Förslag till resolution - B8-0651/2017Förslag till resolution
B8-0651/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

22.11.2017 - (2017/2849(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0649/2017

Förfarande : 2017/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0651/2017

B8‑0651/2017

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2017/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det uttalande som Stephen O’Brien, FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, gjorde inför FN:s säkerhetsråd i New York den 26 januari 2017,

–  med beaktande av den givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen som hölls i Genève den 25 april 2017 och av inledningsanförandet av FN:s generalsekreterare vid detta evenemang,

–  med beaktande av den briefing som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen presenterade vid det offentliga sammanträdet med FN:s säkerhetsråd den 30 maj 2017,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Jemen av den 3 april 2017,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares årsrapport om barn och väpnade konflikter,

–  med beaktande av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter, som Jemen är part i,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jemen, som redan tidigare var det fattigaste arablandet, sjönk ner i allmän väpnad konflikt 2015 och anses nu vara skådeplats för världens största humanitära kris i fråga om människor i nöd i absoluta tal, och miljontals jemeniter är drabbade av en trefaldig, mänskligt orsakad tragedi, nämligen den brutala väpnade konflikten, hotande hungersnöd och det hittills största kolerautbrottet i världen under ett enda år. Enligt FN:s reviderade bedömning av det humanitära läget från juli 2017 hade antalet människor i behov av bistånd stigit från 18,8 miljoner till 20,7 miljoner, nästan tre fjärdedelar av hela befolkningen.

B.  Den saudiledda koalitionen spärrade nyligen helt av Jemens gränser för att förhindra de påstådda vapentransporterna till landet, sedan en missil avfyrad av huthier hade skjutits ner nära Riyadh. FN inspekterar ankommande frakt, och en panel ska enligt uppgift inte ha funnit några belägg som talar för Saudiarabiens påståenden om överföringar. Avspärrningen av gränserna förvärrar ytterligare den redan desperata humanitära situationen. De åtgärder som aviserats för att lindra situationen, som att åter öppna hamnen i Aden, räcker inte för att tillgodose de humanitära behoven.

C.  Mer än 3 miljoner människor har tvingats fly, varav 2 miljoner är långvarigt tvångsförflyttade, 11,3 miljoner behöver skydd, 17 miljoner behöver livsmedelsbistånd, 14,5 miljoner behöver vatten, sanitet och hygien, 14,8 miljoner behöver tillgång till vård, 4,5 miljoner behöver akut näring och 4,5 miljoner behöver tillgång till nödbostäder och andra artiklar än livsmedel. Enligt FN har minst 8 157 personer dödats och 44 000 sårats sedan konflikten bröt ut. Trots det allvarliga läget är krisen i Jemen i stor utsträckning försummad.

D.  Hittills har FN bekräftat mer än 325 attacker mot skolor, vårdinrättningar, marknader, vägar, broar och till och med vattentäkter. Över två tredjedelar av skadorna på den offentliga infrastrukturen är resultatet av flygräder från den saudiledda militärkoalitionens sida. Den saudiledda militära interventionen i Jemen har urskillningslöst gjort civila till måltavla och bidragit till att skapa en katastrofal humanitär situation som påverkar befolkningen i hela landet, och den har allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

E.  FN har svartlistat den saudiledda militärkoalitionen för att den dödat och sårat 683 barn i Jemen och utfört minst 38 attacker mot skolor och sjukhus under 2016. FN-rapporten pekar även ut huthirebellerna, Jemenitiska regeringsstyrkor, regeringstrogna miliser och al-Qaida på Arabiska halvön som ansvariga för övergrepp mot barn under 2016.

F.  Efter två år tillämpar Saudiarabien fortfarande en luft- och sjöfartsblockad mot Jemen. Denna blockad är direkt ansvarig för den ekonomiska kollapsen i landet och hungersnöden och förvärrar allvarligt den humanitära krisen. Enligt FN har stängningen av flygplatsen i Sana hindrat uppskattningsvis 20 000 människor från att få livräddande sjukvård utomlands. Insatserna för att ge humanitärt bistånd försvåras ytterligare av dödläget kring hamnen i al-Hudayda, där ingen överenskommelse nåtts ännu.

G.  Vissa EU-medlemsstater fortsätter att sälja vapen till Saudiarabien i strid med rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel[1]. Storbritanniens försäljning av vapen och militär utrustning till Saudiarabien översteg 1,4 miljarder US-dollar under första halvåret 2017.

H.  Koleraepidemin i Jemen har utvecklats till det största och snabbast växande utbrottet av denna sjukdom i modern tid med runt 800 000 misstänkta fall och 2 261 relaterade dödsfall mellan oktober 2016 och september 2017. Kolerautbrottet har definierats som en människoskapad kris som möjliggjorts av ett totalt sanitärt sammanbrott och en kollaps inom den offentliga hälso- och sjukvården.

I.  Tvångsförflyttning av civila är alltjämt ett centralt inslag i den pågående konflikten i Jemen, där nästan 3 miljoner människor fortfarande är fördrivna från sina hem, av vilka nästan en fjärdedel bor i uppsamlingscentrum.

J.  Barn får bära en oproportionerligt stor börda och utgör mer än hälften av dem som för närvarande är fördrivna i Jemen. Unicef slår larm om att det dör ett barn var tionde minut i Jemen i en sjukdom som hade kunnat undvikas, och FN bekräftade minst 1 340 dödsfall bland barn 2016. Undernäringen bland barn är på de högsta nivåerna någonsin i Jemen, där uppskattningsvis 386 000 barn lider av svår akut undernäring och 1,8 miljoner av moderat akut undernäring. Mer allmänt är 11,3 miljoner barn, alltså runt 80 % av alla barn i Jemen, i behov av humanitärt bistånd.

K.  Offentliganställda, särskilt personal inom vård, utbildning och på det sanitära området, får fortfarande inte ut sina löner, vilket hindrar de pågående humanitära insatserna och de första återhämtningsinsatserna. 12 200 av sammanlagt 15 800 skolor är fortsatt stängda på grund av outbetalda löner i de norra provinserna, vilket drabbar 79 % av barnen. Närmare 500 skolor har förstörts under konflikten eller omvandlats till nödbostäder eller beslagtagits av väpnade grupperingar.

L.  Under 2016 bekräftade FN minst 517 fall av rekrytering och utplacering av pojkar på ner till 11 år, vilket alla parter ägnat sig åt, men svårigheterna att övervaka situationen innebär att det verkliga antalet är betydligt större. Hassan Zaid, ungdoms- och idrottsminister i Huthiadministrationen, föreslog nyligen att elever och lärare skulle kunna beväpnas.

M.  Icke-statliga organisationer och byråer som arbetar på plats är kraftigt underfinansierade, och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor beklagar att det saknas minst 1 miljard US-dollar till finansieringen av åtgärdsplanen för humanitärt bistånd.

N.  Vid FN:s givarkonferens på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen, som Schweiz och Sveriges regeringar var gemensamma värdar för, utfäste sig givare att betala 1,1 miljard US-dollar för att hjälpa människor i akut nöd i Jemen. De uppskattade behoven inom ramen för åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen uppgår till 2,3 miljarder US-dollar, men fortfarande saknas finansiering för minst 1 miljard US‑dollar. Icke-statliga organisationer och byråer som arbetar på plats är alltjämt starkt underfinansierade.

O.  Landets splittring och den pågående konflikten gör det möjligt för al-Qaida, IS/Daish och andra terroristgrupper att öka sin närvaro i området.

P.  Sedan januari 2017 har det skett en dramatisk ökning av antalet dödliga drönarattacker i Jemen utanför den pågående väpnade konflikten, med minst 115 bekräftade angrepp, däribland två markräder. Ett antal människor, däribland kvinnor, barn och äldre, har dödats eller blivit allvarligt sårade eller traumatiserade av sådana dödliga terrorbekämpningsoperationer, och det har uttryckts oro över att sådana operationer strider mot etablerade principer i internationell människorättslagstiftning.

Q.  Sedan konfliktens början har kommissionen tillhandahållit humanitärt bistånd och anslagit ett belopp på totalt 171 miljoner euro. För 2017 tillhandahåller EU 51,7 miljoner euro i livräddande bistånd till den jemenitiska befolkningen.

1.  Europaparlamentet bekräftar åter sin utomordentligt djupa oro över den pågående konfliktens förödande konsekvenser för Jemen och dess befolkning. Denna kris har blivit den största humanitära krisen i världen inom ett enskilt land, och den får fortfarande inte den uppmärksamhet som den förtjänar. Parlamentet beklagar djupt den vidare tillspetsningen av situationen genom stängningen av Jemens land-, sjö- och luftgränser, som genomfördes av den saudiledda koalitionen den 6 november 2017. Parlamentet uppmanar alla internationella aktörer att behålla situationen i Jemen högst upp på den internationella agendan och att samarbeta för att finna lösningar.

2.  Europaparlamentet fördömer skarpt den saudiledda koalitionens flygräder mot Jemen, vilka har lett till tusentals döda och förstört viktig civil infrastruktur och därigenom bidragit till att förvärra den humanitära krisen. Parlamentet anser att dessa flygräder kan likställas med krigsförbrytelser. Att säkerställa ansvarsutkrävande vid kränkningar är avgörande för att en varaktig lösning på den pågående konflikten ska kunna nås. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att utnyttja sitt inflytande på Saleh‑/Huthiregimen för att sätta stopp för de missilattacker mot Saudiarabien som förvärrar konflikten.

3.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla människorättskränkningar mot civila som utförs av huthierna och som uppges ha uppgått till över 500 enbart under den senaste månaden.

4.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det är omöjligt att nå en militär lösning på konflikten i Jemen och att det enda sättet att nå en lösning är genom förhandlingar mellan parterna. Parlamentet välkomnar rollen för FN:s generalsekreterare och FN:s särskilda sändebud för Jemen och stöder deras ansträngningar. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten och regionala aktörer att engagera sig konstruktivt i en process under FN:s ledning för att trappa ned konflikten, lindra civilbefolkningens nöd och förhandla fram en överenskommelse för att få slut på våldet. Parlamentet uppmanar den saudiledda koalitionen att ta med alla viktiga företrädare för Jemens folk i samtalen, så att lösningarna inte dikteras uppifrån utan får brett stöd, och uppmanar enträget Saleh-/Huthiadministrationen att förnya kontakterna med FN:s särskilda sändebud.

5.  Europaparlamentet erinrar än en gång parterna i konflikten om att det är en central skyldighet enligt internationell humanitär rätt att garantera obehindrat tillträde i rätt tid för humanitärt stöd. Parlamentet välkomnar den partiella lättnaden av blockaden, som gör att livsviktiga förnödenheter kan nå hamnarna i regeringskontrollerade områden, men konstaterar att denna åtgärd inte räcker för att tillgodose de humanitära behoven. Parlamentet uppmanar den saudiledda koalitionen att häva blockaden helt och hållet. Parlamentet beklagar djupt att det humanitära biståndet och de aktörer som är villiga att bistå människor i nöd fortfarande måste övervinna stora utmaningar i form av pågående strider, osäkerhet, byråkratiska hinder och brist på finansiering. Parlamentet uppmanar särskilt den saudiledda koalitionen att undanröja de hinder som aktörerna inom humanitärt stöd möter, bland annat nekade transporter in i landet och nekade nödvändiga tillstånd.

6.  Europaparlamentet framhåller att våld och konflikter är huvudorsakerna till omflyttningen av människor i Jemen, eftersom majoriteten av de internt fördrivna kommer från provinser där våldet grasserar. Parlamentet framhåller att de återvändande ofta står inför en omöjlig situation när de upptäcker den omfattande förstörelsen och bristen på möjligheter.

7.  Europaparlamentet erinrar åter om att parterna i konflikten har ansvar för att skydda civilpersoner och civil infrastruktur. Parlamentet manar till åtgärder för att förhindra och bemöta alla former av våld, däribland sexuellt och könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar till utbetalning av innestående löner, så att jemeniterna ges möjlighet till en basförsörjning för sina familjer, och uppmanar den saudiledda koalitionen att behandla detta som en prioritet.

8.  Europaparlamentet insisterar på att alla parter i konflikten måste se till att personer som ännu inte fyllt 18 år inte tvångsrekryteras till de väpnade styrkorna, vilket fastställs i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter, som Jemen är part i, och vilket upprepades i den gemensamma förklaring där Jemen utfäste sig att behålla förbudet mot tvångsrekrytering eller frivillig rekrytering av alla personer under 18 år. Parlamentet förkastar med kraft alla uttalanden där rekrytering av skolbarn och studerande föreslås.

9.  Europaparlamentet uppmanar konfliktparterna att utfästa sig att nå en kompromiss om situationen i al-Hudaydah så att man kan förhindra att hamnen stängs, eftersom detta skulle få allvarliga konsekvenser för tillförseln av livsmedel och läkemedel. Parlamentet beklagar djupt att förslaget om detta från FN:s särskilda sändebud inte godtagits, men manar till nya ansträngningar i denna riktning. Parlamentet uppmanar koalitionen att åter öppna civila flygplatser, särskild den i Sana, för FN-flygningar och kommersiell flygtrafik, däribland humanitära flygningar, och att säkra insyn i hur flygplatsen i Aden sköts.

10.  Europaparlamentet manar till brådskande, förstärkta och samordnade humanitära insatser under FN:s ledning. Parlamentet ser positivt på att givarkonferensen på hög nivå om den humanitära krisen i Jemen hölls, och uppmanar parterna att uppfylla sina åtaganden så snart som möjligt. Parlamentet uttrycker oro över att åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen fortfarande är kraftigt underfinansierad. Parlamentet manar i detta sammanhang till förnyade åtaganden av världssamfundet och i synnerhet av Gulfstaternas samarbetsråd samt EU och dess medlemsstater. Parlamentet välkomnar de ytterligare utfästelser på 207,5 miljoner US-dollar som gjorts av Danmark (12,8 miljoner), Nederländerna (3 miljoner), Storbritannien (21,7 miljoner) och USA (170 miljoner).

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart stoppa flödet av vapen och militärt stöd till medlemmar av den saudiledda koalitionen för användning i Jemen, däribland utrustning och logistiskt stöd som används för att upprätthålla blockaden. Parlamentet, som vid upprepade tillfällen manat till ett vapenembargo mot Saudiarabien, beklagar djupt att ingenting har gjorts för att få till stånd ett sådant. Parlamentet uppmanar än en gång vice ordföranden/den höga representanten att ta initiativ till ett EU-vapenembargo mot Saudiarabien, med tanke på de allvarliga anklagelserna om brott mot internationell humanitär rätt begångna av Saudiarabien i Jemen och det faktum att fortsatta licenser för vapenförsäljning till Saudiarabien därmed skulle strida mot rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp.

12.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den dramatiska ökningen av antalet dödliga terrorbekämpningsoperationer i Jemen utanför den internationella rättsliga ramen, och uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med sina rättsliga skyldigheter avstå från att genomföra, underlätta eller på annat sätt delta i lagstridiga dödliga operationer.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.