miljoonaa henkilöä on turvapalveluiden tarpeessa, että 17 miljoonaa henkilöä on elintarvikeavun tarpeessa, 14,5 miljoonaa henkilöä on vailla vettä, jätevesihuoltoa sekä hygieniapalveluja, 14,8 miljoonaa henkilöä on terveydenhoidon tarpeessa, 4,5 miljoonaa henkilöä tarvitsee ravitsemuspalveluja ja 4,5 miljoonan henkilön on saatava suojaa ja muita tarvikkeita kuin elintarvikkeita; toteaa, että YK:n mukaan konfliktin alkamisen jälkeen vähintään 8 157 ihmistä on kuollut ja 44 000 haavoittunut; ottaa huomioon, että huolimatta kriisin vakavuudesta Jemenin tilanne on edelleen laajalti unohdettu;

  D.  toteaa, että YK on tähän mennessä vahvistanut yli 325 iskua kouluihin, terveydenhoitotiloihin, toreihin, teihin, siltoihin ja jopa vedenottopisteisiin; ottaa huomioon, että yli kaksi kolmasosaa julkiselle infrastruktuurille aiheutuneista vahingoista on seurausta Saudi-Arabian johtaman sotilasliittoutuman ilmahyökkäyksistä; toteaa, että Saudi-Arabian johtamassa sotilaallisessa väliintulossa Jemenissä on summittaiseksi kohteeksi otettu siviiliväestöä ja että se on johtanut katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko maassa, jolla on vakavia seurauksia alueelle ja joka on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

  E.  ottaa huomioon, että YK on syyttänyt Saudi-Arabian johtamaa sotilasliittoutumaa 683 lapsen tappamisesta tai haavoittamisesta Jemenissä ja ainakin 38 hyökkäyksestä kouluihin ja sairaaloihin vuonna 2016; ottaa huomioon, että YK:n raportissa mainitaan, että lapsiin kohdistuneita hyökkäyksiä ovat vuonna 2016 tehneet myös huthikapinalliset, Jemenin hallituksen joukot, hallitusta kannattavat taistelijat ja Arabian niemimaan al-Qaida;

  F.  toteaa, että Saudi-Arabia on jo kahden vuoden ajan pitänyt Jemeniä ilma- ja merisaarrossa; ottaa huomioon, että kyseinen saarto on maan talouden romahtamisen ja nälänhädän välitön syy ja pahentaa merkittävästi humanitaarista kriisiä; ottaa huomioon, että YK on arvioinut, että Sanaan lentokentän sulkeminen on estänyt noin 20 000 ihmisen pääsyn elämän pelastavaan terveydenhoitoon ulkomaille; ottaa huomioon, että yrityksiä humanitaarisen avun toimittamiseksi vaikeuttaa lisäksi al‑Hudaydahin satamaa koskeva pattitilanne, johon ei ole vielä löydetty ratkaisua;

  G.  ottaa huomioon, että eräät EU:n jäsenvaltiot jatkavat aseiden myymistä Saudi-Arabialle vastoin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP[1]; ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ase- ja puolustustarvikemyynti Saudi-Arabialle oli 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla;

  H.  ottaa huomioon, että koleraepidemiasta Jemenissä on tullut nykyajan laajin ja nopeimmin leviävä tautiepidemia, jossa epäiltyjä tartuntoja on noin 800 000 ja jossa kuolemantapauksia on ollut 2 261 lokakuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä aikana; ottaa huomioon, että koleraepidemia on määritelty ihmisen aiheuttamaksi kriisiksi, joka on voinut syntyä jätevesihuollon täydellisen romahtamisen ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän luhistumisen takia;

  I.  ottaa huomioon, että siviiliväestön pakkosiirrot ovat edelleen Jemenin meneillään olevan kriisin olennaisin piirre, sillä liki 3 miljoonaa henkilöä on yhä pakolaisina ja noin neljännesosa heistä asuu vastaanottokeskuksissa;

  J.  katsoo, että lasten kantama taakka on kohtuuttoman suuri, sillä lasten osuus asuinseuduiltaan siirtymään joutuneista jemeniläisistä on tällä hetkellä yli puolet; ottaa huomioon Unicefin varoituksen, jonka mukaan joka kymmenes minuutti yksi lapsi kuolee Jemenissä ehkäistävissä olevaan tautiin, ja toteaa, että YK on vahvistanut ainakin 1 340 lapsiuhria vuonna 2016; toteaa, että lasten aliravitsemus on kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan Jemenissä, sillä arviolta 386 000 lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta ja 1,8 miljoonaa lasta on lievän akuutin aliravitsemuksen vaarassa; toteaa, että yleisesti ottaen 11,3 miljoonaa lasta, eli yli 80 prosenttia lapsista Jemenissä, on humanitaarisen avun tarpeessa;

  K.  ottaa huomioon, että julkisen sektorin työntekijöiden ja erityisesti terveys-, koulutus- ja jätevesihuoltoalan työntekijöiden palkanmaksu on keskeytynyt, mikä on haitannut meneillään olevia humanitaarisia ponnisteluja ja toimia uudelleenrakentamisen aloittamiseksi; ottaa huomioon, että 15 800 koulusta 12 200 on suljettuna maksamattomien palkkojen takia pohjoisilla hallintoalueilla, mikä vaikuttaa 79 prosenttiin lapsista, ja että lähes 500 koulua on tuhoutunut konfliktin kestäessä, muutettu majoitustiloiksi tai siirretty armeijan osastojen hallintaan;

  L.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 YK havaitsi ainakin 517 todennettua tapausta, joissa kaikki osapuolet olivat värvänneet tai komentaneet sotilaiksi niinkin nuoria kuin 11‑vuotiaita poikia, mutta toteaa, että seurantaongelmien vuoksi määrä voi olla todellisuudessa paljon suurempi; ottaa huomioon, että huthihallinnon nuoriso- ja urheiluministeri Hassan Zaid ehdotti äskettäin, että oppilaat ja opettajat voitaisiin aseistaa;

  M.  ottaa huomioon, että paikalla toimivat kansalaisjärjestöt ja muut toimijat kärsivät vakavasta alirahoituksesta ja että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimisto valittaa ainakin miljardin Yhdysvaltain dollarin rahoitusvajeesta humanitaarisen avun suunnitelmalle;

  N.  ottaa huomioon, että YK järjesti yhdessä Sveitsin ja Ruotsin hallitusten kanssa Jemenin humanitaarista kriisiä koskevan korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa avunantajat lupasivat lahjoittaa 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria kiireellisen avun toimittamiseksi Jemeniin sitä tarvitseville ihmisille; toteaa, että Jemeniä koskevaa humanitaarista toimintasuunnitelmaa varten arvioidaan tarvittavan 2,3 miljardia dollaria, josta ainakin 1 miljardi on vielä ilman rahoitusta; toteaa että paikalla toimivat kansalaisjärjestöt ja muut toimijat kärsivät vakavasta rahoitusvajeesta;

  O.  ottaa huomioon, että maan sirpaloituminen ja konfliktin pitkittyminen antaa al-Qaidalle, Isisille/Da'eshille ja muille terroristiryhmille mahdollisuuden vahvistaa läsnäoloaan paikan päällä;

  P.  ottaa huomioon, että miehittämättömien ilma-alusten käyttö tappamiseen Jemenissä meneillään olevan aseellisen konfliktin ulkopuolella on lisääntynyt voimakkaasti tammikuusta 2017 ja että vahvistettuja iskuja on ollut ainakin 115, joista kaksi maalla tehtyjä iskuja; toteaa, että niissä on kuollut myös naisia, lapsia ja vanhuksia; toteaa, että näissä tappavissa terrorismin torjuntatoimissa on haavoittunut tai vammautunut ihmisiä ja on herännyt huoli, että kyseiset operaatiot ovat ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden periaatteiden vastaisia;

  Q.  toteaa, että komissio on konfliktin alusta lukien myöntänyt humanitaarista apua yhteensä 171 miljoonan euron edestä; ottaa huomioon, että vuonna 2017 EU antaa 51,7 miljoonaa euroa elämää pelastavaan apuun Jemenin väestölle;

  1.  tuo jälleen esille äärimmäisen suuren huolensa meneillään olevan konfliktin tuhoisista seurauksista Jemenille ja sen väestölle; toteaa, että tästä kriisistä on muodostunut maailman suurin yhtä kansakuntaa koskettava humanitaarinen kriisi ja että se ei edelleenkään saa ansaitsemaansa huomiota osakseen; pitää valitettavana, että tilannetta pahentaa entisestään Saudi-Arabian johtaman liittoutuman 6. marraskuuta 2017 määräämä Jemenin maa-, meri- ja ilmarajojen sulkeminen; kehottaa kaikkia kansainvälisiä toimijoita pitämään Jemenin tilanteen kansainvälisen asialistan kärjessä ja toimimaan yhdessä ratkaisujen löytämiseksi;

  2.  tuomitsee voimakkaasti Saudi-Arabian johtaman liittoutuman Jemenissä toteuttamat ilmaiskut, jotka ovat johtaneet tuhansiin kuolonuhreihin ja keskeisen siviili-infrastruktuurin tuhoutumiseen ja olleet siten osasyy humanitaarisen kriisin pahenemiseen; katsoo, että ilmaiskuissa saattaa olla kyse sotarikoksista; korostaa, että rikkomusten tekijöiden saattaminen vastuuseen on ehdoton edellytys sille, että konfliktiin löydetään kestävä ratkaisu; kehottaa Iranin viranomaisia käyttämään vaikutusvaltaansa Salehin ja huthien hallintoon, jotta se lopettaa Saudi-Arabiaan kohdistamansa ohjusiskut, jotka kärjistävät konfliktia;

  3.  tuomitsee voimakkaasti kaikki siviileihin kohdistuneet ihmisoikeuksien loukkaukset, joihin huthit ovat syyllistyneet ja joita väitetään tehdyksi yli 500 pelkästään kuluneen kuukauden aikana;

  4.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan Jemeniin konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti ja että ainoa mahdollinen ratkaisu on osapuolten välinen neuvotteluprosessi; on tyytyväinen YK:n pääsihteerin ja YK:n Jemenin erityislähettilään rooliin ja tukee heidän ponnistelujaan; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sekä alueellisia toimijoita sitoutumaan rakentavasti YK:n johtamaan konfliktin liennyttämisprosessiin, siviiliväestön hädän helpottamiseen ja väkivallan lopettavan ratkaisun neuvottelemiseen; kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa ottamaan kaikki merkittävät Jemenin kansan edustajat mukaan neuvotteluihin, jotta varmistetaan, että mihinkään ratkaisuun ei pakoteta ylhäältä vaan ratkaisuehdotus saa kattavan tuen, ja kehottaa Salehin ja huthien hallintoa luomaan uudelleen yhteyden YK:n erityislähettilääseen;

  5.  palauttaa jälleen konfliktin osapuolten mieliin, että oikea-aikaisen ja esteettömän humanitaarisen pääsyn salliminen on kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen perustuva keskeinen velvollisuus; pitää myönteisenä saarron osittaista helpottamista, joka antaa mahdollisuuden tuoda olennaisia tarvikkeita hallituksen valvomilla alueilla sijaitseviin satamiin, mutta toteaa, että tämä toimenpide ei riitä vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin; kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaan poistamaan saarron kokonaan; pitää hyvin valitettavana, että käynnissä olevien taistelujen, turvattomuuden, byrokraattisten esteiden ja rahoituksen puutteen johdosta humanitaarisen avun toimittamiseen ja avun tarpeessa olevia ihmisiä tavoittamaan pyrkivien humanitaaristen toimijoiden työhön liittyy edelleen suuria haasteita; kehottaa erityisesti Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa poistamaan humanitaaristen toimijoiden kohtaamat esteet, kuten kuljetuksia Jemeniin koskevan kiellon ja tarvittavien lupien epäämisen;

  6.  korostaa, että väkivalta ja konflikti ovat pakolaisuuden ensisijaiset syyt, sillä suurin osa maan sisällä siirtymään joutuneista henkilöstä on peräisin hallintoalueilta, joissa väkivaltaa esiintyy laajalti; painottaa, että palaavat henkilöt joutuvat usein toteamaan olevansa mahdottomassa tilanteessa havaitessaan tuhon laajuuden ja mahdollisuuksien puuttumisen;

  7.  muistuttaa jälleen kerran, että konfliktin osapuolilla on velvollisuus suojella siviilejä ja siviili-infrastruktuuria; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla estetään kaikenlainen, myös seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva, väkivalta ja vastataan siihen; kehottaa maksamaan rästiin jääneet palkat, jotta jemeniläiset voivat yrittää tarjota perheilleen elämisen perusedellytykset, ja kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa varmistamaan, että tätä pidetään ensisijaisena tavoitteena;

  8.  vaatii konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan, että henkilöitä, jotka eivät ole vielä täyttäneet 18:aa vuotta, ei värvätä pakolla sotilaallisiin joukkoihin, kuten lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin, jonka osapuolena Jemen on, määrätään ja kuten on korostettu yhteisessä julkilausumassa, jossa Jemen ilmoittaa sitoutuvansa pitämään kiinni kaikkien alle 18-vuotiaiden pakollisen tai vapaaehtoisen värväämisen kieltämisestä; torjuu voimakkaasti kaikki lausunnot, joissa ehdotetaan koululaisten tai opiskelijoiden värväämistä;

  9.  kehottaa konfliktin osapuolia sitoutumaan kompromissin aikaansaamiseen al‑Hudaydahin tilanteesta, jotta voidaan estää sataman sulkeminen, sillä sulkemisella olisi vakavia vaikutuksia elintarvike- ja lääketoimitusten toimittamiseen; pitää erittäin valitettavana, että YK:n erityisedustajan asiaa koskevaa ehdotusta ei ole hyväksytty, mutta kehottaa pyrkimään uudelleen sen hyväksymiseen; kehottaa liittoutumaa avaamaan siviililentokentät, erityisesti Sanaan lentokentän, uudelleen kaupalliselle lentoliikenteelle, myös humanitaarisille lennoille, ja varmistamaan Adenin lentokentän hallinnon avoimuuden;

  10.  kehottaa ryhtymään kiireellisiin, entistä laajempiin ja koordinoituihin humanitaarisiin toimiin YK:n johdolla; on tyytyväinen Jemenin humanitaarista kriisiä koskevan korkean tason avunantajien tapahtuman järjestämiseen ja kehottaa osapuolia lunastamaan lupauksensa mahdollisimman pian; pitää huolestuttavana, että Jemeniä koskevan humanitaarisen toimintasuunnitelman rahoitus on edelleen täysin riittämätön; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja etenkin Persianlahden yhteistyöneuvostoa, EU:ta ja sen jäsenvaltioita uusimaan sitoumuksensa tältä osin; pitää myönteisenä 207,5 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin lisäsitoumuksia Tanskalta (12,8 miljoonaa dollaria), Alankomailta (3 miljoonaa dollaria), Yhdistyneeltä kuningaskunnalta (21,7 miljoonaa dollaria) ja Yhdysvalloilta (170 miljoonaa dollaria);

  11.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan välittömästi aseiden ja sotilasavun toimitukset Saudi-Arabian johtaman liittoutuman jäsenille Jemenissä käyttämistä varten, mukaan lukien laitteet tai logistinen tuki, joita käytetään saarron ylläpitämisessä; pitää erittäin valitettavana, että vaikka toistuvasti on pyydetty asettamaan Saudi-Arabia asevientikieltoon, mitään ei ole tehty sen toteuttamiseksi; kehottaa uudelleen varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään aloitteen EU:n asevientikiellon määräämiseksi Saudi-Arabialle, ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian syyllistymisestä Jemenissä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja sen, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin 8. joulukuuta 2008 vahvistettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

  12.  ilmaisee vakavan huolestumisensa kuolettavien terrorismintorjuntaoperaatioiden voimakkaasta lisääntymisestä Jemenissä kansainvälisen oikeudellisen kehyksen ulkopuolella ja kehottaa jäsenvaltioita oikeudellisten velvoitteidensa mukaisesti pidättymään laittomien kuolettavien operaatioiden toteuttamisesta, edistämisestä tai muulla tavoin niihin osallistumisesta;

  13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.