Projekt rezolucji - B8-0651/2017Projekt rezolucji
B8-0651/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0649/2017

Procedura : 2017/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0651/2017

B8‑0651/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

(2017/2849(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie na temat Jemenu, które w dniu 26 stycznia 2017 r. złożył przed Radą Bezpieczeństwa ONZ zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych i koordynator pomocy w sytuacjach kryzysowych Stephen O’Brien,

–  uwzględniając spotkanie darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie, które odbyło się w Genewie w dniu 25 kwietnia 2017 r., a także przemówienie sekretarza generalnego ONZ inaugurujące to wydarzenie;

–  uwzględniając briefing specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu na sesję inauguracyjną Rady Bezpieczeństwa ONZ, która odbyła się w dniu 30 maja 2017 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 3 kwietnia 2017 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych,

–  uwzględniając Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, którego Jemen jest stroną,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2015 r. Jemen, który już wówczas był najbiedniejszym krajem arabskim, pogrążył się w konflikcie zbrojnym, a obecnie jest uznawany za największy kryzys humanitarny na świecie pod względem całkowitej liczby osób potrzebujących, gdyż miliony Jemeńczyków dotyka tragedia potrójnej katastrofy spowodowanej przez ludzi, a mianowicie brutalne konflikty zbrojne, widmo głodu oraz największym w historii wybuchu epidemii cholery w ciągu jednego roku; mając na uwadze, że zgodnie ze zaktualizowaną oceną sytuacji humanitarnej ONZ z lipca 2017 r. liczba osób potrzebujących pomocy wzrosła z 18,8 do 20,7 mln, a liczba ta odpowiada prawie trzem czwartym całkowitej liczby ludności;

B.  mając na uwadze, że koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej niedawno całkowicie zablokowała granice Jemenu w celu zapobiegania rzekomemu transportowi broni do Jemenu, po tym jak wystrzelony przez Huti rakietowy pocisk balistycznego został zestrzelony w pobliżu Rijadu; mając na uwadze, że ONZ bada przychodzące ładunki, i uważa się, że zespół nie znalazł dowodów na poparcie twierdzeń Arabii Saudyjskiej dotyczących transferów broni; mając na uwadze, że blokowanie granic jeszcze pogarsza już i tak dramatyczną sytuację humanitarną; mając na uwadze, że środki łagodzące zapowiedziane przez koalicję, takie jak ponowne otwarcie portu w Adenie, są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb humanitarnych;

C.  mając na uwadze, że w państwie tym ponad 3 mln osób zostało wysiedlonych, z czego 2 mln znajduje się w sytuacji przedłużającego się wysiedlenia, 11,3 mln potrzebuje ochrony, 17 mln – wsparcia żywnościowego, 14,5 mln – wody, urządzeń sanitarnych i higieny, 14,8 mln – dostępu do opieki zdrowotnej, 4,5 mln – pilnych usług żywieniowych, a kolejne 4,5 mln – schronienia i artykułów nieżywnościowych; mając na uwadze, że według danych ONZ od początku konfliktu zginęło już co najmniej 8 157 osób, a 44 000 zostały ranne; mając na uwadze, że pomimo rozmiaru kryzysu panującego w tym kraju, o Jemenie praktycznie się nie mówi;

D.  mając na uwadze, że jak dotąd ONZ posiada sprawdzone informacje o ponad 325 atakach na szkoły, placówki opieki zdrowotnej, targi, drogi, mosty, a nawet punkty poboru wody; mając na uwadze, że ponad dwie trzecie zniszczeń infrastruktury publicznej jest konsekwencją ataków lotniczych ze strony koalicji wojskowej pod przywództwem Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że interwencja wojskowa pod przywództwem Arabii Saudyjskiej w Jemenie była skierowana przeciwko wszystkim bez wyjątku cywilom, a jej konsekwencją jest dramatyczna sytuacji humanitarna ludności w całym kraju, która ma poważne konsekwencje dla całego regionu i stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;

E.  mając na uwadze, że ONZ umieściło koalicję wojskową pod przywództwem Arabii Saudyjskiej na czarnej liście w związku ze śmiercią i okaleczeniem 683 dzieci w Jemenie i przeprowadzeniem co najmniej 38 ataków na szkoły i szpitale w 2016 r.; mając na uwadze, że sprawozdanie ONZ wskazuje również, że grupa rebeliantów Huti, jemeńskie siły rządowe, prorządowe bojówki i Al-Kaida Półwyspu Arabskiego dopuściły się aktów przemocy wobec dzieci w 2016 r.;

F.  mając na uwadze, że po dwóch latach Arabia Saudyjska nadal stosuje wobec Jemenu blokadę powietrzną i morską; mając na uwadze, że blokada ta jest bezpośrednią przyczyną załamania gospodarczego tego kraju i panującego w nim głodu, a także walnie przyczynia się do pogorszenia kryzysu humanitarnego; mając na uwadze, że ONZ szacuje, że zamknięcie portu lotniczego w Sanie uniemożliwiło około 20 000 osób dostęp do ratującej życie opieki zdrowotnej za granicą; mając na uwadze, że wysiłki w sprawie dostarczenia pomocy humanitarnej nadal są utrudnione z powodu impasu wokół portu w Al Hudajda, co do którego jeszcze nie osiągnięto porozumienia;

G.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie UE w dalszym ciągu sprzedają broń Arabii Saudyjskiej, co stanowi naruszenie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego[1]; mając na uwadze, że wartość brytyjskiej sprzedaży broni i sprzętu wojskowego do Arabii Saudyjskiej osiągnęła rekordową wysokość 1,4 mld USD w pierwszej połowie 2017 r.;

H.  mając na uwadze, że epidemia cholery w Jemenie jest największą i najszybciej się rozprzestrzeniającą epidemią w nowoczesnej historii, z około 800 000 podejrzanych przypadków i 2 261 zgonów w okresie od października 2016 r. do września 2017 r.; mając na uwadze, że wybuch epidemii cholery określa się jako przez kryzys wywołany przez człowieka z powodu całkowitego załamania warunków sanitarnych i systemu publicznej opieki zdrowotnej;

I.  mając na uwadze, że przymusowe wysiedlenia ludności cywilnej nadal są kluczowym elementem konfliktu w Jemenie – blisko 3 mln osób jest nadal wysiedlonych, z czego jedna czwarta zamieszkuje w obozach;

J.  mając na uwadze, że dzieci narażone są na ogromne cierpienie, jako że stanowią ponad połowę ludzi aktualnie wysiedlonych w Jemenie; mając na uwadze, że UNICEF ostrzega, iż w Jemenie, w wyniku chorób, którym można zapobiegać, co 10 minut umiera dziecko, a ONZ potwierdziła co najmniej 1340 ofiar wśród dzieci w 2016 r.; mając na uwadze, że niedożywienie dzieci w Jemenie utrzymuje się stale na wysokim poziomie, przy czym szacuje się, że około 386 000 dzieci cierpi z powodu poważnego ostrego niedożywienia, a 1,8 mln zmaga się z umiarkowanym ostrym niedożywieniem; mając na uwadze, że ogółem 11,3 mln dzieci lub około 80 % wszystkich dzieci w Jemenie potrzebuje pomocy humanitarnej;

K.  mając na uwadze, że pracownicy sektora publicznego, a szczególnie pracownicy służby zdrowia, szkolnictwa i infrastruktury sanitarnej nadal nie otrzymują wynagrodzenia, w związku z czym prowadzenie działań w zakresie pomocy humanitarnej i wczesnej odbudowy jest utrudnione; mając na uwadze, że 12 200 spośród 15 800 szkół pozostaje zamknięte z powodu zaległości w wynagrodzeniach w północnych prowincjach, co dotyka 79 % dzieci, oraz mając na uwadze, że prawie 500 szkół zniszczono w czasie konfliktu, przekształcono w schronienia lub zostały one skonfiskowane przez zbrojne ugrupowania;

L.  mając na uwadze, że w 2016 r. ONZ sprawdziło co najmniej 517 przypadków rekrutowania i wykorzystywania chłopców w wieku nawet 11 lat przez wszystkie strony, lecz trudności w monitorowaniu oznaczają, że liczba ta jest znacząco zaniżona w stosunku do rzeczywistej sytuacji; mając na uwadze, że Hassan Zaid, minister ds. młodzieży i sportu w administracji Huti, zaproponował niedawno możliwość uzbrojenia uczniów i nauczycieli;

M.  mając na uwadze, że organizacje pozarządowe i agencje działające na miejscu są poważnie niedofinansowane, Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ubolewa, że niedopasowanie poziomu płynności wynosi co najmniej 1 mld USD w odniesieniu do planu pomocy humanitarnej;

N.  mając na uwadze, że ONZ zorganizowała spotkanie darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie współorganizowane przez rządy Szwajcarii i Szwecji, podczas którego darczyńcy zobowiązali się przekazać na rzecz ludności Jemenu pilnie potrzebującej pomocy kwotę 1,1 mld USD; mając na uwadze, że szacunkowe zapotrzebowanie w ramach planu pomocy humanitarnej dla Jemenu wynosi 2,3 mld USD, a co najmniej 1 mld USD pozostaje bez pokrycia; mając na uwadze, że organizacje pozarządowe i agencje działające na miejscu nadal borykają się z drastycznym niedoborem środków finansowych;

O.  mając na uwadze, że rozdrobnienie kraju i toczący się konflikt umożliwiają Al-Kaidzie, ISIS/Daisz i innym ugrupowaniom terrorystycznym bardziej zaznaczoną obecność w terenie;

P.  mając na uwadze, że nastąpił dramatyczny wzrost liczby śmiercionośnych operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych w Jemenie poza konfliktem zbrojnym trwającym od stycznia 2017 r., w tym co najmniej 115 ataków zostało potwierdzonych, w tym dwa ataki lądowe, oraz mając na uwadze, że wiele osób, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, zostało zabitych, poważnie rannych lub doznało urazów psychicznych przez tego rodzaju śmiercionośne operacje antyterrorystyczne i zgłoszono obawy, że działania te naruszają zasady międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka;

Q.  mając na uwadze, że od początku konfliktu Komisja udzieliła pomocy humanitarnej w łącznej kwocie 171 mln EUR; mając na uwadze, że w 2017 r. UE przeznacza 51,7 mln EUR na pomoc ratującą życie ludności Jemenu;

1.  ponownie wyraża bardzo głębokie zaniepokojenie dramatycznymi skutkami toczącego się konfliktu dla Jemenu i ludności tego kraju; zauważa, że kryzys ten stał się największym na świecie kryzysem humanitarnym ogarniającym pojedynczy naród i że wciąż nie poświęca mu się uwagi, na jaką zasługuje; wyraża ubolewanie z powodu dalszego pogorszenia się sytuacji w Jemenie w wyniku zamknięcia granic lądowych, morskich i powietrznych narzuconego przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej w dniu 6 listopada 2017 r.; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe do utrzymywania kwestii sytuacji w Jemenie na pierwszym miejscu międzynarodowego programu działań i do współpracy w celu znalezienia rozwiązania;

2.  zdecydowanie potępia ataki lotnicze na Jemen prowadzone przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, które spowodowały tysiące ofiar śmiertelnych i zniszczenie kluczowej infrastruktury cywilnej, a tym samym przyczyniły się do pogorszenia kryzysu humanitarnego; uważa, że te ataki lotnicze można uznać za zbrodnie wojenne; podkreśla, że aby osiągnąć trwałe rozwiązanie tego konfliktu niezbędne jest zapewnienie odpowiedzialności za naruszenia; wzywa władze Iranu do wykorzystania swych wpływów w reżimie Saleha/Huti w celu wstrzymania ataków rakietowych na Arabię Saudyjską, które przyczyniają się do zaostrzenia konfliktu;

3.  zdecydowanie potępia wszystkie przypadki naruszania praw człowieka wobec ludności cywilnej popełniane przez Huti; według doniesień takich przypadków było ponad 500 w ostatnim miesiącu;

4.  przypomina swoje stanowisko, że żadne wojskowe rozwiązanie konfliktu w Jemenie nie jest dopuszczalne, i że jedyne możliwe rozwiązanie stanowi proces negocjacji między stronami; z zadowoleniem przyjmuje rolę i wspiera wysiłki sekretarza generalnego ONZ oraz specjalnego wysłannika ONZ ds. Jemenu; wzywa wszystkie strony konfliktu, a także podmioty regionalne, do konstruktywnego zaangażowania się w proces prowadzony pod egidą ONZ, który ma na celu deeskalację konfliktu, udzielenie pomocy ludności cywilnej oraz wynegocjowanie porozumienia na rzecz doprowadzenia do zakończenia stosowania przemocy; apeluje do koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, by włączyła do tych rozmów wszystkich najważniejszych przedstawicieli narodu jemeńskiego w celu zapewnienia, że jakiekolwiek rozwiązanie nie zostanie narzucone z góry, lecz uzyska szerokie poparcie, a także wzywa administrację Saleha/Huti do wznowienia rozmów ze specjalnym wysłannikiem ONZ;

5.  ponownie przypomina stronom konfliktu, że udzielenie organizacjom niosącym pomoc humanitarną terminowego i niezakłóconego dostępu jest jednym z głównych zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego; z zadowoleniem odnosi się do częściowego złagodzenia blokady, co pozwala na niezbędne dostawy w portach na obszarach kontrolowanych przez rząd, ale zwraca uwagę, że środek ten jest niewystarczający do zaspokojenia potrzeb humanitarnych; wzywa koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do całkowitego zniesienia blokady; ubolewa nad faktem, że udzielanie pomocy humanitarnej wiąże się z wieloma wyzwaniami, zaś podmioty niosące ją, które chcą dotrzeć do osób znajdujących się w potrzebie, wciąż borykają się z trudnościami w związku z toczącymi się walkami, brakiem bezpieczeństwa, przeszkodami biurokratycznymi i brakiem środków finansowych; w szczególności wzywa koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do usunięcia przeszkód, z którymi borykają się podmioty niosące pomoc humanitarną, w tym z odmową transportu do tego kraju i wystawiania niezbędnych zezwoleń;

6.  podkreśla, że przemoc i konflikt stanowią główne przyczyny wysiedleń w Jemenie, ponieważ większość osób wewnętrznie przesiedlonych pochodzi z prowincji, w których szerzy się przemoc; podkreśla, że osoby powracające często zmagają się z bardzo trudnymi warunkami, ponieważ po powrocie skonfrontowane są z rozległymi zniszczeniami i brakiem możliwości;

7.  przypomina ponownie, że strony konfliktu są odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej oraz infrastruktury cywilnej; wzywa do podjęcia działań mających na celu zapobieganie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, oraz reagowanie na nie; apeluje o zapłatę zaległego wynagrodzenia, aby Jemeńczycy mogli starać się zapewnić swym rodzinom artykuły pierwszej potrzeby, a także wzywa koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej do priorytetowego potraktowania tej kwestii;

8.  nalega na wszystkie strony konfliktu, by zapewniły, aby osoby, które jeszcze nie skończyły 18 lat, nie były przymusowo rekrutowane do sił zbrojnych, jak określono w Protokole fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, którego Jemen jest stroną, i jak ponownie stwierdzono we wspólnym oświadczeniu, w którym Jemen zadeklarował swoje zaangażowanie w utrzymanie obowiązkowego lub dobrowolnego zakazu rekrutowania osób w wieku poniżej 18 lat; zdecydowanie odrzuca wszelkie oświadczenia wskazujące na rekrutację uczniów i studentów;

9.  apeluje do stron konfliktu o zobowiązanie się do osiągnięcia kompromisu w sprawie sytuacji w Al-Hudajda, aby nie dopuścić do zamknięcia portu, ponieważ miałoby to poważne konsekwencje dla zapewniania dostaw żywności i leków; ubolewa nad faktem, że wniosek specjalnego wysłannika ONZ w tym zakresie nie został przyjęty, ale wzywa do wznowienia wysiłków w tym zakresie; wzywa koalicję do ponownego otwarcia cywilnych portów lotniczych, szczególnie lotniska w Sanie, na loty ONZ i komercyjny ruch lotniczy, a także do zapewnienia przejrzystego zarządzania lotniskiem w Adenie;

10.  apeluje o pilne, wzmocnione i skoordynowane działania humanitarne pod egidą ONZ; z zadowoleniem przyjmuje spotkanie darczyńców wysokiego szczebla na rzecz kryzysu humanitarnego w Jemenie i wzywa strony do jak najszybszego wywiązania się z podjętych zobowiązań; wyraża zaniepokojenie, że plan pomocy humanitarnej dla Jemenu jest wciąż poważnie niedofinansowany; w związku z tym apeluje o odnowienie zobowiązań przez wspólnotę międzynarodową, a w szczególności Radę Współpracy Państw Zatoki oraz UE i jej państwa członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe zobowiązania w wysokości 207,5 mln USD ze strony Danii (12,8 mln USD), Holandii (3 mln USD), Wielkiej Brytanii (21,7 mln USD) i Stanów Zjednoczonych (170 mln USD);

11.  wzywa państwa członkowskie do natychmiastowego zatrzymania przepływu broni i pomocy wojskowej dla członków koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej w Jemenie, w tym wszelkich urządzeń lub wsparcia logistycznego wykorzystywanego do utrzymania blokady; ubolewa nad faktem, że mimo jego wielokrotnych wezwań do nałożenia embarga na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej nie zrobiono nic, aby to embargo ustanowić; ponownie zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel o podjęcie inicjatywy mającej na celu nałożenie embarga UE na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważne zarzuty dotyczące naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez ten kraj w Jemenie oraz fakt, że dalsze wydawanie zezwoleń na sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej byłoby sprzeczne ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB;

12.  wyraża głębokie zaniepokojenie dramatycznym wzrostem liczby śmiercionośnych operacji antyterrorystycznych w Jemenie poza międzynarodowymi ramami prawnymi i wzywa państwa członkowskie – zgodnie z ich zobowiązaniami prawnymi – by nie dokonywały bezprawnych śmiercionośnych operacji, nie ułatwiały ich ani w żadnej sposób nie brały w nich udziału;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.